New Page 1
UUTISET

TAPAHTUU NYT

12.4.2022
JOKIBLOGI
Vaelluskalojen palauttaminen Oulujoelle Osa 2


15.11.2021
NETTIVIERAS
Timo Yrjänä: Hiljainen joki


Taidehuutokaupan teoksia jokimaisemissa.
(päivitetty 15.11.2021)


Taidehuutokauppa.
Facebookin Taidehuutokauppa - Ympäristötekoja Sierilän puolesta -ryhmässä huudettavana olleet työt. Huutokauppa on päättynyt.


Ajankohtaista

Vuoden 2015 vesistötekoa etsitään! (30.11.2015)

Kuva: Pekka Jurvelin

On tullut aika ehdottaa vuoden 2015 vesistötekopalkintoehdokkaita! Oulujoen reitti ry jakaa Oulujoen vesistön vuoden vesistöteko -palkinnon vuoden parhaasta ympäristökulttuuri- tai ympäristöteosta. Palkittavan teon on liityttävä Oulujoen vesistön tunnetuksi tekemiseen, sen virkistyskäytön tai elävän kulttuurin edistämiseen. Palkinnon saajat päättää Oulujoen reitti ry:n hallitus. Tunnustuspalkinto myönnetään sekä yksityiselle henkilölle että yhteisölle.

Ehdotuksia palkinnon saajiksi voi lähettää osoitteeseen vene(at)oulujoenreitti.fi vielä su 31.1.2016 saakka. Ehdottaa voi kuka tahansa, joten kerro siis meille, kuka sinun mielestäsi ansaitsee tulla palkituksi.

▲Alkuun


Oulujoen reitti ry:n pikkujoulu 2.12.

Oulujoen reitti ry:n pikkujoulua vietetään ke 2.12. klo 18.30 alkaen PSOAS:n tiloissa, Mannenkatu 6 (Rauhalan pihapiirissä). Paikalla on Jermi Tertsunen ELY-keskuksesta kertomassa Hupisaaren puroista ja vähän laajemminkin vaelluskalahankkeista Oulujoella. Lohien siirrosta ylävirtaan mm. viime kesän kokemuksista kertoo Tapio Kangas Perämeren kalatalousyhteisöjen liitosta.

Pikkujoulu on avoin jäsenille ja muillekin kiinnostuneille. Ilmoittautuminen vene(at)oulujoenreitti.fi tai puh. 044 344 8585. Rajattu tila ja hiukan tarjoilua. Huom! Kulunvalvonnan vuoksi pyydämme kaikkia osallistujia saapumaan paikalle klo 18.20.

Tervetuloa mukaan!

▲Alkuun


Oulujoen reitti ry ja Puhtaat vedet -liike valittivat Talvivaaran purkuputkiluvasta (3.6.2015)

Oulujoen reitti ry ja Puhtaat vedet liike valittivat Vaasan hallinto-oikeudelle PSAVIn antamasta ympäristöluvasta Talvivaaran purkuputkelle. Valituksessamme katsomme lupapäätökseen sisältyvän virheellisyyksiä:

1) annettu lainvastaisesti kaivoksen voimassaolevan ympäristöluvan ulkopuolisena lupapäätöksenä,

2) luparatkaisun perusteluna käytetty virheellisesti 'luvanvaraisen toiminnan olennainen muuttaminen', joka peruste ei sovellu tähän tapaukseen,

3) käytetty kuulutusasiakirjoissa ja päätöksissä epäasiallisia termejä, joilla on annettu asianosaisille ja yleisölle harhaanjohtava kuvaus yhtiön toiminnoista sekä jätevesien vaikutuksista Nuasjärveen ja Oulujoen vesistöön (esimerkkinä lupapäätöksen otsikko 'puhdistetun jäteveden johtaminen', vaikka jäteveden puhdistuslaitoksia ei yhtiöllä ole. Toisena esimerkkinä uraanin rikastuksesta vaikeneminen yhtiön ympäristöluvissa),

4) riittäviä ympäristövaikutusarviointeja ei ollut tehty (esimerkiksi YVA-prosessia ei ollut tehty), ja lupahakemuksen mallinnus koski vain sulfaatin laimenemismallinnusta,

5) vesienpuhdistuslaitoksia PSAVI ei vaatinut, eikä vaihtoehtoisia ratkaisuja lupapäätöksessä tarkasteltu. PSAVI jätti tutkimatta muistutuksissa esitetyt muut ratkaisut, esimerkiksi jätevesien johtaminen avolouhokseen,

6) asianosaisten oikeusturvaa heikentävästi PSAVI antoi toimintojen aloittamisluvan ennen ympäristöluvan lainvoimaiseksi tuloa.

Valituksessamme vaadimme hallinto-oikeutta kumoamaan annettu ympäristölupa; kieltämään välittömästi purkuputkilupapäätöksen toimeenpano ja välittömästi keskeyttämään purkuputken rakennustyöt; velvoittamaan yhtiötä noudattamaan voimassaolevaa ympäristölupaansa, sekä rakentamaan määräaikaan mennessä luvan noudattamiseksi tarpeelliset vesienpuhdistuslaitokset; velvoittamaan yhtiö esittämään suunnitelma kaivoksen toiminnan sopeuttamisesta voimassaolevan ympäristöluvan mukaiseksi ennen uusien tarvittavien jätevesienpuhdistuslaitoksien käyttöönottoa; velvoittamaan Talvivaara-yhtiötä esittämään suunnitelma (mikäli ympäristöluvan mukaiseen päästötasoon ei päästä) kaivoksen toimintojen hallituista sulkemistoimenpiteistä, joilla voidaan turvata ympäristövaikutusten pienentäminen normaaleille tasoille, sekä velvoittamaan yhtiö esittämään lupaviranomaiselle hyväksyttäväksi tarkennettu suunnitelma kaivoksen jälkihoitotoimenpiteiden toteuttamiseksi kaivoksen sulkemistoimenpiteisiin liittyen.

Valituksessamme perustelimme vaatimuksiamme sangen seikkaperäisesti. Valitus luettavissa Oulujoen reitin nettisivuilta: www.oulujoenreitti.fi

Heikki Haverinen, puheenjohtaja
Oulujoen reitti ry

Mika Flöjt, asiamies
Puhtaat vedet -liike

▲Alkuun


Oulujoen vesistön Vesistötekopalkinto (29.5.2015)

Oulujoen reitti ry on jakanut Oulujoen vesistön vesistötekopalkinnon jo kahdennentoista kerran. Oulujoen reitti ry jakaa palkinnon vuoden parhaasta ympäristökulttuuri- tai ympäristöteosta. Palkittavan teon on jollain tavalla liityttävä Oulujoen vesistön tunnetuksi tekemiseen, sen virkistyskäytön tai elävän kulttuurin edistämiseen. Tunnustuspalkinto myönnetään sekä yksityiselle henkilölle että yhteisölle ja sen saajat päättää Oulujoen reitti ry:n hallitus.

Vuoden 2014 vesistötekopalkinnon sai henkilösarjassa muhoslainen Solja Holappa Laitasaari.fi -sivuston teosta ja ylläpidosta. Laitasaari.fi -sivusto kertoo Laitasaaren ja koko Muhoksen tarinaa vuosisatojen takaa nykypäivään. Sivusto on erittäin laaja ja kasvaa koko ajan. Sivuston eteen on tehty valtavasti töitä ja on erinomainen esimerkki lajissaan.

Yhteisösarjassa tunnustuspalkinto myönnettiin kuhmolaiselle Kalevalan Taimen ry:lle vastuullisen kalastuskulttuurin edistämisestä ja virtavesien kunnostuksesta jalokalakantojen elvyttämiseksi. Yhdistys on näin toiminut esimerkkinä koko vesistöalueelle.

Lisätietoja: Oulujoen reitti ry, puheenjohtaja Heikki Haverinen 044 344 8585

▲Alkuun


Oulujoen moninaiskäyttö - esiselvityksen loppuraportti (7.5.2015)

Oulun yliopiston laatima esiselvitys Oulujoen käytöstä ja kehittämisen tavoitteista on valmistunut. Joen moninaiskäytön kehittämiselle on selkeä tilaus, ja esimerkiksi vaelluskalan palauttamiselle on joen eri käyttäjien parissa laaja hyväksyntä. Oulujoki on tärkeä tekijä jokivarren asukkaiden elinympäristössä. Joella ja sen varrella halutaan liikkua ja toimia. Joella on monia merkityksiä, joista tärkeimmät liittyvät paikallisidentiteettiin, alueella viihtymiseen ja virkistäytymiseen. Kaikkia rakennettu joki ei kuitenkaan houkuttele. Säännöstely haittaa joen virkistyskäyttöä ja vaelluskalojen palauttaminen koko joen alueelle on vielä alkumetreillä. Moninaiskäytön heikkoutena ovatkin voimakkaasti rakennetun joen asettamat haasteet.

Esiselvitys osoittaa, että vesivoimatuotannon kannalta on tärkeää saada paikallisen väestön ja toimijoiden keskuudesta ’sosiaalinen toimilupa’ eli laaja hyväksyntä vesivoiman tuottamiselle. Tällöin pyritään lisäämään vuoropuhelua asukkaiden, järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa. Konkreettiset toimet, kuten vaelluskaloihin palauttamiseen liittyvät, ovat keskeisessä roolissa sosiaalisen toimiluvan saamisessa. Alueen asukkaat ja yrittäjät ovat väsyneitä selvityksiin ja hankkeisiin, joiden tulos jää epäselväksi ja jotka eivät paranna Oulujoen tilaa eivätkä joen käyttömahdollisuuksia.

Tärkeimmät moninaiskäytön tavoitteet Oulujoella liittyvät elinympäristön laatuun, moninaiskäytön kehittämiseen ja eri osapuolten yhteistyön vahvistamiseen. Moninaiskäytön kehittämisen perustana ovat hyvä vedenlaatu, virtausolosuhteet sekä veden korkeuden kohtuullinen vaihtelu. Kohennetulta perustalta Oulujoesta voi tulla moninaiskäytön esimerkkijoki kalakantoja sekä virkistys- ja matkailutoimintoja vahvistamalla.

Ensimmäisiä kohteita ovat vaelluskalojen lisääntymisalueiden kunnostaminen ja purojen ympärivuotinen vesitys Hupisaarilla, Montan alueen kehittäminen muuan muassa kalatien rakentamisella ja Utajärven altaiden laaja kehittäminen. Nämä toimet eivät kuitenkaan ole mahdollisia ilman osapuolten yhteistyötä. Tällä hetkellä joen kehittämisen ja esimerkiksi virkistyskäytön rakenteiden kunnossapidon rahoituksessa ja koordinoinnissa on heikkouksia. Eri osapuolten yhteistyö sai kyselyissä laajaa kannatusta, mutta vastaajat toivoivat, että myös asukkaat ja mökkiläiset otettaisiin aidosti huomioon yhtenä osapuolena.

Loppuraporttiin on koottu yhteenveto asukkaille ja sidosryhmille tehdyistä kyselyistä. Lisäksi esitellään hankkeessa laaditun Oulujokivision keskeiset tavoitteet ja toimenpidesuositukset. Raportissa pohditaan suunniteltujen toimien vaikutuksia ja toteuttamiskelpoisuutta sekä joen moninaiskäytön kehittämisen vahvuuksia ja heikkouksia.

Esiselvitystä ovat rahoittaneet Euroopan unionin aluekehitysrahasto, Muhoksen ja Utajärven kunnat sekä Oulun yliopisto. Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin digikamera, jonka voitti Kalevi Saarela. Voittajalle on ilmoitettu palkinnosta.

Loppuraportti löytyy Thule-instituutin, Muhoksen ja Utajärven kuntien sekä Oulujoen reitti ry:n internet-sivuilta. Tulostetun version voi tarvittaessa pyytää Thule-instituutista.

Lisätietoja: Projektipäällikkö, yliopistotutkija Timo P. Karjalainen 0400 662 171, timo.p.karjalainen@oulu.fi

Oulujoen moninaiskäytön vaihtoehdot ja hyödyt - Esiselvityksen loppuraportti

▲Alkuun


Toukokuun linkki: Oulujoen valjastaminen (7.5.2015)

Oulujoen valjastamisen historiaa Ympäristöhallinnon verkkopalvelun Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria -sivustolla. Lue lisää...

▲Alkuun


Helmikuun linkki: Suomen Vesiputoukset (30.1.2015)

Suomen Vesiputoukset -sivustolla on päivittyvä lista Suomen luonnontilaisista vesiputouksista faktoineen ja ajo- ja kulkuohjeineen sekä mm. karttapalvelu, jossa putouksia voi etsiä suoraan Suomen kartalta. Lue lisää...

▲Alkuun


Uusi kysely Oulujoen käytöstä jokivarren asukkaille ja mökkiläisille (30.1.2015)

Oulun yliopiston tutkijat keräävät tietoa Oulujoen käytöstä ja kehittämisen tavoitteista. Kyselyllä selvitetään Oulujokivarren kehittämistä erityisesti virkistyskäytön näkökulmasta. Lisäksi arvioidaan erilaisten toimenpiteiden vaikutuksia ja toteuttamiskelpoisuutta. Selvitystyön lopputuloksena kirjoitetaan raportti, johon kootaan havainnot ja suositukset Oulujoen virkistys- ja moninaiskäytön kehittämiseksi. Selvityksen rahoittajina ovat Euroopan unionin aluekehitysrahasto, Muhoksen ja Utajärven kunnat sekä Oulun yliopisto.

Kaikkien vastaajien kesken arvotaan noin 300 euron arvoinen digikamera.

Osallistu kyselyyn: Kysely Oulujoen käytöstä ja sen kehittämisestä

Lisätietoja selvityshankkeesta:
Projektipäällikkö, yliopistotutkija Timo P. Karjalainen 0400 662 171, timo.p.karjalainen@oulu.fi
Muhoksen kunnanjohtaja Jukka Syvävirta 044 4970 001, jukka.syvavirta@muhos.fi
Utajärven kunnanjohtaja Kyösti Juujärvi 050 0586 152, kyosti.juujarvi@utajarvi.fi

▲Alkuun


Lehdistötiedote ja yhteismuistutus Talvivaaran purkuputkihakemuksesta 19.1.2015 (30.1.2015)

Puhtaiden vesien puolesta -liike & Oulujoen reitti ry Talvivaaran jätevesien purkuputkea vastaan, Oulujoen vesistön puhtauden puolesta: Talvivaaraan jätevedenpuhdistuslaitokset

Puhtaiden Vesien Puolesta -kansalaisliike sekä Oulujoen reitti ry jättävät 19.1 yhteismuistutuksen erillishankkeena kuulutetusta ns. Talvivaaran purkuputken ympäristölupahakemuksesta. Oulujoen vesistön pilaamista vastustavaan yhteismuistutukseemme on liittynyt myös yli 80 asianosaista, yksityishenkilöä tai yhteisöä. Nimet yhteismuistutukseen kerättiin Loppiaisen aikaan tapahtuneissa kansalaisinfoissa Oulujoenreitin varrella: Sotkamossa, Kajaanissa, Paltamossa, Muhoksella ja Oulussa. Puhtaiden vesien puolesta -liikkeen edustajat osallistuvat yhteisdelegaatioon, joka lähtee 11.30 Kajaanin linja-autoasemalta kohti Oulujoen vesistön alavirtaa. Yhteismuistutuksen luovutus tapahtuu klo 15.00 Pohjois-Suomen AVI:ssa Oulussa.

Muistutuksessamme vaadimme purkuputkesta tehdyn erillislupahakemuksen hylkäämistä, purkuputkihankkeelle toimenpidekieltoa sekä vaadimme yhtiön rakentavan riittävät jätevesien puhdistuslaitokset ja vähentävän päästönsä ympäristölupansa mukaiseksi. Ellei yhtiö pysty noudattamaan ympäristölupaansa, niin vaadimme aloitettavaksi toimenpiteet kaivoksen hallittuun alasajoon. Näitä vaatimuksiamme olemme perustelleet 30 sivuisella muistutuskirjeellä.

Pidämme pöyristyttävänä, että Kainuun ELY-keskus ja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ovat edes sallineet tämän lainsäädännön vastaisen erillishankkeen liikkeellelähdön. Vesistöihin päästetty kuormitus on jo nyt nostanut Talvivaaran ympärillä olevat vesistöt sulfaattien, mangaanin, natriumin ja uraanin osalta puhtaiden erämaisten vesistöjen hyvästä laatuluokastaan Suomen saastuneimpien sisävesien kyseenalaiseen johtoasemaan. Toiminta rikkoo selkeästi sekä ympäristölupaa että myös lainsäädäntöä EU:n vesipuitedirektiiviä myöten. Suomi on väittänyt EU:lle vesipuitedirektiivin toteutuvan, koska ympäristöluvituksissa annetaan tiukat luparajat päästöille. Talvivaaran tapaus todistaa muuta. Säädösten mukaan ympäristölupien perustaksi on vaikutukset vesistöihin arvioitava kokonaisuudessaan. Sellaista ei ole tehty. Tällä kokonaistarkastelusta erilleen erotetulla erillislupamenettelyllä Kainuun ELY ja PSAVI näyttävät pyrkivän edistämään jo todettua Oulujoen vesistön laadun huonontamista. Talvivaaran ympäristölupien tarkistamismenettelyt uraanin käsittelyä myöten ovat kesken. Siihen jo kiehuvaan soppaan tämä erilliskäsittelyprosessi on erittäin ikävä lisäpäästö.

Perustuslain mukaan vastuu ympäristöstä kuuluu kaikille. Kansalaisjärjestöinä olemme lähteneet vaikuttamaan yleisen ympäristöetuuden turvaamiseen lupakäsittelyssä ja siten pyrimme osaltamme estämään Oulujoen vesistön enempää pilaamista.

Puhtaiden Vesien Puolesta -kansalaisliike
Mika Flöjt 0405788784
Lasse Flöjt 0440251009

Oulujoen reitti ry
pj. Heikki Haverinen ja Pekka Jurvelin (jäsen)
vene@oulujoenreitti.fi
Oulujoen reitti ry, c/o Hiidentie 4 A 3, 90550 Oulu

▲Alkuun


◄Ajankohtaista 2014