New Page 1

Kuntavaalit 2008

OULUJOKI INNOSTI KUNNALLISVAALIEHDOKKAITA

88 ehdokasta Oulusta ja jokivarren kunnista (Muhos, Utajärvi, Vaala: 64 oululaista ja 24 jokivarren kunnista) vastasi Oulujoen reitin asettamiin kysymyksiin. Merikosken lisäksi kysyttiin kalateiden rakentamisesta ja veneen siirron toteuttamisesta voimalaitosten ohi mereltä Oulujärvelle. Oululaisilta ehdokkailta kysyttiin lisäksi Merikosken palauttamisesta.

Oululaiset kunnallisvaaliehdokkaat kannattavat Merikosken palauttamista. 85 %  ehdokkaista kannatti kyselyssä kohtuullista virtausta Merikosken vanhaan uomaan ja yli puolet ehdokkaista kannatti asiaa hyvin voimakkaasti ja jopa innostuneesti. Virtaus mahdollistaisi laajan lohen ja meritaimenen poikastuotantoalueen, melontaa ja muuta virkistyskäyttöä. Ajatus kosken äänen palauttamisesta kaupunkiin sai lämpimän vastaanoton. Myös jokivartiset vastaajat pitivät veden palauttamista tavalla tai toisella Merikosken vanhaan uomaan kiehtovana hankkeena.

Kalateille ja veneen siirrolle löytyi voimakas kannatus. Sekä oululaisista että jokivarren ehdokkaista kannatti valtaosa (80-90%) selkeästi kalateiden rakentamista ylöspäin, lopuistakin pääosa oli pohtivalla myönteisellä kannalla. Oululaisista ehdokkaista lähes kolmannes oli selkeästi sitä mieltä, että Oulun tulee osallistua ylempien kalateiden rakentamiseen. Loput myönteisesti suhtautuvista halusivat vielä pohtia asiaa, vaikka perussävy Oulun osallistumiseen oli positiivinen.

Veneen siirtoa selkeästi kannattaneiden määrä oli 75 % oululaisista ja 85 % jokivarren vastaajista. Oululaisistakin lähes kaikki muutkin suhtautuivat asiaan positiivisesti. Juuri kukaan ei vastustanut veneen siirtoa tai kalateiden rakentamista ylöspäin.

Suurempien puolueiden välillä ei ollut suuria eroja suhtautumisessa kalateihin ja veneen siirtoon. Yllättävää kyllä, muutamat vihreät ehdokkaat suhtautuvat hiukan kriittisesti veneensiirtohankkeen toteuttamiseen. Innokkaimmat Merikosken virtauksen kannattajat löytyivät kokoomuksesta, vihreistä ja vasemmistosta. SDP:n ja keskustan ehdokkaat suhtautuivat varautuneemman positiivisesti. Yksittäisiä vastauksia tuli pienemmistä puolueista, kristillisdemokraattien asenne näihin kysymyksiin tuntui positiivisimmalta. Ehdokkaiden vastaukset löytyvät alta.

Johtopäätöksenä voisi ajatella, että positiivisemmin näihin kysymyksiin ja ajatuksiin suhtautuvat ehdokkaat olivat herkempiä vastaamaan. Kenties vastaamatta jättäneistä monilla olisi saattanut olla kielteinen kanta. Mutta tämä on kyselyn tulos. Kysymykset toimitettiin kaikille ehdokkaille, joiden sähköpostiosoite löydettiin.

Voit kommentoida asiaa keskustelupalstallamme!

▲Alkuun


Vaalikysymyksiä Oulujoesta

Yhdistyksemme tarkoituksena on herättää ihmisten kiinnostusta ja rakkautta Oulujokeen ja koko vesistöön. Haluamme edistää vesistön ekologista puhtautta ja luonnontilaisuutta sekä tukea alueen monipuolista kulttuuria.

Tämän vuoksi olemme lähettäneet Oululaisille ja Oulujokivarren (Vaala, Utajärvi, Muhos) ehdokkaille seuraavanlaiset kysymykset:

Oulujoenreitti.fi  -kotisivullamme tuomme esille näitä asioita ja se on muodostunut varsin suosituksi nettifoorumiksi. Nostamme kunnallisvaalit ja ehdokkaiden mielipiteet Oulujoesta erääksi pääteemaksemme.

1) KALATIET
Kannatatko kalateiden rakentamista Oulujoen ylempiin voimalaitoksiin aina Oulujärvelle asti? Aiotko toimia valtuustossa siten, että hanke etenee?

Lisätietoa kalateistä:
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=81633&lan=FI
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=81635&lan=FI

2) VENEEN SIIRTO VOIMALAITOSTEN OHI
Oulu-Kajaani - kehittämishankkeen (OuKa) puitteissa on suunniteltu veneen siirron järjestämistä Perämereltä Oulujärvelle voimalaitosten ohi. Oulujoen reitti ry on tehnyt ympäristökeskuksen toimeksiannosta konkreettisen suunnitelman pienveneiden siirtämisestä kunkin voimalan ohi. Tämän voisi toteuttaa kokeiluna 2-3 kesänä. Kannatatko hanketta ja kuntasi osallistumista suunnitelman rahoittamiseen?

VENEEN SIIRTOSUUNNITELMA

3) KOSKEN JA KOSKIKULTUURIN PALAUTTAMINEN
Jarmo Moilanen esitti Kalevan yleisönosastolla kesäkuussa (Oulujoenreitti.fi, Saksittua-palsta 15.6.08) ajatuksen Merikosken palauttamisesta Ouluun. Tämä tarkoittaisi pysyvää vedenvirtausta Merikosken vanhaan uomaan. Pienelläkin virtaamalla (esim. 5 - 20 kuutiometriä sekunnissa) kosken ääni palautuisi kaupunkiin ja muodostuisi laaja lohen ja meritaimenen poikastuotantoalue, jollaisesta Oulujoella on huutava pula. Poikastuotantoalueita voitaisiin rakentaa heti Hupisaarten puroihin.

Oululaiset melojat ovat jo pitkään esittäneet Merikosken hyödyntämistä melontaan. Henri Kangas esitti äskettäin diplomityössään Koskimelontakeskuksen rakentamista Ouluun (Oulujoenreitti.fi, Vesistön varrelta -palsta 8.9.2008).

Yhteisenä ajatuksena näissä on siis kosken ja koskikulttuurin palauttaminen Ouluun Merikosken vanhaan uomaan. Tämä loisi hyvin suunnittelemalla laajan poikastuotantoalueen ja mahdollisuuden koskimelontaan ja muuhun virkistyskäyttöön. Mitä mieltä olet näistä ajatuksista?

▲Alkuun


Ehdokkaisen vastaukset

Ilkka Heikura Keskusta Oulu:

1. Oulujoen moninaiskäytön ja  -etenkin virkistyskäytön parantaminen on yksi tärkeimpiä asioitani, sillä asun itse Oulujokivarressa Iinatissa ja minulla on venepaikka Juuruksessa. Harrastan  kalastusta Oulujoella, joten kalaa toivon ylempänä asuvien vieheisiin myös. Siis kannatan ehdottomasti kalateiden lisärakentamista.
2. Veneiden siirtämisen mahdollistaminen kuuluu ehdottomasti asioihin, joita edistän valtuutettuna.
3. Kaupungin keskustan elävöittäminen, harrastusmahdollisuuksien luominen Koskikeskukseen ja melonta yms. vesiurheilun lisääminen ovat minulle tärkeitä. Näin Oulu saisi lisää hyviä harrastepaikkoja oululaisille harrastajille ja varmasti myös lisäisi matkailua. Voisihan tämä koskielementti olla Oulun yksi uusi kiintopiste, eli katsoisin sen lisäävän kaupungin tunnettuutta ja imagoa meri- ja koskikaupunkiksi.

▲Alkuun


Leena-Kaisa Pärkkä-Hietala Keskusta Vaala:

1-.2. Minun täytyy sanoa, että kahden valtuustokauden aikana olen omalta osaltani vienyt eteenpäin kahteen ensimmäiseen kysymykseen liittyviä asioita. Tulen jatkamaan samalla tavalla, mikäli tulen valituksi uuteen valtuustoon. Olen iloinen siitä, että Oulujoen Reitti ry perustettiin. Itsekin olen  yhdistyksen jäsen.

3. Kolmas kysymys on kiehtova ja jos jotenkin voin edesauttaa hankkeen etenemistä tulen sen tekemään.

▲Alkuun


Ville Leinonen Keskusta Muhos:

1.-3. En valitettavasti osaa sanoa keskustan kantaa asiaa ja mitä omaan kantaani tulee niin en ole tarpeeksi tutkinut aihetta joten en vastaa tähän kyselyyn tämän kummemin. Kiitos yhteydenotostanne.

▲Alkuun


Sami-Henrik Niskanen Keskusta Muhos:

1. Kalatiet ovat luonnollisesti tärkeä osa Oulujoen virkistykäyttöä. Tulen kannattamaan hankkeen etenemistä resurssien puitteissa.

2. Päärahoituksen tulisi ensisijaisesti tulla EU:n rakennerahastoista. Veneiden sujuva siirto voimalaitoksien ohi palvelee veneilijöiden lisäksi myös matkailuyrittämistä.

3. Oulujoen vettä on viimeaikoina virrannut yli voimalaitosten tarpeen, joten vanhan uoman käyttöönotto on mielestäni hyvä ja kehityskelpoinen idea. Koskimelontakeskus kaupungin keskustassa olisi ainutlaatuinen matkailuvaltti.

▲Alkuun


Pentti Tuovinen Keskusta Utajärvi:

1. Kannatan kalateiden rakentamista myös sivujokia hyödyntäen. Kannatan hankkeen eteenpäin viemistä.

2. Kannatan myös veneilyn ja matkailumahdollisuuksien lisäämistä veneen siirtomahdollisuuksia  parantamalla.

▲Alkuun


Vaili Jämsä-Uusitalo Perussuomalaiset Oulu:

1. Mieheni on innokas kalamies ja huolissaan kalastusmahdollisuuksien parantamisesta ja säilyttämisestä Oulujoessa. Kalateiden rakentamiseen voisimme saada myös EU-rahoitusta.

2. Tämä kuullostaa mielenkiintoiselta. Monelleko ihmiselle se olisi tarpeen. Omasta puolestani on harmillinen ajatus, että Oulujokea pitkin ei pääse merelle. Olisipa Oululla yhtä tarmokas meriyhdistys, sillä haluaisin korostaa myös Oulun merellistä luonnetta.

3. Tästä tulee heti romanttinen olo. Kosken pauhua kaupungissa. Koska en yhtään osaa sanoa paljonko tällainen maksaisi, en uskaltaisi noin vain heittäytyä mukaan, mutta nostaisi se Oulun kaupunkiarvoa.

▲Alkuun


Henri Heikkinen Kokoomus Oulu:

1. Kannattaa toki! Jos vaelluskala nousisi Oulujokea pitkin nostaa se koko alueen statusta ja imagoa matkailualueena, vaikkei varsinainen kalataloudellinen merkitys olisikaan kovin suuri. Oulujoen saisi palauttaa takaisin kuuluisaksi lohijoeksi. Kalateiden rakennuksilla voitaisiin myös  kompensoida Oulujokeen 50 vuotta sitten tehdyn rakentamisen haittoja. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus onkin jo tehnyt arvokasta työtä lohikannan elvyttämiseksi Oulujokeen ja käsittääkseni kyseiseen hankkeeseen valmistellaan rahoitushakemusta jo tällä hetkellä.

2. Pienveneiden siirtäminen, mikäli sille löytyy kysyntää on harkitsemisen arvoinen kokeilu, johon myös kaupunki voisi osallistua kohtuullisin panoksin.

3. Mielestäni ensisijainen asia on lohen palauttaminen, eli kalatiet, mutta Jarmo Moilasen ehdottama hanke on ehdottomasti tutkimisen arvoinen projekti. Hanke vaikuttaa äkkiseltään kalliilta, enkä usko että kaupunki voisi olla valmis satsaamaan suuria summia ainakaan nykyisessä ilmapiirissä. Mielestäni hankkeen tarkat kustannukset ja mahdollisuudet tulisi kuitenkin selvittää ja hakea projektille aktiivisesti rahoitusta.

▲Alkuun


Heikki Pesämaa Kokoomus Oulu:

1. Kannatan kalateiden rakentamista koko jokimatkalle. Kantani ei muutu näiden vaalien tuloksen perusteella, eikä se vaikuta yritykseeni edistää arvokasta hanketta kaikin käytettävissä olevin keinoin. Toki oululaisena porvarivaltuutettuna olisi aina uskottavampaa kantaa banderollia kaupungintalon edessä. Uskon kuitenkin vakaasti, että kalatiet tullaan rakentamaan koko matkalle. Päätöksen myötä tulen vetämään Suomen lipun salkoon ja lupaan kuntoilla itseni kaikin puolin kalastuskuntoon. Kalatietyön valmistuttua lupaan olla organisoimassa ensimmäistä oulujokista "vaelluskalastus" -kilpailua.

2. Kaikki toimet, joilla pyritään edesauttamaan oulujokisen seutukuntamme asukkaiden ja matkailijoiden liikkumista joella, ovat kannatettavia. Innostus Oulujokeen syttyy luonnollisessa jokimaisemassa, eikä patosilloilla. Veneiden ylisiirto on yksi tällainen innostuksen kasvattamista masinoiva hanke, johon olen osaltani jo lupautunut mukaan.

3. Jokisuisto on osaksi, syistä jotka tunnemme, raiskattu betonilla, mutta suiston herkkä sielu voidaan vielä herättää. On valitettavaa, että julkisuudessa käyty keskustelu koskettelee erikseen joko Raattia tai Hupisaaria, vaikka tarve olisi avartaa ajatuksia koskemaan koko jokisuistoa aina Hailuotoon saakka. Raatin kuntoilukompeksia ei tule missään tapauksessa toteuttaa aiotussa mittakaavassa, eikä edes läheskään! Suunnitelman mukaisesti toteutuessaan Raatissa olisi edessä akuutti logistinen ongelma - minne parkkeerataan autot? Eikä olisi kovinkaan kaukaa haettua, etteikö Merikosken alkuperäisestä uomasta tehtäisi urheilukeskuksen autoilijoille Oulun Vihreiden maisemarakentamisessa suosima, asfalttipinnoitettu parkkikenttä! Hupisaarten suhteen on käytettävä heti ensi alkuun paitsi paikallishistorian tuntijoiden (M.H.Korhonen, K.Niskala...) konsultaatiopalveluita, myös moottorisahaa, raivaussahaa ja vesuria. Saaret on saatava esille ennen mitään harkitsemattomia hairahduksia. Hupisaarten kunnostustyö on ennen muuta entisöintityö, jonka huolellisessa suorittamisessa auttavat lukuisat vanhat valokuvat vapaan joen ajoilta. Suistoalueen re-inkarnaatio on meidän sukupolvemme velvollisuus tulevia oululaisia kohtaan. Kaikki mukaan. Kaikki talkoisiin!

▲Alkuun


Lauri Louhivirta Kokoomus Oulu:

1. Kyllä ja kyllä tosin varauksella että tajuan riittävästi aiheesta.

2. Kyllä, kuulostaa hyvältä idealta ainakin merikosken osalta ja jos toimii kuten pitää niin siitä sitten yläjuoksulle lisää. Merikoskelta saadaan sitten kustannustaso jolla lähdetään ruinaamaan EU:lta rahaa. Lapista kannattaa ottaa oppia että pienellä omalla satsauksella saadaan tukia, juuri tälläisiin hyviin hankkeisiin.

3. Koskimelontaa harrastan itsekin (katso http://louhivirta.fi/vaalit08/urheilu) ja hyvät harjoituspaikat olisi loistojuttu keskelle kaupunkia. Jos tuo mukanaan poikastuotannon vielä parempi. Loistava hanke kun katsoo matkailua ja kaupunkilaisten harrastustoimintaa.

▲Alkuun


Sauli Laakkonen Keskusta Muhos:

1. Kyllä kannattaa ja aion toimia valtuustossa siten, että hanke etenee, jos kustannukset eivät karkaa käsistä ja hankkeelle saadaan kunnon ulkopuolinen rahoitus.

2. Kannatan, koska se hyödyntää paikallisia ihmisiä, sekä vilkastuttaa joen käyttöä matkailukohteena. Haluaisin tosin tutustua alustavaan suunnitelmaan.

3. Aivan loistava ajatus. Se lisäisi alueen houkuttelevuutta merkittävästi.

▲Alkuun


Tauno Anttonen Keskusta Vaala:

1.-3. Kaikkiin vastaus on KYLLÄ!

▲Alkuun


Anu Hamari Keskusta Oulu:

1. Kalatiet ovat mielestäni hyvä asia ja niitä kannattaa rakentaa. Joten tulen valtuustossa kannatamaan Oulun osallistumista kalateiden rakentamiseen. Tämä jos mikä on tärkeää seutuyhteistyötä.

2. Veneen siirto voimalaitosten ohi on mielestäni tarpeellista. Sitä todellakin kannattaa kokeilla, ennenkuin lopullisia päätöksiä asiasta tehdään. Mutta jos tälläinen mahdollisuus olisi varmasti moni vene "poikkeaisi" Perämereltä Oulujoelle. Joten kannatan Oulun osallistumista hankkeen toteuttamiseen.

3. Tuosta melontajutusta luinkin lehdestä ja se oli mielestäni toteuttamisen arvoinen idea. Tosin taisi tulla todella kalliiksi? Herää kysymys mistä rahat siihen? Melonta on kavereiden kertoman mukaan kivaa, joten olisihan mukava, jos Oulussa olisi siihen hyvät mahdollisuudet. Mutta tässä asiassa kannattaa todella miettiä miten se rahoitettaisiin. EU-rahoitusta muita mahdollisuuksia? Mutta  ajatuksena kosken ja koskikulttuurin palauttaminen Ouluun on mielestäni hyvä. Oulu tulisi mielestäni satsata enemmän merellisyyteensä, nyt me olemme kyllä kaupunki meren rannalla, mutta ei se missään näy- valitettavasti.

Noihin poikastuotanto altaisiin yms. en osaa ottaa kantaa, koska en tiedä kaloista mitään. Merikosken vanhaan uomaan pysyvän vedenvirtauksen tuottamiseen on mielestäni hyvä idea, mutta millaisia kustannuksia siitä tulisi? Asiaan pitäisi tulevien valtuutettujen päästä perehtymään kunnolla ennen päätöksen tekoa.

Kannatan lämpimästi, että Oulujoesta tehtäisiin kaikkien Oululaisten yhteinen virkistysalue. Jossa olisi mukava veneillä, uida ja kalastaa. Ehkäpä minäkin ensi kesänä pääsen jonkun veneen kyytiin tutkailemaan Oulujoen rantoja toisesta suunnasta. Jatkakaa siis hyvin alkanutta "uraanne".

▲Alkuun


Jukka A. Siekkinen Kokoomus Muhos:

1. Minun isäni ja äitini (o.s. Pihlajaniemi) suvut ovat kotoisin Muhokselta. Varsinkin isäni kotona Oulujoen törmällä Pällissä sanonta työsopimuksessa ”rengeille ja piioille pitää olla vähintään yksi päivä viikossa ilman lohta”  oli elävää todellisuutta. Känsäkourainen isänikin koki kertoa parin vodkapullon kumarassa itku silmässä mieleenpainuvimpia nuoruusmuistojaan minulle veljessarjamme vanhimmalle (s. -53). Toinen niistä oli ryssien konekivääripesäkkeen räjäytys ja toinen se miten Siekkisen apajalta ennen sotia poikaset pyysivät nousulohta koskessa kivillä seisten. Pyyntivälineenä he käyttivät talikkoja atrainten tapaan.

Vanhin veljeni kuoli hukkumalla syntymävuotenani Oulujokeen onkireissullaan ja myöhemmin sotaveteraani-isäni juuri eläkkeelle päässeenä hukkui sukset jalassa myös ollessaan verkkoja laskemassa syksyllä heikon jään aikaan pyyntiin jään alle.

Paljon siihen jokeen liittyviä muistoja on ehtinyt elämäni varsitiellä tarttua minunkin muistoihini. Se, että jokemme valjastettiin sotien jälkeen oli aivan varmasti samalla tavalla aikaan sidottuna samalla tavalla oikeutettu ratkaisu kuin oli Metsähallituksen Osaran aukeat Pohjois-Suomessa. Mennyt on mennyttä eikä se ainakaan murehtimalla siitä miksikään muutu.

Minä aion päästä Muhoksen valtuustoon ”Sailakseksi Sailaksen paikalle”. Tulen olemaan ensimmäisenä esittämässä rajua säästö- ja saneerausohjelmaa Muhoksen kunnan itsenäisenä säilymisen edellytysten parantamiseksi. Voi olla, että saneerausohjelmaamme emme voi sisällyttää ainakaan lähitulevaisuudessa kovinkaan paljon kunnan varoja esim. tähän kalatiehankkeeseen. Suhtaudun kuitenkin henkilökohtaisella tasolla erittäin myönteisesti myös tähän junailuunne.

2. En aio nyt enkä koskaan tulevaisuudessakaan osallistua mihinkään missä on oululaisvetoinen Ouluseudun Yrityspalvelukeskus mukana. Päinvastoin aion tehdä ensimmäisessä valtuuston kokouksessa tammikuussa valtuustoaloitteen, että Muhoksen kunta purkaa osana säästöohjelmaamme tämänkin veronmaksajille kalliiksi käyvän sidoksen (80 000 €/v) Oulun kaupunkiin päin.

Oulu-Kajaani kehittämishanke OuKa:n junailemana; voi voi…siinähän tietenkin työllistyy monta pikkuvirkamiestä moneksi vuodeksi ja meille tällä välillä asuville ei jää loppujen lopuksi tästäkään hankkeesta taaskaan mitään konkreettista leivänjatketta käteen.

3. Oululaisilla on vapaus ja valta tehdä omalla alueellaan minkä parhaaksi Oulujoen kaupungin loistavalle tulevaisuudelle näkevät! Luotan tässäkin asiassa ehdottomasti 100-varmasti tulevan kaupunginvaltuutetun Heikki Pesämaan pettämättömään arviointikykyyn!

HUOM! Asiasta kolmanteen. Kuvitelkaapa mielessänne tilanne, jossa Oulunsalon lentokentälle alkaa tulvimaan ulkomaalaisia matkailijaryhmiä konelasteittain kaikkina vuodenaikoina: alkusyksyllä sadonkorjuun aikaan (2 kk), loppusyksystä ja talvella levon aikaan (7 kk), keväällä heräämisen aikaan (2 kk) ja kesällä valon aikaan (1 kk).

Väli Manamansalo-Hailuoto alue on RIITTÄVÄN ISO alue, jossa meillä riittää varmasti yhdessä tekemällä hyvin monenlaista elämystarjottavaa kaikenlaisille ryhmille! Lisätietoja mm. osoitteesta www.pesamaa.fi Oulujoki Oy Näihin kuviin tällä kertaa…

▲Alkuun


Tuula Salminen Vihreät Muhos:

1. En tällä hetkellä, koska en ole vakuuttunut niiden toimivuudesta. Ovat aivan liian kalliita hyötyyn nähden. Tiedoissani voi tosin olla korjaamista. Onko olemassa luotettavaa tutkimustietoa kalaportaiden toimivuudesta ja toimivan järjestelmän sopivuudesta nimenomaan Oulujokeen? Tämän hetkisen tietoni mukaan sellaisia toimivia portaita ei ole vielä olemassa.

2. Riippuu täysin hankkeen kustannuksista. Epäilen kuitenkin hankkeen tulevan liian kalliiksi hyötyyn nähden. Pelkästi se ei riitä, että vene saadaan jotenkin siirrettyä; pitää olla muitakin siirrettäviä veneitä kuin asiaan vihkiytyneiden friikkien. Periaatteessa en vastusta, mutta uskottavuutta tarvitaan enemmän kuin tähän asti on ollut.

▲Alkuun


Erkki Rahkola Vihreät Muhos:

1. Kalaportaat pitäisi  rakentaa. Niistä on hyviä kokemuksia ulkomailta. Ne ovat myös matkailijoiden kiinnostuksen kohteena. Yksi mahdollisuus on selvittää lohijokimahdollisuus reittiä Muhosjoki - Poikajoki. Oulu saa koko Oulujoen säännöstelystä hirmuisesti tuloja Merikosken voimalan tuottoina. Osa näistä tulisi sijoittaa tämän tuoton aiheuttamien haittojen kompensoimiseen, vaikka lakiteitse. Haitta oli se, että Euroopan kuuluisin lohijoki tuhottiin.

2. Veneensiirtohanke on kannatettava. Muhoksen on syytä osallistua myös rahallisesti. Päämaksumies pitäisi olla Fortum, joka käärii rahat joen tuhoamisesta.

PS. Olen tehnyt lukemattomia juttuja radioon ja tv:lle Oulujoen ekologiasta ja ekonomiasta.

Mm tv-ohjelma "Kähmitty joki". Olin Oulu-radion vastaavana tuottajana hiillostamassa silloista veroministeriä kompensoivaan veroratkaisuun, kun harkintaverotus aikoinaan poistui veromuotona. Jokivarren kunnathain saivat verotuloja Fortumilta vasta valittamalla vuosittain Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Veroministeri kehitti sitten tämän kiinteistöveromallin, jolla kunnat saavat sentään jotain Fortumin poskettomista vesivoimavoitoista. Tosin eivät likimainkaan niin paljon, kuin Fortumin toimitusjohtaja optioillaan. Kohtuutonta.

▲Alkuun


Pasi Kemppainen  Vasemmistoliitto Oulu:

1) Kannatan ja aion.
2) Kannatan.
3) Kannatan ohivirtausta, koskimelontakeskusta en niinkään.

▲Alkuun


Hannu Huusko Vihreät Muhos:

1. Kannatan lämpimästi kalateiden rakentamista.  Maksajaahan näihin hankkeisiin aina tarvitaan ja mielestäni voimaloiden rakentajien elikkä Fortumin ja valtion tulisi pääosin maksaa kustannukset.

Onko olemassa minkäänlaisia suunnitelmia taikka laskelmia miten tämä voitaisiin tehdä ajatellen esim. Leppiniemen voimalan ohitusta?

2. Kannatan suunnitelmaa ja edelleen pääosan maksajina saisivat olla Fortum ja valtio.  Kunnillahan ei nykyisellään juuri irtorahaa ole, mutta keskusteluja toki voitaisiin käydä kustannuksista.

▲Alkuun


Seppo Heinonen Vasemmistoliitto Oulu:

1. Kyllä tulen ehdottomasti  kannattamaan kalareittien rakentamista mikäli tulen valituksi, koska kaloillakin pitää olla oikeus päästä esi-isien  synnyin jokeen, lampeen tai järveen. Erittäin hyvä ehdotus, jopa Arkadianmäelle.

2. Näin ajatuksena hyvä, mutta ensin pitäisi päästä tutustumaan suunnitelmaan ja mitä muita edistämisnäkökulmia tulee esille kuin virkistys, matkailu ja kilpailu toiminta. Ehdotuksena hyvä.

3. Olen seurannut politiikkaa sivulta parikymmentä vuotta ja muistini mukaan jollakin ehdokkaalla oli tämä asia teemana, Itse olen samoilla linjoilla Jarmo Moilasen kanssa, ettei kalakantamme pienisi siitä mikä meillä tänä päivänä on vaan saataisiin laajemmaksi ja kaloille turvallisemmaksi lisääntymistä ajatellen. Ehdotuksen arvoinen asia.

Edellä olevat asiat ovat kaikki sellaisia tosissaan  otettavia ehdotuksia.  Mikäli tulen valituksi en jättäisi kyseisiä asioita huomioimatta ja tulisin parhaalla mahdollisella tavalla tuomaa ne esityslistalle.

Oma kommentti edellisistä valtuustoista on heidän välinpitämättömyys äänestäjiä kohtaan, on ettei ne ottaneet asioita esille joita äänestäjät ovat heille tuoneet esitettäväksi, sekä pitää yhteyttä kuntalaisiin ja kuunnella heidän kommentteja toiminta kauden aikana. Herää kysymys onko edellisillä valtuutetuilla oma nenä ensin ja sitten muut mikäli aikaa riittää, pääasia ettei oma penkki pala alta.

Välinpitämättömyys pitäisi karsia edustajilta pois ja ottaa asiat asiana ja kuunnella sydämen ääntä mikäli sellainen löytyy.

▲Alkuun


Matias Ojalehto  Keskusta Oulu:

Olen Matias Ojalehto, 24-vuotias kaakkurilainen. Itse en ole perinyt urheilukalastusharrastusta isältäni, mutta pidän kovasti vesihiihdosta ja veneilystä. Vaaliteemoihini lukeutuu monipuolisten liikunta- ja harrastusmahdollisuuksien takaaminen ja kehittäminen Oulussa. Täytyy aloittaa lukemastani uutisesta (Oulu-lehti 01.10.2008) valokuvauskilpailun tuotoksista. Olen järkyttynyt otsikosta "Oulujoelta puuttuu elämä". Elävä-joki kuvakilpailun raati ihmettelee jutussa, että voiko tämä olla totta. Ja asiaan perehdyttyäni, kyllä se on. Valitettavasti. Oulun Energian kautta kaupunki saa Merikoskesta huikeat voitot, joista edes osa voitaisiin käyttää investointeihin joen elävöittämiseksi. Olen kotoisin Saarelasta, Oulujoen pohjoispuolelta, joten joen kehittäminen on lähellä sydäntä.

1. Kannatan lämpimästi kalateiden rakentamista Oulujärvelle asti, kuitenkin niin, että taloudellinen vastuu jakaantuisi suurimmalta osin aina voimalaitosyhtiölle ja sille kunnalle, jonka alueella rakennettava kalatie on. Oulusta saa ja pitääkin ottaa oppia toimivaksi todetusta kalatiestä ja mahdollista taloudellista tukeakin olisin valmis antamaan. Kalateiden rakentaminen on ensisijainen ja tärkein näistä kolmesta kehitysehdotuksesta, myös luonnon kannalta. Kaikki Oulujoen kehittämishankkeet on tehtävä kuntien seudullisena yhteistyönä ja niihin on sitoutettava myös yrityksiä mukaan.

2. Mutta veneen siirrosta voimalaitosten ohi olen myös innostunut! Sehän voisi olla kannattavaa rakentaa yhtäaikaa kalateiden kanssa, säästäisi varmasti kustannuksissa. Näistä hankkeista tuskin on kenellekään haittaa, päin vastoin. Hankkeilla saataisiin myös myönteistä imagoa, nykyäänhän kaikki eivät edes tunne Oulua joestaan. Merellisyydestä puhutaan huomattavasti enemmän, mutta uskoisin, että joesta saadaan irti enemmän, paljon pienemmillä investoinneilla. Tässä yhteydessä on mainittava myös vähäiset venepaikat Oulussa, isälläni kesti kaksi kesää saada venepaikka joen rantaan.

3. Luin itsekin Henri Kankaan diplomityöstä Kalevasta. Ehdotus oli loistava! Käsittääkseni veden ohi virtauksesta aiheutuvat kustannuksetkin oli laskettu niin pieniksi, ettei niillä olisi minkäänlaista käytännön merkitystä. Sen sijaan, Koskikeskuksen toteutuessa, en pidä enää tarpeellisena Jarmo Moilasen esitystä. Koskikeskuksen myötä lohen ja meritaimenen poikastuotantoalue voitaisiin muodostaa Hupisaarille, kuten oli ehdotettu. Koskikeskus on otettava huomioon jo alueen kaavaa valmisteltaessa. Olympiamitalit toisivat varmasti hankkeelle lisäpotkua! ;) Tällaiset ideat toteutuessaan houkuttelisi turisteja sekä urheilukalastajia seudulle ja toisivat toimeentuloa sitäkin kautta koko seudulle. Toivon mukaan tällaisia ehdotuksia ja kehittämisideoita tulee myös lisää. Turkansaaren museoalueen kehittäminen on myös osa joen ja
joki varren elävöittämistä ja sen vuoksi tarpeen.

▲Alkuun


Hannu Haataja Keskusta Vaala:

1. Olen seurannut netin välityksellä toiminnassa olevan kalatien toimintaa ja näyttäisi siltä että kalatie  toimii. Kannatan myös  uusien kalateiden rakentamista aina Oulujärvelle asti. Säräisniemellä syntyneenä (nyk. Vaala) ja itsekin suht. innokkaana kalastuksen harrastajana olen luonnollisesti tietoinen siitä, kuinka mahtava lohijoki Oulujoki oli aikoinaan. Valitettavasti en ole itse saanut kokea niitä aikoja, jolloin lohi nousi Oulujärveen ja ylävesille asti. Mikäli tulen valituksi valtuustoon, aion olla aktiivinen kyseisen hankkeen suhteen.

2. Tutuksi ovat tulleet Jurvelinin seikkailut ylävesiltä aina Ouluun asti ja hänen kertomuksensa veneen siirtämisestä voimalaitosten ohi. Vaikka olen itsekin jonkin verran harrastanut jokimelontaa, ei oma aktiivisuuteni olisi riittänyt moiseen vaivannäköön. Olisi aikamoinen piristysruiske Oulujoen vapaa-ajan käytölle, mikäli veneiden siirtäminen voimalaitosten ohi onnistuisi nykyistä vaivattomammin. Voisi olla että tulisi itsekin lähdetyksi katsomaan maisemaa joelta päin eikä niin kuin nyt, VT 22:lta, josta jokea ei juurikaan näe. Kannatan luonnollisesti ainakin kokeilua ja Vaalan osallistumista omalta osaltaan hankkeen toteuttamiseen. Hanke voisi poikia mm. kanoottien ja veneiden vuokraustoimintaa ja Vaala olisi siihen toimintaan mitä sopivin paikka.

3. Olen seurannut sanomalehti Kalevan sivuilla koskimelontakeskuksesta käytyä keskustelua ja nähnyt diplomityönä laaditun luonnoksen keskuksesta. Olisihan se Oululle uusi piristysruiske. Joku taho (taisi olla maksumiehen edustaja) tyrmäsi  melontakeskuksen utopistisena. En pysty ottamaan siihen puoleen kantaa ja hanke varmasti tulisi olemaan suureksi osaksi Oulun kaupungin rahoittama.  Luonnollisesti olisi erinomainen asia, jos vanhan Merikosken uoman osittainen avaaminen toisi otollisen kalojen poikastuotantoalueen. Yhdessä kalateiden kanssa  voisimme hyötyä myös me Oulujärven rantamien asukkaat.

▲Alkuun


Pasi Kovalainen Vihreät Oulu:

1. Kannatan kalateiden rakentamista. Käsittääkseni ylempien kalateiden rakentamisesta vastaa voimayhtiö ja Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kunnat. Asian ympärille kehitetyn EU-hankeen rahoitukseen kaupunki voi varmasti osallistua.

2. Jos hommassa on hitusenkin järkeä kohtuullisin kustannuksin, niin tietenkin kannatan.

3. Poikastuotantoalueet

Epäilen tämän idean toteuttamismahdollisuuksia.

Koskimelontakeskus

Minusta vanhojen väylien rakentaminen on arveluttavaa. Asiaa tulisi kehitellä eteenpäin niin, että historialliset menetykset ovat olemattomat. Mutta vesipyörän / vesiturbiinin voisi asentaa vanhalle paikalle.

▲Alkuun


Tero Oilinki Perussuomalaiset Utajärvi:

1. Kalateiden rakentaminen ja lohen nouseminen palvelisi niin ranta-asukkaista ja mökkiläisiä, kuin myös kalastusturismia. Eli periaatteena kannatan kalateitä ja tässä tilanteessa kannattaa ehdottomasti kalateiden rakentaminen selvittää. Lopullisen päätöksen aika tulee sitten kun on selvillä mm. kustannukset, mahdolliset ympäristövaikutukset jne. Eli tutkitaan ja selvitetään ensin mitä maksaa, ja kuka maksaa, ja katsotaan sitten onko portaiden rakentamisessa järkeä.

2. En täysin tunne tuota teidän tekemää suunnitelmaa, mutta periaatteena suhtaudun tähän kriittisemmin kuin kalateiden rakentamiseen. Mutta ilman tämän enempää tietoa mm. kustannuksista, en osaa ottaa kantaa puolesta enkä vastaan. Niin kuin eräs valtakunnan poliitikko on joskus sanonut, "en kiellä, enkä puolla"...

▲Alkuun


Elina Salow Vihreät Oulu:

1. Kyllä kannatan. Ylempien kalateiden rakentaminen hyödyntää myös Oulua, joten Oulu voisi osaltaan osallistua myös näihin.

2. Kyllä kannatan, koska itse olen vetänyt kanoottiani voimalaitosten ohi. Tällainen toisi varmasti lisää vesistössä liikkujia.

3. Ajatukset luovat koskimelonnallekin oivat puitteet Oulussa. Lisäksi muutkin kuin melojat hyötyisivät uoman palauttamisesta virkistyskäyttöön.

▲Alkuun


Jukka Tomperi Vasemmistoliitto Oulu:

1. Kyllä, kannatan kalaportaita

2. Periaatteessa kyllä, jos siihen saadaan EU-rahaa

3. Hieno homma, Merikoskeen pitää saada kuohut takaisin!

▲Alkuun


Veikko Nousiainen Suomen Kommunistinen Puolue Oulu:

Kiitos kysymyksistä.

1. Harrastuksiini kuuluu kalastus, joten olen ehdottomasti kalatien kannalla.

2.-3. Kaksi muuta kysymystä ovat kannatettavia asioita matkailun edistämisen kannalta.

▲Alkuun


Veikko Meriläinen Vasemmistoliitto Oulu:

Vastauksena kysymyksiinne seuraavaa:

Kannatan ja mahdollisen valinnan jälkeen pyrin edistämään ja saamaan toteutuneeksi kaikkien kohteiden 1 - 3 mukaiset asiat.

Perustelen asiaa sillä, että mielipiteeni mukaan elämän tarkoitus on jatkaa elämää. Luontoa ja sen eläimiä sekä kasveja tarkkaillessa niiden ainoa tehtävä on saada sukunsa jatkumaan. Täten kaikki toiminta, mikä edistää elämän jatkamista kaikissa muodoissaan, on minulle tärkeää.

▲Alkuun


Pertti Savolainen Kokoomus Oulu

1. Erittäin tärkeä asia kalojen ja ekologian kannalta. Teen parhaani valtuustossa asian eteen.

2. Kannatan hanketta ja teen tässäkin parhaani jotta veneen omistajat ja veneilyn harrastajat hyötyvät asiasta.

▲Alkuun


Juha Markkola Vihreät Oulu

1. Kyllä, jos on jonkin verran näyttöä siitä, että nousukalalle löytyy kutuvesistöjä. Onhan niitä joka tapauksessa muutama, mm. se jonka nimi on kirjaimellisesti Kutujoki. Ylemmät kalaportaat saisi tietenkin pääosin kustantaa voimaloitten omistaja ja niistä hyödyn keräävä firma eli Fortum, mutta jos se asiaa auttaa, kyllä Oulukin voi olla mukana.

2. Passaa, kannatan.

3. Asia ei hahmotu noin vain. Piti etsiä Merikosken virtaamatietoja, mikä oli yllättävän kinkkistä, yrittää suhteuttaa niitä teidän lukuihinne ja Merikosken sähköntuotantoon ja sitä kautta kaupungin tuloihin. Toivotaan, ettei tullut mokia. Jonain hyvänä vesivuonna (Oulun Energian tilastot ovat kumman vaikeasti löydettävissä) oli Merikosken virtaama kesimäärin 250 kuutiota sekunnissa. Jos otan ehdotuksestanne puolivälistä 10 kuutiota, se merkitsisi 4 % Merikosken virtaamasta. Ei kuulosta pahalta.Rahaksi muuttaminen on näin äkkiä vielä vaikeampaa. Jostain löytyi Merikosken vuosituotannoksi 235 GWh sähköä. Se lienee oikea suuruusluokka, koska nimellisteho (39 MW) antaisi vuosituotannoksi 341,6 GWH, ja vesivoimaloitahan juoksutetaan vaihtelevasti sähkön hinnan mukaan. Kun 235 on niin lähellä 250:tä, oikaisen mutkat suoriksi ja oletan, että 4 %:n juoksutuksen väheneminen veisi sähköntuotannosta 4 % eli  9,4 GWh. Laskin taas jostain löytämälläni sähkön energiahinnalla (0,08?/kwh) siirtohinta huomioon ottamatta, että kaupunki menettäisi näin kertaluokkaa 752000 ? miinus ALV eli noin 616 000 ?. Ei tämä ole suuri summa Oulun budjetissa, jos en ihan metikköön laskenut ja jos tiedot lohikalojen kutumahdollisuuksista jne. pitävät paikkansa. Samallahan pääsisivät melomaan...

▲Alkuun


Kimmo Nikula SDP Oulu

1. Ajatus on mainio, kiehtova ja ehdottomasti kannatettava.

2. Kyllä kannatan. Mitä monipuolisempi on Oulujoen virkistyskäyttö luonnon huomioon ottaen, niin sitä parempi.

3. Kosken kohinan kuuluminen olisi upea elämys. Veden virtaaminen kohisten on miellyttävämpää kuin näkymä kuivasta joen uomasta. Kiinnostavia ajatuksia. Kuitenkin vaatii tarkempaa paneutumista asiaan.

▲Alkuun


Antti Rautio Kokoomus Oulu

1. Erinomainen ajatus.  Kaikki toimet, jotka positiivisesti yhdistävät ihmisiä ja perheitä Oulujokeen ja luontoon terveellä tavalla ovat kannatettavia asioita.  Unohtaa ei sovi myöskään matkailun kehittämistä, mutta myös Oulujoen läheisyydessä asuvia asukkaita tai kesämökkiläisiä itseään.

2. Hyvä suunnitelma, joka saa kannatukseni.  Ainakin perustason rahoitukseen antaisin rahaa, jolla toiminta turvataan.  Tämä on kaikkien kuntien etu ja jos jokainen kunta lähtee mukaan hanke saadaan toteutettua kohtuullisin kustannuksin.  Haluan lisätietoa, mitä ovat konkreettisen suunnitelman pääkohdat ja kustannusarvio.   Voitte toimittaa ne minun sähköpostiini tai laittaa linkin, mistä voin lukea lisää.

3. Itsekin koskimelontaa harrastaneena olen joskus harmitellut, etten ole voinut tarjota silloisille asiakkailleni ja tietysti itselleni täysipainoista koskimelontamahdollisuutta. Pysyviä vedenvirtauksia Oulujokeen tarvitaan lisää, pienimuotoisena siitä on toimiva ja mukava esimerkki Oulun Hupisaarilla Verven viereisellä koskialueella. Myös laanaojaa voitaisiin elävöittää pienillä vesimyllyillä, pienoistervaveneillä yms., jos ne vain säilyisivät ehjänä kaupunkilaisten ja turistien iloksi.

On todella mukavaa, että joku jaksaa olla innostunut asioista ja nyt on oikea aika saada asioita vietyä eteenpäin. Myös talvisaikoina Oulujoen hyötykäyttöä voitaisiin lisätä saarialueilla parantamalla esim. nuotiopaikkojen tavoitettavuutta ja yhteyksiä. Toivottavasti päätökset tehdään siten, että ne häiritsevät mahdollisimman vähän maanomistajia ja arvostetaan alueen asukkaiden omia näkemyksiä!

▲Alkuun


Pekka K. Lämsä. SDP Vaala

1. Uskon, että Vaalan kunta tulee hyötymään matkailusta entistä enemmänkalaportaiden rakentamisen myötä. Kalaportaat sinänsä ovatmatkailunähtävyys. Toimin niin, että Vaalan kunta on jatkossakin  hankkeessamukana. Valitettavasti Oulujoen kunnat ovat, Oulua lukuun ottamatta, varsinhuonoissa rahavaroissa. Poliittista vaikutusvaltaa eduskunnan suuntaan onkäytettävä.

2. Veneen siirto  voimalaitosten ohi voitaneen järjestää käyttämällä, ainakinosittain, nippu-uiton aikaisia laitteistoja ja kiskotuksia. KokeilussaVaalan kunta on mukana.

3. Oululle ja oululaisille Merikosken vanhan väylän vesittämisellä olisisuuri merkitys lohen lisääntymisalueena, maiseman kohentumisena ja kaupunginulkoisen kuvan (imagon) luojana.Jo rakennettu, onnistunut Merikosken kalaportaan alue, antaa virkistystä janähtävää niin kaupunkilaisille kuin vieraillekin.

▲Alkuun


Sirpa Erkkilä-Häkkinen Keskusta Oulu

1. Kalatietä kannattaa jatkaa ylemmäksi, koska käsittääkseni nykyistäkalateistäkin on ollut suuri apu kalojen nousuun. "Sen minkä ihminen ontuhonnut, pitää pyrkiä korjaamaan."

2. Hyvä idea! Mielestäni veneilyn harrastamista tulee tukea kaikin keinoinniin, että kaikkilla olisi mahdollisuus nauttia kauniista joesta jamerestä myös vesiltä käsin. Kaupungin tulee tukea yrityksiä, jotkajärjestävät risteilyjä niin joella kuin merelläkin.Vesi on kaunis elementti ja se tulee olla kaikkien saavutettavissaloukkaamatta kenenkään yksityisyyttä.

3. Sama vastaus kuin edelliseen!Vesi on todella monipuolinen ja kaunis elementti. Soisin, että meilläOulussakin jokeen ja mereen suhtauduttaisiin entistä vakavammin.

▲Alkuun


Juha Hänninen Kokoomus Oulu

1. Tottakai kannatan. On hienoa jos lohi saadaan nousemaan vielä ylös. Kalastuson virkistyksen ja joillekin elinkeinokin kannalta hyvin arvokas asia. Asiastavoin Oulun ja seutukunnan osata tehdä tarvittavan valtuustoaloitteen.

2. Virkistys ja työllistämisvaikutustenkin kannalta asia tuli saada pikimmitenkuntoon. Kannatan tätä asiaa ja voin olla aloitteellinen, jotta asia meneeeteen päin.

▲Alkuun


Johanna Raivio Vihreät Oulu

1. Niin...Eikös niiden kalojen ole jopa välttämätöntä päästä Oulujärvelle asti, jos lohen luontaista lisääntymistä halutaan tukea?

2. Valitettavasti en ehtinyt vielä tutustua hankkeeseen ja sen kustannuksiin, 10. pv mennessä varmaan ehtisin - mutta uskotte varmaan että sähköposti on melko täynnä kyselyitä eri aiheista ja työtkin täytyy hoitaa (aloitin juuri uudessa työpaikassa vielä).

Periaattessa kannatan, mutta pitäisi kyllä tutustua suunnitelmiin ja niiden vaihtoehtoihin ja tietenkin myös siihen budjettiin. Sikäli kun asiasta jotain tiedän kaupungillani pitäisi kyllä olla varaa tähän osallistua perikadon uhkaamatta.

3. Siihen yhteiseen suunnitelmaan koskikulttuurin kehittämisestä niin lohen poikastuotannolle, melonnalle kuin muuhun virkistyskäyttöön sitoudun täysillä eli jos kysymys 2 on osa isompaa suunnitelmaa, kysymyksen 3 jälkeinen ajatus, niin silloinhan projekti jo lähtisikin mukavasti tällaisella kokeilulla käyntiin...

▲Alkuun


Krista Maria Hummastenniemi Vihreät Oulu

1. En ole ihan varma pitäisikö Oulun osallistua ylempien kalateiden  rakentamiseen. Ehkä siinä tapauksessa, jos kaikki kalatiet  rakennettaisiin yhteisprojektina ja yhteisellä kustannuksella.

2. En ole kuullut tästä aiemmin. Kuulostaa hyvältä, se voisi olla  hyödyllistä matkailun kannalta. En vielä ota kantaa tarkemmin.

3. Wau! Onko vanhan uoma tutkitusti mahdollinen poikastuotantoalue?Jos on, niin tuottaako tämä virtaama ja alueen rakentaminen  taloudellista tappiota Oululle?Jos ensimmäisen vastaus on kyllä ja toisen ei, olen tämän kannalla.- Ouluun tarvitaan omintakeisia nähtävyyksiä ja virkistysalueita  palveluineen turisteille houkuttimiksi. Tosin se lehdessä ollut  melojien ehdotus näytti liian kliiniseltä. Vehreyttä ja  luonnonpengertä näkisin koskessa mieluummin kuin betoni/kivipaaseja.

▲Alkuun


Harri Kononen Vihreät Oulu

1. Kalateiden rakentaminen edistäisi Oulujoen luonnon monimuotoisuutta javirkistyskäyttöä. Jos rakentaminen on myös taloudellisestimahdollista, niin niitä tulee rakentaa lisää. Jos jokivarren kunnatehdottavat yhteistyötä Oulun kanssa Oulujoen kehittämiseksi, niin asiatulee käsitellä myönteisessä hengessä.

2. Oulujoen veneily on joskus ristiriidassa muiden käyttäjien tarpeiden kanssa. En näe ensisijaiseksi kehityskohteeksi ekologisesti arveluttavaa veneilyä ja kehittäisinkin mieluummin muuta jokeen liittyvää toimintaa. Uimarannat, pyöräilyreitit, melonta ja ylipäätään alueen kaikille vapaa käyttö tulee aina ennen moottoriveneilyä.

3. Eräs ystäväni sanoi kerran, että Oulujoki on hänen Ganges. Tämän tapainen asenne on minullakin Oulujokeen. Oulujoen varrella on ollut asutusta pitkään ja asutus lienee tulevaisuudessa vaan lisääntymässä. Joen ja suistoalueen luonteen vahvistaminen kaupunkilaisten arjessa toisi Oululle omaa luonnetta ja lisää kaupungin vetovoimaisuutta monella tasolla. Suistoalue on jo kulttuurialuetta ja sellaisena sitä tulee jatkossakin kehittää. Lasaretinväylän haluan kulttuurikentän käyttöön.

▲Alkuun


Eero Ylitalo SDP Oulu

1.-3. Oulujoen Reitti ry esittää kysymyksensä aiheesta, jossa olen kaikkea muuta kuin asiantuntija. En harrasta kalastusta enkä melontaa tai muutakaan vesillä liikkumista, enkä edes asu Oulujoen välittömässä tuntumassa. Olen viimeksi uinut Oulujoessa yli 20 vuotta sitten, jolloin perheeni kanssa asuin Haapalehdossa.

Oulujoen Reitti ry:n tavoitteet ovat sisänsä kannatettavia, joskin on muistettava, että Oulujoki on rakennettu koko Oulujärven ja Perämeren väliseltä pituudeltaan, eikä voimalaitosten purkaminen tule kysymykseen - sikäli luonnontilaisuuden edistäminen on vaikeaa.

Vaikka yhdistyksenne tavoitteet ovatkin kannatettavia, eivät ne toisaalta ole eniten mieltäni vaivaavia asioita, joten en voi luvata toimia valtuustossa erityisesti juuri yhdistyksenne tavoitteiden puolesta. Tosiaalta en asetu niitä vastustamaankaan, varsinkaan siinä tapauksessa, että niiden rahoittaminen ei lohkaise kaupungin menoista kohtuutonta osuutta. Rahasta ja sen riittävyydestähän kaikki loppujen lopuksi riippuu.

Olennaisin asia Oulun seudulla on Paras-hankkeen edellyttämä kuntarakenteen tiivistyminen, mikä tarkoittaa Oulun seudun yhdistymistä yhdeksi suurkunnaksi. Myös Oulun Reitti ry:n tavoitteita olisi mielestäni helpointa edistää yhden kunnan sisällä.

▲Alkuun


Kari Myllyniemi Keskusta Oulu

Kaikki kysymykset olisivat tietenkin kannatettavia, jos ei menisi rahaa ja paljon.

1. Todennäköisesti se valtuutettu, joka lupaa oululaisten rahaa Oulun ulkopuolelle, ei ole rehellinen. Kun Oulun lääniin ja Oulun seudulle on tulossa yhteistä rahaa, niin sillä rahalla Oulu voisi olla mukana, vaikka Oulu siinä jotain menettäisikin. Onhan Oululle hyötyä, jos kala nousisi aina ylös saakka.

2. Samat sanat.

3. Mikä siinä, jos se toimisi todella noin pienellä vesimäärällä eli 5 kuutiota sekunnissa. Epäilen kyllä suunnitelmaa, mutta on varmaan tutkimisen arvoinen.

▲Alkuun


Helena Jaakkola Kokoomus Oulu

1. Ihmiset tarvitsevat harrastuksia ja kalastus on yksi parhaimmista. Olla luonnossa, rauhassa, ajan kanssa. Voimalaitosrakentaminen on estänyt merilohen nousun sinne, missä se perinteisesti on kutenut. Kannatan kalateiden rakentamista.ja teen töitä asian eteen aina kun se tulee vastaan eripuolilla elämää ja luottamustehtävissä.

2. Totta ihmeessä on hieno asia, jos veneiden siirtoon saadaan konkreettinen suunnitelma ja sehän pitää toteuttaa!

3. Merikosken palautus olisi todella hieno asia. Olisi oululaisilla ja turisteilla mitä katsoa ja mitä kuunnella. Kalojen poikastuotantoalueen lisääntyminen on myös hieno asia. kannatan!

▲Alkuun


Henri Hakkarainen Vasemmistoliitto Oulu

1. Tähän en osaa oikeasti sanoa vielä mitään varmaa. Sanoisin että se riippuu paljolti kustannuksista ja siitä paljonko rahaa tällaisiin hankkeisiin ylipäänsä on käytettävissä ja onko se raha pois vaikkapa terveydenhuollosta, vanhustyöstä tai koulutuksesta. Työllistävä vaikutus? Sinänsä kannatettava hanke, mutta nykyisellä tietämykselläni asiasta en voi luvata että nostaisin hankkeen top-3 listalleni.

2. En ainakaan vastusta hanketta. Summista riippuen kunta voi olla tukemassa kokeilua.

3. Nämä ajatukset kuulostivat vähintäänkin kiehtovilta ja sellaisilta että voisin jopa luvata kannattavani merikosken palauttamista. Harraste- ja virkistyspaikkoja ei ole koskaan liikaa ja koskimelonta voisi tuoda uutta ilmettä Ouluun. Kustannuksista tosin kaipaisin lisää tietoja, mutta muuten aivan loistavia ideoita.

▲Alkuun


Henry Mäkelä Kokoomus Oulu

1. Kyllä.

2. Kyllä.

3. Kyllä.

▲Alkuun


Kyösti Oikarinen Keskusta Oulu

1. Kannatan kalateiden rakentamista, mutta mikä Oulun osuus muiden kuin Merikosken kalatien kustannuksissa? Siihen minulla ei ole kantaa ennen kuin asiaa selvitetään.

2. Hieman samalla lailla kuin äskeinen kysymys. Kannatan, mutta hankkeen rahoitus tulee selvittää tarkasti. Tosin on niin, että nimenomaan Oulu hyötyisi tällaisesta matkailuvaltista. Oulussa onkin syytä tehdä hyvä strategia matkailun edistämiseksi, jossa Oulujoki ja sen hyödyntäminen on tärkeä osa.

3. Rohkeita ajatuksia, joita kannattaa tukia tarkemmin. Kaikki kohtuullisen työn ja panostuksen takana olevat keinot, joilla merellisyyttä ja joen mahdollisuuksia hyödynnetään, ovat kannatettavia.

▲Alkuun


Marja-Liisa Pylväs Keskusta Oulu

1. Kalateiden rakentaminen sinänsä on kannatettava ajatus. Oulun osallistumien kustannuksiin muualla kuin Oulun alueella on tietysti iso kustannuskysymys ja sitä on harkittava tapauskohtaisesti. Mielestäni voimalaitosyhtiöt ovat velvollisia rakentamaan kalatiet.

2. Veneiden siirtäminen voimalaitosten ohi olisi hieno juttu. Tällöin veneilijät pääsisivät nauttimaan joen jylhistä maisemista muulloinkin kuin Tervasoudun aikaan. Jälleen tulee vastaan kustannukset, sillä siirto maksaa aina tosin pienveneen siirtäminen on helpompaa ja halvempaa kuin kirkkoveneiden siirto. Halvin ratkaisu olisi ehkä se, että siirrot olisivat mahdollisia tiettyinä ajankohtina (esim. jotkut viikonpäivät tiettynä ajanjaksona kesäkuukausina). Varallaolo siirtoja varten tulisi todella kalliiksi.

3. Koskikulttuurin palauttaminen sai Kalevassa tyrmäävän vastaanoton, mutta mielestäni ajatusta kannattaisi kehitellä ottamalla mukaan yhteistyökumppaneita. Minusta ehdotus on kehittelemisen arvoinen ja toteutuessaan uusi matkailun vetonaula Oululle.

▲Alkuun


Kerstin Jokisalo Vasemmistoliitto Oulu

1. Kannatan kalateiden rakentamista aina Oulunjärvelle asti.

2. Kannatan hankeen toteuttamista kokeiluna kuten kyselyssäkin esitetään.

3. Koskikulttuurin palauttamista ja alueen virkistyskäytön laajentaminen  on huomattavasti kuntalaisten kannalta järkevämpi ratkaisu kuin esimerkiksi ehdotus rakentaa hupisaareen asuntoja.

▲Alkuun


Mikko Viitanen Vasemmistoliitto Oulu

1.  Kalateiden rakentaminen on paikallaan. On kuitenkin kohtuullista, että voimayhtiö velvoitetaan siihen, sehän se on hyödyn korjannutkin ja saa tulevaisuudessa entistä enemmän hyötyä vesivoimasta. Jakavat vaan hyötyjä optioina johtajille, joten kyllä siellä rahaa on.

2.  Veneiden siirto ohi voimalaitosten on kannatettava ajatus ja jossain mitassa kuntani voisi osallistua siihen. Oulujoen virkistyskäyttö lisääntyisi ja hanke antaisi mahdollisuuksia maakunnan matkailun kehittämiseen.

3.  Minusta ei vielä ole aika kovin massiivisiin koskikulttuurin elvyttämistoimiin. Koskien kumina ei kaupungissa kuulu, ennen kuin joukkoliikenne on päihittänyt yksityisautoilun. Eikä pienen harrastajajoukon tarpeisiin voi suhteettomia uhrata, Hupisaarten ja suiston vaaliminen on mielestäni ensisijaista.

▲Alkuun


Pirjo Bastman Kokoomus Oulu

1. Kalatiet tulisi ehdottomasti rakentaa Oulujärvelle asti. Oulujoki on ollut todella merkittävä lohijoki aikoinaan. Myös ulkolaiset turistit ovat käyneet täällä lohenpyynnissä. Toki koskia ei enää ole, mutta kyllä Oulujoki saisi turisteja myös lohen voimalla, jos saataisiin lohi vielä lisääntymään joessa. Voitaisiin vielä lisätä Sanginjoen puhdistuminen (kirkastuminen) siten, että siellä olevia luonnon koskia lohet voisivat hyödyntää. Kyllä kaupunki voisi osallistua jossain määrin myös ylempien kalateiden rakentamiseen, vaikka pääpaino olisi kunnilla ja miksei valtio tai EU voisi osallistua rahoitukseen.

2. Varmasti kannatan hanketta. Aikoinaan oli näitä koskenlaskijoita, jotka avustivat veneiden kulkua luonnon koskissa. Veneen siirto voimalaitosten ohi olisi vastaavanalaista toimintaa.

3. Todella mielenkiintoinen ajatus, jonka toteutumiseen en usko. Lisäksi luulen, että nykyinen rakennuskantakaan ei sitä sallisi. Kyllä meidän on kuitenkin lähdettävä siitä, että ”aika entinen ei koskaan enää palaa” . Kosken pauhun täyttää liikenteen pauhu.

▲Alkuun


Matti Rauhala Vasemmistoliitto Oulu

1. Olen pitkään ollut samalla kannalla, että kalateiden rakentamista ei pitäisi jättää pelkästään Merikosken voimalaitokseen. Vanha kalatie mereltä Oulujärvelle pitäisi avata. Asiasta on esitetty väitteitä puolesta ja vastaan on sanottu ettei kaloille löydy joen yläpuolisista osista kutupaikkoja. Uskon, että tämäkin asia pystyttäisiin ratkaisemaan nyky suunnittelun keinoin, eikä siitä olisi haittaa voimayhtiöille. Esim. sivujokien vedenlaatua voitaisiin parantaa luonnonsuojelullisin keinoin.

2. Mahdollisuus veneiden siirtoon ohi voimalaitosten olisi suuri merkitys joen virkistyskäytölle ja jokivarren matkailulle. Olisi hieno kulttuuriarvo saada vuosisatainen vesireitti uudelleen käyttöön. Tämä tarjoaisi myös mahdollisuuden matkailuelinkeinon harjoittamiseen Oulujoki-varressa. Kyllä kannatan suunnitelmaa.

3. Olen lukenut kyseisestä suunnitelmasta ja pidän sitä toteuttamisen arvoisena. Suunnitelma toteutuessaan muuttaisi positiivisesti Hupisaarten ilmettä sekä käyttöä. Samalla sillä voitaisiin edesauttaa luontaisen lohikalakannan elpymistä Oulujoessa.

▲Alkuun


Iiris Talvipuro Vihreät Oulu

1. Kalaportaat ovat korjaus siihen, miten jokien patoaminen on estänyt jokienluonnollista tasapainoa toteutumasta. On siis ainoastaan oikeuden mukaista luontoa kohtaan, että pyrimme säilyttämään tasapainon luonnon kanssa. Me voimme pitää padot ja lohet voivat yhä uida ylävirtaan, kuten vietti käskee. Kalaportaat eivät ole ainoastaan oikeutettu korvaus luonnolle vaan ne ovatmyös kauniin näköisiä ja kiehtova elementti kaupungin ulkonäköön. Kalaportaiden koko vain tuntuu hitusen pieneltä. Kalaportaiden sijaan voitaisiin hiljalleen korvata vesivoimaloita vaikkapa tuulivoimalla ja vapauttaa siten jokien potentiaalia myös kaloille ja kalankasvattajille.

2. Kysymyksestä ei hahmota, millaisia veneen nosto ideoita täällä on, mistä syystä on hitusen vaikea sanoa, mitä mieltä olen. Kaikki riippuu käytännöllisyydestä, siirtoihin kuluvaan energiaan ja rahaan sekä lopputulokseen. Kaikki vapautta ja kulttuuria edistävät ideathan ovat lopulta hyvä juttu. Varsinkin jos se avaa mahdollisuuksia saada raha takaisinkin päin.

3. Jos jokia saadaan vapaaksi kaloille, niin kai ne on sitten vapaat myös melojille. Tämähän voi toimina hyvänä houkutteena Ouluun matkaajille.

▲Alkuun


Jukka Holtinkoski SDP Oulu

1.-3. Ehdottomasti kannatan Oulujoen, rakkaan kotijokeniluonnonmukaistamista. Olen koko ikäni uinut, kalastanut ja veneillytOulujoella. Oulussa, Muhoksella ja erityisesti Utajärvellä, kotikunnassani, jossa juuri kohdallamme on joki kanavan rakentamisen vuoksipahiten pilattu. Olen pitänyt venettä Oulussa rautasillan kupeessa jakalastanut Montan voimalaan saakka ja perhana eka reissulla ajoin siinäTurkansaaren, Oulusta tullessa Vasemmalla puolella olevaan ainoaan kiveenpahki 5 heppasella Hondallani, onneksi vain sokka meni poikki ja yöpynytveneessä näillä reissuilla. Tutkaillut kaikuluotaimella syvyyksiä ym. Olenlaskenut venettä Sanginsillan laskupaikalta, Pikkaralan lossilta, Laitasaaren laskupaikalta, vetänyt peräkärryllä veneen Montanlammenlaskupaikalle ja Pyhäkosken ohi seuraavaan altaaseen jne. Utajärvellä olenkalastanut ja laskenut venettä, yöllä ja päivällä joka paikassa aina Nuojualle asti. Puhuin voimakkaasti kevättalvella järjestetyissä kalatieilloissa kalateiden rakentamisen puolesta aina Oulujärveen saakka. Olenasunut kaksi ensimmäistä elinvuottani Utajärvellä ja muuttanut sen jälkeenvanhempieni mukana Ouluun. Olenkin kuin Utajärveltä mereen laskeutunutvallaton smoltti, joka heti tilaisuuden tullen nousee, ja vauhdilla, kotijokea pitkin synnyinseudulle kutemaan. Kun kysymys on rahasta on moniasia vastakkain. Haluan kyllä olla tukemassa Oulujoen kehittämishankkeita.

▲Alkuun


Mikko Sormunen SDP Oulu

1. Kannatan kalateiden rakentamista, mutta tämä ei ole Oulun kaupungintehtävä. Tilanne muuttuisi, jos Muhos liittyisi kaupunkiin.

2. Hanke, jossa harrastajat ovat tiiviisti ja motivoituneesti mukana on ainakannatettava. Oulun kaupunki ja esim. sen matkailupalvelut voivat ollapienellä panoksella mukana suunnitelman rahoittamisessa.

3. Kun Merikoskessa tehdään ohijuoksutuksia on veden voima ainamielenkiintoista katsottavaa. Monesti olen pienien poikieni kanssaihaillut hurjaa vesiputousta pitkäänkin. Moilasen esittämä koskenpalauttaminen ei ehkä tule toteutumaan, matkailu ja perinnetarkoituksessaohijuoksutuksia voisi tutkia laajemmin. Vanhan luokkakaveri Henri KankaanKoskimelontakeskus näytti hyvin mielenkiintoiselta suunnitelmalta.Melontaa harrastaneena ja melontaseurojen aktiiveja tuntien voin kannattaaideaa lämpimästi. Oulun kaupungin rahoituksen varaan hanketta eikuitenkaan voi laskea. Koskimelontakeskus tarvitsisi runsaastiulkopuolista rahoitusta.

▲Alkuun


Aila Väisänen Keskusta Muhos

1. Olisihan se upeaa jos vaelluskala nousisi Oulujokea pitkin. Ennenhän Oulujoki oli villi ja vapaa lohijoki. Hanketta kannattaa selvittää ja ratkaista sitten mitä on tehtävissä. Muhoksellahan on sanontakin: "Lohta leipää, lohta leipää soittavat Muhoksen kirkonkellot".

2. Hanke ja rahoitusselvittelyt ovat ihan paikallaan

3. Eipä tarvitsisi oululaisten ja muhoslaisten Imatralle asti lähteä, jos hanke toteutuisi. On varmaan tutkimisen arvoinen asia etenkin virkistyskäytön ja matkailun lisääntymisen kannalta. Oulujoki on vieläkin mahdollisuuksien joki.

▲Alkuun


Markku Hahto Vihreät Oulu

1. Itsekkin Oulujoella (Madekoskella) syntyneenä olen kiinnostunut asiasta ja kannatan sitä, en kuitenkaan ole alan asiantuntija, mutta lapsena/nuorena kävimme muutamana iltana viikossa kalalla Oulujoella ja aina saatiin vähintään kissalle kalaa.

Tällaiset asiat on aina budjettikysymyksiä, mutta periaatteessa kannatan.

2. Tällekki asialle olen myötämielinen jos tarvetta on ja rahaa löytyy.

3. Tämähän kuulostaa hyvältä idealta ja olen ilman muuta asian kannalla. Kalojen vapaa nouseminen ja kuteminen on ilman muuta hyvä ajatus, melonnasta en ymmärrä juuri mitään, mutta kaikenlainen ulkoilu/urheilu on aina hyvä ja kannatettava asia!

Vesien puhtaus on myös tärkeä asia!

▲Alkuun


Sari H Koski Vihreät Oulu

1. Olen käynyt Kemin voimalaitoksen padolla tutustumassa kalahissiin. Kymmeniä vuosia tähän asiaan perehtynyt kalastaja-asiantuntija oli sitä mieltä, että vain pieni murto-osa kaloista osaa mennä sitä pitkin ylävirtaan. Ja muutoinkin päätynyt lopputulokseen, joka osoittaa, että istutetut kalat eivät pärjää vaativissa olosuhteissa kuten luonnonkala. Ouluun on sittemmin rakennettu kalatie, josta on näyttänyt olevan hyötyä. Sikäli kun kalateistä on avuksi sisävesiemme kalateiden säilymisessä, olen mielelläni painamassa vihreää nappia. Sehän on yhteinen etu. Kuka oikeasti haluaa "kuolleita vesiä"?

2. Sikäli kun ympäristökeskus hyväksyy hankesuunnitelman ja saan siitä lisää tietoa, että pystyn ottamaan kantaa asiaan. Sen jälkeen voin pohtia projektin tukemista.

3. Kannatan ehdottomasti ajatusta jo pelkästään siitä, että Oulua vesistökaupunkina saataisiin enemmän esiin. Onhan se kaupungimme tärkeimpiä tunnusmerkkejä. Tutkikaa mahdollisuuksia lisää ja ideoikaa lisää yhteisen hyvän eteen. Nähtävyyksiä ei voi olla liikaa. Jos hanke tukee vielä virkistykäyttöä ja kalakannan säilymistä, olisi se hieno yhdistelmä. Ympäristötekijät ym. tietenkin huomioon ottaen.

▲Alkuun


Mikko Juntunen Keskusta Utajärvi

1. Kannatan toimivien kalateiden rakentamista. Poliittisella toiminnallani  aion vaikuttaa siihen ,että vuosikymmenien haave Oulujoen  palauttamiseksi jälleen lohijoeksi toteutuisi. Kunnan taloudelliset  resurssit eivät yksin riitä, vaan rahoitusta tulee löytää Fortumilta  ja valtiolta, jotka käärivät miljoonavoitot valjastetusta Oulujoesta.

2. Kannatan pienveneilyn, kalastuksen ja retkeilyn mahdollistavaa  veneiden siirtojärjestelmää. Nythän joki on käytössä lähinnä  voimalaitosallas kerrallaan. Pienveneiden, kanoottien ja kajakkien  siirto allasten välillä tulisi toteuttaa käyttämällä voimalaitosten  infrastruktuuria hyväksi. Kunnat voivat osallistua rajallisella  panoksella hankkeeseen. Tässäkin hankkeessa näyttelevät pääosaa  Fortum, Suomen valtio ja EU:tuki.

▲Alkuun


Tiina Kivilinna-Korhola Suomen Kristillisdemokraatit Oulu

1. Kannatan kalateiden rakentamista. Joen kalakanta on tuhansia vuosia asia, kuntaas vesivoima paljon nuorempi. Meidän pitäisi korjata joen rakentamisen aikanatehdyt virheet ja auttaa joen kalakannan elpymistä. Tulevat sukupolvet voivathyvinkin keksiä energialähteitä, jotka tekevät vesivoiman tarpeettomaksi.

2. Kannatan, sillä Oulujoki on liian vähäisellä käytöllä pitkälti sen takia, ettäveneen pito mahdollistaa vain tietyn pätkän verran liikkumista joella, varsinkinpääsy mereltä sisämaahan olisi tarpeen. Olen liikkunut Iijoella, ja se muistosäilyy, ja toivonkin ihmisten veneilyn Oulujoella lisääntyvän.

3. Tutkimisen arvoista. Eipä tietenkään voi näin suoriltaan lupautua kannattamaanjotain tiettyä esitystä, koska ei tarkkaan hallitse yksityiskohtia, muttaalustavasti hoksottimiin tarttui mielenkiintoisena pointtina uuden sivuvoimalanhyödyntäminen päävoimalan seisokkien aikana korvaamaan päävoimalan vesimääränvähentämistä kustannuksia tasaavana asiana. Kosken palauttamisen tuottamaliikunta- ja virkistyskalastusmahdollisuudet sekä matkailu ovat tärkeitä, saatikka luonnon kauneuden tuottama mielihyvä.

▲Alkuun


Raimo Hämeenniemi Keskusta Oulu

1.-2. Molempiin kysymyksiin on vastaukseni Kyllä. Näillä ratkaisulla palautettaisiin Oulujoki sille kuuluvaan historilliseen arvoonsa.

▲Alkuun


Markku Kainulainen SDP Oulu

1. Kannatan ja kustannukset neuvoteltava Fortumin kanssa, joka on saanut hyödyt joen käytöstä.

2. Kannatan ja siten, että siirrettävien veneiden käyttäjät maksavat pienen siirtomaksun.

3. Kannatan, mutta selvitettävä on tarkoitus käyttää vanhaa uomaan vaimuokata sitä uudelleen koskimelonnan tarpeisiin. Eli halutaanko entistää vai muuttaa.

▲Alkuun


Aarno Saunaluoma Vihreät Oulu

Kaikki ajatukset ovat kannatettavia.

1. Kalatiet

2. Veneen siirto voimalaitosten ohi.

3. Koskikulttuurin parantaminen ja osittain palauttaminen  Merikoskessa.Lisäjuoksutuksella mahdollistetaan melontaharrastus Merikoskessa. Lisäksi saadaan uusimerilohen ja meritaimenen poikastuotantoalue.

▲Alkuun


Kim Barnes Vihreät Oulu

1. Ehdottomasti kannatan kalateiden rakentamista ja kaikkia toimia, joilla luonnonlohi pääsee nousemaan esteettä oulujokea ylös.

2.Kannatan veneiden siirtoa voimalaitosten ohi. Kaikkia toimia, joilla jokisaadaan mahdollisimman lähelle alkuperäistä olemustaan, kannatanvoimakkaasti!

3. Vanhana oululaisena minun on sanottava, että haluaisin Merikosken vielävirtaavan vapaana. Ehdottamanne toimet ovat hyviä - mutta olisin valmismenemään vielä pidemmälle. Ajatuksenani olisi vielä joskus purkaa kokonaanMerikosken voimalaitos ja patosilta, sekä palauttaa Oulujoen suistoalkuperäiseen tilaansa. Menetetty Merikoski oli Oulun rikkain nähtävyys.Esim. Ruotsissa on alettu purkamaan vanhoja, vain vähän energiaa tuottaviavoimalaitoksia, Gävle on yksi esimerkki. Poistamalla nämä jokien pilaajatsaadaan nämä upeat joet taas virtaamaan, kuten niiden on tarkoituskin.

VAPAA MERIKOSKI!

▲Alkuun


Aarre Pitkänen Keskusta Muhos

1. Kannatan erittäin lämpimästi kalateiden rakentamista Oulujoen kaikkiinvoimalaitoksiin. Ja olen pyrkinyt tekemään työtä tämän asian eteenpäinviemiseksi. Sain olla viime keväänä Brysselissä jokivarren kuntiendelegaatiossa, jonka yhtenä asiana oli kalatie asian eteenpäin vieminen myösEU-tasolla. Olen syntynyt Oulujoen rannalla aivan Pällin kosken alapuolella,jossa myös jo isovanhempani asuivat ja saivat leivän jatketta Oulujoesta. Jo tästäkin johtuen suuri haaveeni on nähdä lohen nousu Oulujoessa kohti Oulujärveä. Näen myös matkailullisesti lohen nousun erittäin isona juttunajokivarren kunnille.

2. Ilman muuta kannatan, sillä onhan se jokimatkailua ajatellen erittäintärkeä, kunhan se saadaan vain toimivaksi. Rahoitukseen voin ottaa kantaa senjälkeen kun tiedetään kokonaiskustannukset ja kuntien maksuosuudet.

3. Erittäin mielenkiintoinen hanke, tutkimisen arvoinen, kannatan tätäkinlämpimästi, mutta lienee paremminkin Oululaisten päätettävissä.

▲Alkuun


Tommi Pekkala Kokoomus Oulu

1. Kyllä kalateille. Oulun kaupunki toiminee omalla alueellaan, jotenkaupungin rajojen ulkopuolelle toiminnan laajentaminen vaatii kovasti töitä.

2. Kannatan hanketta, kunhan kustannukset ovat kohtuulliset sekä käyttäjilleettä järjestäjille.

3. Koski ensin Ouluun takaisin.

▲Alkuun


Juhani Huovinen SDP Vaala

1. Kannatan kalaportaiden (kalan nousureitin) rakentamista. Reittikalannousulle Oulunjärvelle saakka. Matkailun ja jokivarren kuntien kannaltatärkeä tulevaisuuden hanke. Lopullisen päätöksen aika on sitten kun onselvillä mm. yhteistyö kumppanit , mikä on kunnan osuus.

2. Veneiden siirto voimaloiden ohi, tehtyä suunnitelmaa kannattaakokeilla ja kokemuksia hyödyntää.

▲Alkuun


Jouko Roivainen Keskusta Vaala

1. Olen suuri luonnon ystävä, joten minun on helppo sanoa, että kannatan kalateidenjatkorakentamista, jos minut tullaan valtuustoon valitsemaan.

2. Kyllä kannatan. Oulujoen voimalaitokset ovat estäneet vuosikymmeniä joentehokkaan vapaa-ajan ja hyötykäytön.

3. Tuohan kuulostaisi aivan hienolta jutulta. Jos kerran vettä riittäisi, niin,miksei sitä voitaisi juoksuttaa hyödyttävästi sen sijaan, että juoksutetaanjostakin vain "ohi".

▲Alkuun


Jussi Vilkuna Vihreät Oulu

1. Kannatan kalateiden rakentamista aina Oulujärvelle asti. En osaa vielävastata siihen, keiden tahojen tulisi osallistua ylempien kalateidenrakentamiseen ja mikä olisi oikea kustannustenjako.

2. Periaatetasolla kannatan veneiden siirtojärjestelmää. Yritin löytää Oulujoenreitti ry:n kotisivuilta pienveneiden siirtosuunnitelmaa. Saattaa ollasiellä, mutta en onnistunut löytämään. Kun en suunnitelmaa tunne, sitä onvaikea kommentoida tarkemmin.

3. Kannatan Merikosken palauttamista Ouluun järkevin kustannuksin ja sopivallaaikataululla. Jos oikein muistan, lehtikirjoitus piti sisällään pienenvoimalan alemmalla putouskorkeudella.

▲Alkuun


Mika Seppänen Vasemmistoliitto Oulu

1. Totta kai. Oulu on syntynyt jokisuulle ja Oulujoki on tuonut elannon väestölle satojen vuosien ajan, tervansoutu ja lohenkalastus ovat asioita joita emme saa unohtaa. Olemme vastuussa aidon lohikannan lisääntymismahdollisuuksista. Joki ei ole mikään ränni joka pyörittää voimalaitoksia. Sähköntuotannossa Toppilan voimalaitoksen tyyppiset ratkaisut korvaisivat vesivoiman helposti.

2. Kyllä. Perustelut samat kuin edellä.

3. Loistavia ajatuksia. Oulujoki on monelle sen varrella asuvalle henkisesti hyvin tärkeä asia, edellä mainittujen arvojen ja joen käyttömahdollisuuksia ei voi liikaa korostaa.

Meidän tulee muutenkin jo varautua siihen että Merikosken voimalaitos ei ole ikuinen, sen betonin käyttöikä tulee täyteen minun sukupolveni elinaikana. Olen asunut lapsuuteni ja nuoruuteni joen varressa, vanhempani asuvat yhä ja palaan yhä uudelleen ja uudelleen lapsuudenkotini jokimaisemaan, siellä on iso osa minuuttani.

▲Alkuun


Mikko Kujala Perussuomalaiset Utajärvi

1. Kannatan kalateiden rakentamista Oulujärvelle saakka. Kuuluu sarjaan periaatteelliset kysymykset. Jokaisesta rikoksesta, myös ympäristörikoksesta täytyy joutua vastuuseen. Ne jotka rikoksen tekee ja siitä eniten hyötyy joutuvat korvausvastuuseen. Joten valtio ja sähköyhtiö ensisijaisesti maksajan paikalle. EU:lta ne rahat, jotka vain irti saa. Kunnat osallistuu omalta osaltaan ja eiköhän kaikissa kunnissa ole yleinen mielipide hankkeen kannalla. Kaikki asiat eivät ole pelkästään raha tai hyöty -näkökulmasta arvioitavissa. Oulujoki-hanke on arvovalinta, joka koskettaa jokaista asukasta Oulusta-Vaalaan saakka. Jos tänäpäivänä vastaavia voimalaitoksia rakennettaisiin, niin kalaportaat vaadittaisiin ilman muuta. Oulujoki takaisin ja heti.

2. Kyllä myös tähän kysymykseen. Oltava mukana kokonaissuunnittelussa ja kustannuslaskelmissa alusta alkaen. Muuten asian kanssa jahkataan vuosia. Joku kunta tekisi ja toinen ei, tai siirtäisi hanketta aina vuodella eteenpäin. Täytyy tehdä kerralla  ja järkevästi koko homma loppuun asti. Kalat, kalastajat ja turistit tervetuloa Oulujoelle. Lopputulos on silloin sellainen johon kaikki ovat tyytyväisiä.

▲Alkuun


Pasi Huusko Vasemmistoliitto Muhos

1. Kannatan. Kohtuullisilla kustannuksilla.

2. Kannatan.

▲Alkuun


Mikko Jämsä Kristillisdemokraatit Oulu

1. Olen asunut lähes koko ikäni Oulujoen tuntumassa. Joka aamu, kun katson ulos, näen joen. Lapsena kalastelu eri välineillä oli suurimpia huveja. Nykyään liikun joella satunnaisesti kanootilla. Talvella jäätilanteen salliessa nautin pyöräilystä moottorikelkan jälkiä pitkin kaupunkiin töihin. Kaffikupin kanssa istuskelen rannalla useinkin. Olen ilman muuta sitä mieltä, että kalatiet pitäisi rakentaa. Merikosken kalatie on lisännyt joen virkistyskäyttöä. Oulun kaupungin osallistuminen ylempien kalateiden rakentamiseen on monimutkaisempi juttu. En tunne voimalaitosten omistussuhteita tai sähköyhtiöille asetettuja velvoitteita, enkä muiden kuntien kiinnostusta asiaan. Oulun kaupunki voinee ainakin halutessaan kalateihin osallistua, mutta en näe erityistä syytä lähteä sponsoroimaan muiden kuntien taloutta tätäkään kautta, elleivät kuntaliitokset tuo uusia voimalaitoksia kaupungin alueelle. Pikemminkin tukea olisi kysyttävä valtiolta. Kannatan kalatiestön tekemistä jonkunlaisena yhteistyönä. Jos osallistuminen tarkoittaa ylempien kalateiden rahoitusta Oulun budjetista, niin en voi siihen sitoutua.

2. Kannatan hanketta ja Oulun osallistumista suunnitelman rahoittamiseen. Itse hankkeen toteuttamiseen täytyy löytyä muitakin rahoittajia. Monipuolisen matkailun näkökulmasta osallistuminen on hyvin perusteltua. Hanke lisäisi erityisesti luontoa kunnioittavan ja arvostavan retkeilyn kasvua. Tietämättä kustannuksista voinee olettaa, että investointi tuottaisi vähintään osan kuluistaan takaisin.

3. Tunnepohjaisesti ajatellen mainio ajatus. Oulussa on hukattu merellisyys ja jokisuistoakin voisi varmaan hyödyntää virkistykseen enemmän. Ohijuoksutusten aikaan uoma on nykyiselläänkin kiehtova.Kannatan asian tutkimista. Palstalla esitetty ohijuoksutusvoimalaitos on mielenkiintoinen ajatus. Voimalaitoksen laskelmat olisivat avainasemassa. Poikastuotannon mahdollisuuskin on mahdollista tutkia. Kaupunginvaltuustolla lienee mahdollisuus tutkituttaa molemmat. Sitten kun on faktatietoa, voisi tutkia ja laskea toteuttamismahdollisuuden.

▲Alkuun


Maire Ahopelto Keskusta Oulu

1. Kannatan ehdottomasti, koska olen työskennellyt Utajärvellä ja Vaalassa sekä Oulu-Kajaani Kehittämisvyöhykkeen Osaamisen kehittämisen ohjausryhmän jäsenenä. Kalastus on harrastukseni. Aion edistää Oulun kaupunginvaltuustossa kalateiden rakentamista. Oulujoki on erittäin kaunis ja viihtyisä myös joelta, veneestä  päin katsottuna.

2. Kannatan hanketta ja edistän Oulun kaupungin osallistumista hankkeeseen, koska olen kokenut konkreettisesti, että veneellä pääsee Oulusta vain Muhokselle asti. Sitten on palattava takaisin Ouluun.

3. Kannatan kalojen lisääntymisen edellytysten kehittämistä Merikosken alueella ja kosken virtauksen palauttamista. Koskimelontakeskus olisi mielenkiintoista selvittää kustannuksineen. Se toisi varmaan lisää matkailijoitakin Ouluun.

▲Alkuun


Päivi Tervasoff Keskusta Oulu

1. Lueskelin Oulujoenreitti Ry:n keskustelufoorumissa olevan nimimerkillä "Trout" jättämää linkkiä, ympäristökeskuksen sivuille (http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=81635&lan=FI). Kiitos sinulle linkistä, olen juuri se kunnallisvaaliehdokas, joka tarvitsi asiasta pikaista lisätietoa.
Kalateiden (ylempien) rakentaminen on perusteltua, voisin kannattaa rakentamista, mutta kalateiden kustannuksista minulla ei ole tietoa, pitäisi vielä perehtyä ennen kuin voisin luvata kannattavani Oulun kaupunkia maksajana tai osittaisena kustannuksiin osallistujana.

2. Pienveneiden siirtäminen voimalaitosten ohi kuulostaa äkkinäisen ajatuksissa positiivisen eksoottiselta (piristys matkailualalle, alan harrastajille), ja kerran siihen Oulujoen Reitti ry on tehnyt jo suunnitelman, kannatan tätä siinä mielessä, että tämä mielenkiintoinen hanke kilpailutettaisiin ja toteutettaisiin asiasta kiinnostuvien yrityksien kesken.

3. Kolmas kysymys sisälsi jo useampaa kannanottoa. Merikoski ja poikastuotantoalueet:  vedenvirtaus ja poikastuotantoalueet saavat kannatukseni, myös "Merikoskivero" keskustelufoorumissa on oivallinen ajatus.

Koskimelontakeskus/virkistysalue: En ole tätä ensimmäisten joukossa kannattamassa, ainakaan kaupungin rahoituksella, ideana upea ja hyvä harrastus, mutta palvelee ainakin alussa liian minimaalista osaa kaupunkilaisia. Olisiko joku reipas yrittäjä tähän valmis? Voisihan kokonaisuudesta kehittyä jälleen Oululle lisäpotkua sekä matkailun että muuttokohteen saralle.

▲Alkuun


Hannu Pihlamaa Keskusta Muhos

1. Olen jo tähän mennessä pyrkinyt toteuttamaan ko. hanketta, joka nousi keskusteluihin jo 1990-luvulla ja 2000 luvun alussa, kun Merikosken kalaportaita suunniteltiin. Toimin vuosina 1993-2004 Muhoksen ympäristölautakunnan puheenjohtajana ja Oulujoen virkistyskäyttöä pyrittiin lisäämään jo silloin kaikin mahdollisin keinoin silloisen ympäristösihteerimme Hannu Salmen ja lautakunnan yhteisin voimin. Silloin nousi esille yhtenä tutkimisen arvoisena vaihtoehtona mahdollisuus ohittaa Montta, Pyhäkoski, Pälli ja Utanen kaivamalla lyhyt kanava Oulujoen ja Muhosjoen välille kohdassa, jossa joet virtaavat lähellä toisiaan. Tätä lienevät kanadalaiset hankkeen tutkijat myös selvitelleet pari vuotta sitten. Hyvänä puolena tässä hankkeessa näkisin kustannusten edullisuuden ja mahdollisuuden päästä oikotietä lähemmäs Oulujärveä. Huonona puolena tässä suunnitelmassa on se, ettei em. voimalaitosten välillä asuva väestö pääsisi hyötymään lohien noususta ylävirtaan.

2. Kannatan lämpimästi veneiden siirtomahdollisuutta ohi voimalaitosten. Olin ajamassa tätäkin hanketta jo vuosina 1993-2004. Olin mukana lukuisissa tilaisuuksissa, joissa Oulun Ympäristökeskuksen ja silloisen Oulujoki-Osakeyhtiön / Imatran voiman ja myöhemmin Fortumin, sekä kunnan edustajien välisissä yleisöllekin avoimissa keskusteluissa mietittiin mahdollisuuksia toteuttaa veneiden siirrot ohi voimalaitosten. Esitin yhtenä vaihtoehtona tukkinippujen siirrossa käytettyjen vaunujen ja nostureiden muuttamista veneiden siirtoon sopiviksi, koska ne olivat olemassa jokaisella voimalaitoksella, mutta niitä pidettiin silloin liian järeinä tähän käyttöön. Oulujoesta Muhosjokeen johtavan veneensiirtoradan / kalaportaan rakentamisesta teimme ympäristösihteeri Hannu Salmen kanssa aloitteen ympäristölautakunnalle, jonka yksimielisellä tuella aloite eteni ja rahoituskin hankkeelle löytyi. Varmaan tämä nykyinen suunnitelma Oulujoen voimalaitosten ohittamiseen on todettu kustannuksiltaan ja toimivuudeltaan parhaaksi vaihtoehdoksi.

3. Kyseiset hankkeet ovat mielenkiintoisia ja kannatettavia, mutta jos Oulujoen vettä joudutaan ohjaamaan ohi Merikosken turbiinien, voi Oulun kaupungin energialaitos nähdä asiassa tulojen menetystä. Näin tapahtui Muhoksella jo 1970 luvun puolivälissä, kun suunniteltiin kanavan kaivamista Oulujoen ja Muhosjoen välille. Silloinen Oulujoki Osakeyhtiö totesi, että hanke aiheuttaa heille pysyvää tulojen menetystä, eivätkä he voi hankkeeseen suostua. Silloin virtauksella olisi haluttu parantaa Muhosjoen virkistyskäyttöä. Yksi silloisista kanava-hankkeen puuhamiehistä oli edesmennyt Muhoksen Villan johtaja Ilmari Säntti.

▲Alkuun


Veikko Kettunen Vasemmistoliitto Oulu

1. Mielestäni rakentamismahdollisuudet/kustannukset kannattaisi selvittää. Ennen sitä en kantaani uskalla määrittää.

2. Oulujoen reitin hyödyntämien mm. matkailuelinkeinon kannalta on paikallaan. Viittaan edellisen kysymyksen vastaukseen.

3. Poikastuotantoalueita voitaisiin rakentaa heti Hupisaarten puroihin. Tarvitsen kantani määrittämiseen lisää tietoa siitä, mitä vaikutuksia hommalla on voimalaitoksen toimintaan ja sähkön tuotantoon. Asiakokonaisuudesta olen kyllä sitä mieltä, että Oulujoen kaikkia mahdollisuuksia ei vielä ole osattu hyödyntää. Aikoinaan jokea on valjastettu (varmaankin pakon sanelemana) lähinnä tuotantotaloudellisin perustein. Nyt voisi olla aika tarkastella joen tarjoamia mahdollisuuksia monipuolisemmin.

▲Alkuun


Alma Tuiskula Kokoomus Oulu

1. Mielestäni olisi hieno asia, että kalatiet rakennettaisiin. Myös Oulun tulisi olla mahdollisuuksien mukaan mukana hankkeessa, eli jos tulen valituksi, toimisin hankkeen puolesta.

2. Mielestäni tämä olisi kokeilun arvoinen asia!

3. Kaikki yllämainitut ajatukset ovat mielestäni toteuttamisen arvoisia asioita. Esim. melonta- ja muu virkistyskäyttö sekä kosken palauttaminen olisivat varmasti valtti myös matkailun kannalta, minkä lisäksi  Oulun kaupunki ja sen asukkaat hyötyisivät myös tällaisesta hankkeesta. Kalojen poikastuotannon kannaltakin hankkeesta olisi hyötyä.

▲Alkuun


Mauno Murtoniemi Vasemmistoliitto Oulu

1.-3. Kaikkiin kysymyksiin kyllä.

Perustelut yhteenvetona: Lohen poikasistutukset Perämereen ovat todennäköisesti vain väliaikainen ratkaisu. Myös lohen merikalastus olisi ratkaistava. Tavoitteena täytyy olla lohen luontainen lisääntyminen.

Oulujoen matkailuarvoa voitaisiin lisätä, sillä  olisi myös imagoarvoa. Olisi alueen  piristysruiske. Rahoitukseen tarvitaan valtion tukea, siis erillistä määrärahaa. Oulun kaupungin täytyisi tietysti olla tällaisessa  hankkeessa mukana.

▲Alkuun


Pasi Orava Vihreät Oulu

1. Kannatan kalateiden rakentamista Oulujärvelle asti. En tässä vaihesssa kuitenkaan sido kantaani kustannusten osalta.

2. Kannatan veneen siirron järjestämistä Oulujärvelle asti. En tässä vaihesssa kuitenkaan sido kantaani kustannusten osalta.

3. Kannatan asian tutkimista.

▲Alkuun


Raimo Järvenpää SDP Oulu

1. Jotta kalojen luonnonmukainen nousu latvavesille saakka olisi luonnonmukainen, kalatiet pitäisi rakentaa jokaisen voimalaitoksen kohdalle. Hanke ei voi toteutua yksin Oulun kaupungin toimesta ja siksi Oulu voi olla aktiivisen toimijan rooli. Mielestäni se tarkoittaa selvitystyötä voimalaitosyhtiön ja erilaisten rahoitusmallien selvittämistä. Tällaista etenemistä kannatan.

2. Periaatteessa tilanne on sama kuin kohdassa 1. Hanke pitäisi käsitellä yhtenä kokonaisuutena Oulujoen käyttöön liittyvä matkailun edistämishankkeena.

3. Merikosken voimalaitoksen merkitys Oululle on taloudellisessa mielessä edelleen huomattava. Ehdotus on näin estettynä mielenkiintoinen ja positiivinen Oululle monella tavoin.

Kun Oulu asettaa liikelaitokselleen mittavia tuottotavoitteita ei se voi toisaalla toimia omaan laitostaan vastaan tietämättä muutoksen taloudellisia vaikutuksia kokonaisuutena.

▲Alkuun


Marjatta Fimuskin SDP Oulu

1. Kalateiden rakentaminen on kannatettava ajatus. Oulun kaupungin osallistuminen rakentamiskustannuksiin on selvitettävä asia. Mielestäni tässä on tehtävä yhteistyötä  voimalaitosten kanssa.

2. Veneiden siirto voimalaitosten ohi on kannatettavaa. Miten Oulun kaupunki osallistuu hankkeeseen on selvitettävä asia. On erittäin positiivista, että Oulujoen Reitti ry on kiinnostunut vesistöjen ja luonnon tilasta. Tämä päivänä näihin asioihin on kiinnitettävä aktiivisesti huomiota ja hankkeita, joissa voisimme nauttia luonnosta, on kannatettava.

3. Kosken ja koskikulttuurin palauttaminen Merikoskeen on kalastusmahdollisuuden, matkailun ja virkistyksen kannalta hyvä ajatus.

▲Alkuun


Karoliina Niemelä Vihreät Oulu

1.-3. Kannatan kaikkia alla olevissa kysymyksissä olevia kohtia; kalateiden rakentamista, veneiden siirto voimaloiden ohi mahdolliseksi, sekä kosken ja koskikulttuurin palauttamien Merikoskeen. Jos minut valtuustoon valitaan, ja edellä esitetyt asiat tulevat esille, niin pyrin niitten toteutumista edistämään toimillani.

En kuitenkaan lähtisi rakentamaan noita visiota pelkästään Oulun tai Oulujoen rannoilla sijaitsevien kuntien rahoituksen varaan, vaan koittaisin saada rahoitusta mm. EU:ta. Eikö noista voisi syntyä tosi hieno hanke kaiken kaikkiaan? Ja nuo visiot saataisiin oikeasti toteutettua. Luulisi että EU:lla olisi rahaa "kulttuurimaiseman vaalimiseen ja palauttamiseen osittain ennalleen". Tuskin noita voimaloita kannattaa räjäyttää, vesivoima on kuitenkin ekologista. Tulevaisuudessa kun fuusioenergian tuotanto saadaan toimimaan, niin se varmaan tekee vesivoimalat tarpeettomaksi. Sitten voidaan kosket vapauttaa.

▲Alkuun


Sampsa Aro Vasemmistoliitto Oulu

1. Kyllä.. Oulujoki on arvokas joku maisemallisesti ja kulttuurisesti. Mielestäni kalastusta, virkistystä ja sen historiaa tervankauppareittinä Kainuusta Oulun satamaan pitäisi tuoda enemmän esille. Kyllä. Toimisin Oulun valtuustossa myös ylempien kalateiden rakentamisen puolesta mahdollisuuksieni mukaan. Taitavat kuitenkin Merikosken jälkeiset voimalat (Montta, Pyhäkoski) sijaita Muhoksen puolella.

2. Kannatan hanketta. Riippuu tietenkin kustannuksista ja tarvittavien investointien koosta. Nostaisi huomattavasti joen virkistysarvoa ja esim. tervasoutua voisi soutaa koko joen matkan, kuten aikaisemmin terva-aikaan on soudettu.

3. Mielestäni hyviä ajatuksia. Merikosken vanhan uoman palauttamien koskenomaiseksi olisi myös maisemallisesti ja virkistyksellisesti arvokasta. Myös koskimelontaesitys on kannatettava.

▲Alkuun


Katrimaija Lehtinen-Itälä SDP Oulu

1. Kannatan kalateiden rakentamista ja mikäli päätös syntyy, pitää Oulun kaupunginkin osallistua kustannuksiin. Tällaisen hankkeen rahoitukseen saa varmasti kunnon hakemuksella osarahoitusta myös EU:lta.

Jos rahaa ajatellaan, niin toimivat kalatiet olisivat investointi: hyvä keino houkutella ? erikoisuuksista? tai sitten kalastuksesta kiinnostuneita ihmisiä alueelle. Lisäksi kalateiden suunnittelussa ja rakentamisessa hankitulle asiantuntemukselle olisi varmasti muuallakin kysyntää. Kalastuksen seuraaminen olisi lapsiperheelle innostavaa ja ilmaista ajanvietettä.

Olen itse asunut lapsena Kajaanissa ja vuodesta 1977 lähtien Oulussa. Olen nähnyt paljon kuvia vapaana virtaavista koskista, niissä nousevista lohista ja vanhoista ennätyssaaliista. Mutta omana elinaikanani olen saanut katsella voimalaitosten padoilla tukittuja jokia. Jos Oulu satsaa johonkin omaleimaiseen, niin tämä olisi sellaista, ei enää mitkään innovaatiokeskukset tai älykylät. Vanha rakennuskanta on Oulusta suurimmalta osalta tuhoutunut tai tuhottu eikä sitä entisille paikoilleen voi palauttaa. Tässä on ideaa!

2. No totta mooses kannatan. Edellisen kohdan perustelut sopivat tähänkin. Mainio liikunta- ja elämyskokemus tämä reitti olisi.

3. Olen historian opettaja ja kannatan henkeen ja vereen alueellisen kulttuuriperinnön elvyttämistä ja säilyttämistä. Koska toinen Oulussa keskeinen vesielementti, meri, on oikeastaan kaupungin ulkopuolella, olisi hienoa, jos joki koskineen olisi koettavissa. Virtaavan veden ääni ja liike ?ja tietenkin luonnonveteen kuuluvat kalat muuttaisivat Oulun keskeisten paikkojen tunnelman ajattomaksi, juuri sellaiseksi, mikä pelkällä olemassaolollaan antaa ihmiselle henkistä voimaa ja hyvänolon tunnetta.

Melonta on hyvää ja ympäristöä säästävää liikuntaa, joten kannatan myös melontareiteistä huolehtimista. En ole itse melonut mutta jonkun kerran olen ollut työporukan kanssa soutamassa kirkkovenettä Oulujoella kuutamoisena syysiltana. Ikimuistoista!

▲Alkuun


Reijo Virkkunen Keskusta Vaala

1. Kalateitä on rakennettu Euroopassa ja Amerikassa menestyksellisesti. Mielestäni Oulujoki ansaitsee kalatiet ja niiden rakentaminen tulee toteuttaa turvaamaan Oulujoella lohen luonnonmukainen lisääntyminen ja kalastusmatkailun kehittyminen.

2. Veneiden siirtoa ohi voimalaitosten tulee toteuttaa pienimuotoisesti esim. trailereitten avulla. Näen että siirrosta aiheutuneet kustannukset tulee sälyttää veneilijöille eikä se varsinaisesti kuulu kuntien rahoitettaviin menoihin.

3. Oulujoen suiston moninaiskäyttö on kannatettava asia.

▲Alkuun


Seija Paasi Vihreät Oulu

1. Kävinpä lukemassa raporttia sivuiltanne, jotta osaisin ottaa kantaa. Lukemani perusteella kalateiden rakentaminen on perusteltua. Rahoittajaksi kutsuisin kaupungin ja kuntien lisäksi voimayhtiöt. EU-rahakin voisi olla haettavissa. Tällainen asia, jossa korjataan tehtyjä aikainsaatoin asioita, on kaikkien yhteinen asia. Kannatan.

2. Kyllä kannatan kokeilua ja Oulun osallistumista siihen omalla osuudellaan. Edelleen yhteisöllistä työtä.

3. Oulujoen elävöittäminen myös kuntalaisten käyttöön on hyvä asia. Toisi lisäarvoa myös matkailulle. Kosken pauhu kuuluisi Ouluun merellisyyden lisäksi. Olemme aika kuiva merikaupunki. "Olen unessa useasti sinun kaduillas koulutie. Kotiportilta kouluhun asti minun askeleeni vie. Syysaamu kirpeä koittaa yli heräävään kaupungin ja sen laidalla koski soittaa tutun sävelen ilmoihin." Noinhan se alaluokilla laulettu laulu menee, joka kuvaa erästä oululaista aikakautta. Olisi hienoa kuulla tuo tuttu sävel uudestaan ja toisi myös uutta elämää ja nähtävää Ouluun. Kannatan monesta syystä.

▲Alkuun


Hannu Kangas Vasemmistoliitto Oulu

1. Kannatan.

2. Ehdottomasti.

3. Ajatukset ovat hyviä ja niitä kannattaa viedä eteenpäin.

▲Alkuun


Ritva Yrjänä Vihreät Oulu

1. Ilman muuta mielenkiintoinen ajatus ja osittain jo tutkittu juttukin; ympäristökeskus on kaiketikin jo muutamana kesänä tutkinut asiaa. Olen antanut itselleni kertoa, että ennen rakentamista joessa oli 800 ha koskialueita. Tänä päivänä niistä on jäljellä 50 ha, joten turha kai ihan samanlaista lohijokea haaveillakaan kuin luonnontilassa, eikä tuki-istutuksista voi luopua. Mielestäni Oulun tulisi osallistua rakentamiseen, ovathan suurimmat hyödytkin rakentamisesta valuneet Ouluun. Pitäisi ehkä miettiä jonkinlaisen jokiyhtiön perustamista tätä tarkoitusta varten. Tähän jonkin jyvityksen perusteella sitten osallistuisivat kaikki jokivarren kunnat. Projekti ei tietenkään päättyisi rakentamiseen, vaan vaatisi pitkäjänteistä sitoutumista hankkeeseen. Kalateiden käyttö ja kunnossapito vaatisivat rahaa jatkossakin.

2. Kannatan myös veneiden siirtokokeilua ja samaisen jyvityksen mukaista kaikkien kuntien kollektiivista osallistumista kustannuksiin. Mikäli kokeilu toteutettaisiin osittain talkooperiaatteella, kuten olen kuullut, eivät kustannukset kovin korkeiksi edes nousisi. Siirtokärry/voimalaitos ja vähän polttoainetta? 10 000 euroa? Sangen kohtuullista ja hieno lisä jokimatkailuun.

3. Kolmas kysymys oli kaksiosainen ja niin on vastauskin. Veden lasku vanhaan uomaan ja Hupisaarten puroihin on kannatettava ajatus. 20 kuutiometriä sekunnissa kyllä tuntuu aika paljolta; tarkoittaisi tuplasti esimerkiksi Lestijoen virtaamaa ja olisi lähes 10 % sähköntuotannosta pois. Saattaa olla liian kallista ja massiivista, mutta jos Hupisaarten uomat pysyisivät vetisinä yli talven vähän (paljon) vähemmälläkin vedellä, niin toteutus saattaisi olla ihan realismia. Ympärivuotinen vesi olisi kuitenkin edellytys sille, että elämää puroissa syntyisi.

Koskimelontakeskus tuntuu pikkuisen oudolta ajatukselta Hupisaarille. Mielikuvani koskimelontakeskuksesta on Taivalkosken keskuksen kaltainen ja sellaista en osaa kuvitelmissani Hupisaarille sijoittaa enkä varsinkaan mitään katettua melonta-aluetta. Alue on kuitenkin rajallinen ja täynnä historiallisiakin rakenteita. Tyytyisin vaan siihen kosken kohinaan ilman roikkuvien keppien viidakkoa.

▲Alkuun


Helena Kohtalo-Törmänen SDP Muhos

1. Kannatan, näin ei tarvita velvoiteistutuksia!
Kyllä aion

2. Ehdottomasti kannatan, kunhan muistetaan veneiden koko eli siis vain pienveneiden siirto. Kannatan myös untani osallistumista hankkeen rahoitukseen.

▲Alkuun


Taina Pitkänen-Koli  Vihreät Oulu

1. Kyllä kannatan. Kyllä, haluan ensin tietää kustannukset ja onko mahd. saada esim. EU-rahaa.

2. Kannatettava.

3. Koskimelontakeskus vaikuttaa houkuttelevalta.

▲Alkuun


Aino Leinonen Keskusta Vaala

1. Kannatan ja aion toimia valtuustossa siten, että hanke etenee.

2. Kannatan hanketta ja kuntamme osallistumista suunnitelman rahoittamiseen.

3. Esititte hyviä perusteita sille miksi koskikulttuuri tulisi palauttaa Oulun Merikosken vanhaan uomaan.

▲Alkuun


Eija Jurvanen Keskusta Muhos

1. Kannatan kalateiden rakentamista, koska kalatien rakentaminen tuo takaisin hävitettyjä poikastuotantoalueita. Luontaisesti lisääntyvä lohikanta lisää joen houkuttelevuutta kalastus ja matkailukohteena. Lisäksi se vähentäisi istutustarvetta. Ilmastomuutosten ja vesiensuojelutoimen riittämättömyyden takia vesien rehevöityminen jatkuu. Rakentamattomat rannat vähenevät, sen myötä kalastaminen vaikeutuu ja monilla alueilla kalastaminen käy jopa mahdottomaksi, vaaranahan on että uhanalaiset kalalajit ja kannat häviävät ja luonnonkantojen perimä heikkenee. Kalateiden rakentaminen toisi lisää työpaikkoja ja jatkossa matkailun kehittäminen alueelle kasvaa, joka ei ollenkaan huono ajatus olisi.

▲Alkuun


Ilkka Jaakola Kokoomus Oulu

Ajatuksemme taitavat virrata vapaana ja samaan suuntaan. Ideoin ja järjestin aikanaan (1999) Oulussa kesäjuhlan nimeltä WildSalmonFestival.

▲Alkuun


Ari Matila Vihreät Oulu

Kannatan ehdottomasti kaikkia kolmessa kohdassa kysyttyjä asioita:

1. Kalatien rakentaminen vaikka Oulujärvelle saakka tutkijoiden  mielipidettä kuunnellen.

2. Veneen siirtämismahdollisuutta voimalaitosten ohi myös kannatan.  Soutajat ja melojat voisivat näin nauttia koko Oulujoesta.

3. Melontaa, soutua ja uintia läpi vuoden Oulujoessa harrastavana tuen  lämpimästi Oulun koskikulttuurin palauttamista.

▲Alkuun


Veijo Väänänen Perussuomalaiset Oulu

1. Kannatan kalateiden rakentamista. Esitin kyseistä asiaa jo 90-luvun alussa kalastusmestarille.

2. Kyllä.

3. Kannatan asiaa, mikäli se ei sanottavasti haittaa energiatuotantoa.

▲Alkuun