New Page 1
UUTISET

UUTISET

7.5.2015
Vesistön varrelta
Otsikot

19.12.2014
Muilta virroilta
Otsikot

19.12.2014
Lohisivu
Otsikot

15.12.2014
Energiasivu
Otsikot

16.12.2014
Saksittua
Otsikot

Vesistön varrelta

Vedenkorkeudet ja virtaamat: Oulujoen vesistö ja Kitkajärvi (30.6.2011)

Viimeisen kahden viikon aikana Oulujoen vesistöalueella on satanut n. 80 mm, kun koko kesäkuussa keskimäärin sataa 50 mm. Nyt runsaiden sateiden ennustetaan kuitenkin olevan toistaiseksi ohi. Sateet ovat kasvattaneet Oulujoen vesistöalueen tulovirtaamia selvästi ja kääntäneet vedenkorkeudet nousuun. Ennusteen mukaan tavanomaista alempana olleet järvien vedenkorkeudet ovat nousseet tai nousevat lähiviikkojen aikana lähelle ajankohdan keskitasoa.

Oulujoen virtaama on kasvanut aihemmista hyvin pienistä arvoista, mutta on yhä alle ajankohdan keskitason. Virtaama pysyy seuraavalla viikolla nykytasolalan tai laskee hieman. Oulujärven vedenkorkeus on noussut ajankohdan keskitasolle ja 5cm yli Oulujärven kesän tavoitetason alarajan 122,50m +NN. Oulujärven vedenkorkeuden ennustetaan nousevan heinäkuun puoliväliin mennessä 5-15 cm nykytasolta. Muista vesistöalueen suurista säännöstellyistä järvistä Kianta- ja Vuokki- ja Ontojärven vedenkorkeudet ovat yhä alle ajankohdan keskitason ja Nuasjärven vedenkorkeus on noussut ajankohdan keskitasolle. Sateiden ansiosta myös Kianta- ja Vuokkijärvien pinnat nousevat heinäkuussa ajankohdan tavanomaiselle tasolle. Kiantajärven ennustetaan nousee lähipäivinä yli tavoitetason alarajan 198,50 m. Vuokkijärven juoksutukset on poikkeusluvalla lopetettu kesäkuun alusta lähtien järven nostamiseksi lähemmäs tavanomaista vedenkorkeutta. Ennusteen mukaan vedenkorkeus saavuttaa tavaoitetason 188,50 m lähipäivinä, jolloin poikkeusjuoksutukset voidaan lopettaa.

Sotkamon ja Hyrynsalmen reitin luonnontilaiset järvien pinnat ovat nousseet sateiden myötä ja ovat alle ajankohdan keskitason enää Lammasjärvessä ja Lentuassa. Vedenkorkeudet kääntyvät laskuun lähipäivinä.

Kuusamon Kitkajärven ja Muojärven vedenkorkeudet ovat nousseet runsaiden sateiden myötä noin 5 cm ja vedenkorkeus on enää 10-15 cm alle ajankohdan keskitason. Vedenkorkeudet pysyvät kesä-heinäkuussa lähellä nykytasoa tai laskevat 5-10 cm.

www.ymparisto.fi/vesitilanne

28.6.2011 Suomen ympäristökeskus

▲Alkuun


Kireitä siimoja ja kohtalokkaita koukkuja Särkisellä (29.6.2011)

Toisen kerran järjestetty FishKatti-soutu-uistelukilpailu sai kolmenkymmenen venekunnan lähtemään juhannuspäivänä Särkisen ulapalle vonkaleita narraamaan. Lue lisää...

26.6.2011 Sotkamo-lehti / Arttu Koistinen

▲Alkuun


Kalliojoelle luonnonmukainen ilme (29.6.2011)

Kainuun ELY-keskus on saanut valmiiksi Kalliojoen vesistöreitin virtavesien kalataloudellisen kunnostamishankkeen Kuhmossa. Kunnostuksella pyrittiin palauttamaan vesistön rakenne lähemmäs alkuperäistä luonnontilaa. Lue lisää...

24.6.2011 Kuhmolainen / Hanne Pääkkönen

▲Alkuun


Oulun seudun rannoilta löydettiin sinileväsamentumaa (28.6.2011)

Oulun seudun ympäristötoimi on ottanut viikon 25 alussa uimakauden uimavesinäytteet kaikilta muilta virallisilta uimarannoilta lukuun ottamatta EU-rantoja. Näytteet otettiin Oulun seudun alueella sijaitsevilta 24 yleiseltä uimarannalta sekä kahdelta leirintäalueen uimarannalta. EU-rannoilta uimavesinäytteet otetaan viikon 26 alussa. Lue lisää...

23.6.2011 Radio Mega / Henri Laukka

▲Alkuun


Onkikisat Värtön rannassa (27.6.2011)

Onkikilpailut käydään Värtön rannassa tiistaina 28. kesäkuuta kello 18–19.30. Miehille, naisille, tytöille ja pojille on omat sarjansa. Ilmoittautuminen alkaa puoli kuudelta. Lue lisää...

22.6.2011 Oulu-lehti

▲Alkuun


Oulujokilaakson kesässä riittää menoa (23.6.2011)

Oulujokilaakson kesässä on runsaasti tapahtumia ja erilaista toimintaa. Luvassa on muun muassa musiikkitapahtumia, kesäteatteria ja muita tapahtumia golfin peluusta Oulujärvellä melomiseen ja seikkailu-urheiluun. Lue lisää...

21.6.2011 Pohjolan Työ / Ville Siliämaa

▲Alkuun


Kivijärven kinttupolku haastaa retkeilijän (21.6.2011)

Vanha asiointireitti Utajärven Sotkan kylän ja Yli-Kiimingin Ylivuoton välillä on ränsistynyt heikkoon kuntoon. Pitkospuut ovat monin paikoin lahonneet ja reittimerkkejäkään ei ollut aina helppoa löytää. Joukko retkeilijöitä kuitenkin päätti kulkea reitin. Reissussa suunnistustaidot olivatkin tarpeen. Lue lisää...

19.6.2011 YLE Oulu

▲Alkuun


Kuiva kevät yllätti - vedet viipyvät alhaalla (21.6.2011)

Säännöstellyt vedenpinnat ovat edelleen tavallista alempana Oulujoen vesistössä. Vesi on noussut veneilykauden tavoitetasoon vasta Sotkamon reitillä Onto-, Kiimas- ja Nuasjärvessä. Hyrynsalmen reitillä ja Oulujärvessä vesi on kahdestakymmenestä kuuteenkymmeneen senttimetriä tavoitetasoa alempana. Lue lisää...

17.6.2011 YLE Kainuu / Ville Kinnunen

▲Alkuun


Metsäojitus ja turvetuotanto voivat olla syynä Rokuan pohjavesikatoon (20.6.2011)

Rokualla on tutkittu EU-rahoitteisessa hankkeessa kolmen vuoden ajan syitä harjualueen, erityisesti lasku-uomattomien lampien ja järvien pohjavesien pinnanlaskulle. Sen pelätään vaarantavan alueen matkailu- ja virkistysarvoja.

Rokuan järvet ja lammet ovat osana harjun pohjavesiesiintymää suoraan riippuvaisia pohjaveden pinnankorkeudesta, jonka vaihtelu johtuu toisaalta ilmastosta, mutta osittain myös maan käytön vaikutuksista. Metsien ojitus ja mahdollisesti turvetuotanto muuttaa pohjavesien purkautumisreittejä harjulta.

Mineraalimaahan asti kaivetussa ojassa pohjavettä voi purkautua suoraan maaperän hiekasta. Turvemailla turve voi toimia vettä läpäisemättömänä kerroksena, ja alapuolella olevan hiekkakerroksen paineellinen pohjavesi voi löytää virtauskanavan metsäojaan, kun turvekerros puhkaistaan ojituksella.

Pohjapadotuksella voidaan saada pohjaveden purkautumista vähenemään, mutta se voi myös nostaa pohjaveden tasoa turvemaassa, mikä voi hidastaa metsänkasvua. Hiekkamailla tehokkaampi keino olisi täydellinen ennallistaminen.

Muita keinoja pinnankorkeuden nostamiseen voisivat olla yksittäisen lammen osalta pohjan vedenjohtavuuden pienentäminen esim. bentoniittimaton avulla ranta-alueilla, joista järvivettä suotautuu pohjaveteen. Toinen keino voisi olla keinotekoinen pohjaveden pinnan nosto järven ympäristössä, mikä tuottaisi keinotekoisen pohjavesipadon poissuotautumisalueelle. Kunnostustoimenpiteiden kehittäminen, toteuttaminen ja toimivuuden varmistaminen vaatisivat kuitenkin lisätutkimusta.

Kokonaisen harjun mittakaavassa tehokkaampaa olisi välttää tekemästä uusia ojituksia harjualuetta ympäröiville alueille, tai ainakin noudattaa Metsähallituksen pohjavesialueiden ojitusohjetta.

Kriittisimmillä alueilla turvemaan pohjaveden purkautumista voidaan vähentää pienentämällä ojien ja pohjaveden gradienttieroa pohja- tai rumpupadolla.

Lue juttu kokonaisuudessaan perjantain (10.6.) lehdestä.

10.6.2011 Tervareitti / Jari Riekki

▲Alkuun


Säteilyturvakeskus puoltaa Talvivaaran uraanilupaa (17.6.2011)

Säteilyturvakeskus STUK puoltaa Talvivaaran kaivoksen lupaa ottaa talteen uraania Sotkamossa. STUK asettaa uraanin tuotannolle lukuisia ehtoja muunmuassa uraanin varastoinnista, talteenottolaitoksesta sekä radioaktiivisten jätteiden loppusijoituksesta. Lopullisesti ydinenergialain mukaisen talteenottoluvan antaa valtioneuvosto. Lue lisää...

15.6.2011 YLE Kainuu / Ville Kinnunen

▲Alkuun


Kajaanilta tiukkoja ehtoja Talvivaaralle (17.6.2011)

Kajaanin ympäristötekninen lautakunta lausui tiukkoja ehtoja Talvivaaran kaivososakeyhtiön lupahakemukselle. Aluehallintovirasto pyysi Kajaanilta lausuntoa koskien Talvivaaran hakemusta, jolla yhtiö hakee aloituslupaa jätevesien johtamiseksi kipsisakka-altaan ohi. Lue lisää...

15.6.2011 Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Kainuun Soutu uudistuu tai loppuu kokonaan (17.6.2011)

Heinäkuun alussa järjestettävä Kainuun Soutu soudetaan viimeistä kertaa nykyisellä reitillään. Varmaa on myös, että soutua ei järjestetä ollenkaan vuonna 2012. Lue lisää...

15.6.2011 Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Utosjoen kunnostus käyntiin (17.6.2011)

Utosjoen kalataloudellinen kunnostaminen alkaa kesäkuussa ja saadaan valmiiksi vuoteen 2013 mennessä. Kunnostustoimet aloitetaan ylä- ja keskiosilla, kaikkiaan kunnostuskohteita on 42. Niiden pinta-ala on yhteensä n. 35 hehtaaria.

Kunnostus on osa Oulujoen vesistöalueen ja sen sivujokien ekologisen tilan parantamista, jolla parannetaan Utosjoen ja Oulujoen pääuoman kalataloudellista tilaa ja virkistyskäyttöä.

Utosjoella on tehty elinympäristökartoituksia, joihin toimenpiteet perustuvat. Näistä keskeisimpiä ovat koskien kiveäminen, kutu- ja poikasalueiden tekeminen ja syvänteiden raivaaminen.

Uittoperkausten johdosta alentuneita suvantojen alivedenkorkeuksia palautetaan ennen perkauksia vallinneille tasoille kosken niskojen kiveämisellä, jolloin myös yhteys talvehtimisalueiden ja koskien välillä paranee.

Heljän- ja Pöyskönkoskella kunnostusvaikutuksia seurataan virtaamamittauksin. Niiden on tarkoitus osoittaa, että kunnostustoimenpiteillä ei vaikuteta merkittävästi tulvakorkeuksiin eikä niistä aiheudu haittaa.

Kunnostushankkeen kustannusarvio on 150 000 euroa, ja rahoitus jakautuu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja maa- ja metsätalousministeriön (50 %), Utajärven kunnan (28 %) sekä Fortum Oyj:n (22 %) kesken.

Lue juttu kokonaisuudessaan perjantain (10.6.) lehdestä.

10.6.2011 Tervareitti

▲Alkuun


Vedenkorkeudet ja virtaamat: Oulujoen vesistö ja Kitkajärvi (13.6.2011)

Oulujoen vesistöalueella kevään ja alkukesän tulovirtaamat jäävät huomattavasti tavanomaista pienemmiksi hyvin vähäsateisen ja lämpimän huhtikuun ja tavanomaista vähäisemmän lumimäärän johdosta. Toukokuussa satoi runsaasti, mutta seuraavalle viikolle on taas luvattu lämmintä ja vähäsateista, joten vesistöalueen useiden järvien pinnat jäänevät kesä-heinäkuussa tavanomaista tasoa alemmaksi.

Oulujoen virtaama on ajankohtaan nähden hyvin pieni ja pysynee pienenä koko kesän kun Oulujärveä täytetään. Oulujärven kesäkuun juoksutukset tulevat olemaan hyvin pieniä johtuen pienistä tulovirtaamista. Oulujärven vedenkorkeuden ennustetaan nousevan kesäkuun loppuun mennessä 5-15 cm nykytasolta ja vedenkorkeus jäänee ilman runsaita sateita 15-30 cm alle ajankohdan tavanomaisen tason ja 5-20 cm alle Oulujärven tavoitetason 122,50m +NN. Myös muiden vesistöalueen suurten säännösteltyjen järvien Kianta- ja Vuokki-, Nuas- ja Ontojärven tulovirtaamat jäävät selvästi tavanomaista pienemmiksi. Ontojärven pinnat saadaan nousemaan lähelle tavanomaista pienten juoksutusten avulla, mutta Nuas-, Kianta- ja Vuokkijärvien pinnat jäävät alkukesällä tavanomaista alemmalle tasolle. Kiantajärven ennustetaan nousevan tavoitetasolle 198.50 m kesäkuun lopussa tai heinäkuun alussa. Nuasjärvi nousee kesäkuussa 20-40 cm ja jää kesäkuun lopussa 10-25 cm alle ajankohdan keskitason. Vuokkijärven juoksutukset on poikkeusluvalla lopetettu kesäkuun alusta lähtien järven nostamiseksi lähemmäs tavanomaista vedenkorkeutta, mutta tästä huolimatta Vuokkijärvi jää ilman runsaita sateita kesäkuun lopussa 30-60 cm alle tavaoitetason 188.50 m.

Sotkamon ja Hyrynsalmen reitin luonnontilaiset järvet ovat laskussa ja vedenkorkeudet ovat 15-30 cm alle ajankohdan keskitason. Ilman kesäkuun runsaita sateita luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet laskevat kesäkuun loppuun mennessä 10-30 cm ja jäävät tuolloin 0-25 cm ajankohdan tavanomaista alemmas. Lammasjärvi laskee kesäkuussa 20-35 cm ja on tuolloin 10-25 cm ajankohdan tavanomaista alempana.

Kuusamon Kitkajärven ja Muojärven vedenkorkeudet ovat kääntymässä laskuun. Ilman runsaita sateita kesäkuun lopun vedenkorkeudet jäävät Kitka- ja Muojärvellä 10-25 cm tavanomaista alemmaksi.

www.ymparisto.fi/vesitilanne

6.6.2011 Suomen ympäristökeskus

▲Alkuun


Geoparkin menneisyys on sen vahvin tulevaisuus (10.6.2011)

Rokua Geoparkin avajaisia vietettiin lauantaina 28.5. Opastuskeskus Supassa. Tilaisuudessa mm. nostettiin salkoon Rokua-Geopark -lippu ja paljastettiin Supan ulkoseinän Geopark-laatta.

Muhoslainen kansanedustaja Pirkko Mattila (ps.) käsitteli puheessaan Oulujokilaakson, Rokuan ja Oulujärven muodostaman alueen tulevaisuutta.

Hän kuvaili Rokuaa alueeksi, jota voidaan sanoa suomalaiseksi designiksi parhaimmillaan, jota jääkausi on muovannut. Mattila totesi myös Rokua Geoparkin menneisyyden olevan sen vahvin tulevaisuus. Vetovoima kumpuaa vuosituhansien takaa, missä on yksi kestävyyden avain.

Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekunnassa tutkijana toimiva Saila Saraniemi kertoi matkailubrädien merkityksestä. Brändinrakennusprosessissa tarvitaan suunnitelmallisuutta ja sitoutuneita tahoja sekä yhteinen näkemys siitä, mikä on brändin lupaus asiakkaille ja muille sidosryhmille.

Hän myös muistutti sosiaalisen median kautta tapahtuvan spontaanin keskustelun luovan tunnettuutta ja uskottavuutta myös matkailubrändeille.

Saraniemen mukaan haasteellisuutta lisää matkakohteessa olevat useat toimijat. Kukaan yksittäinen taho ei voi määrittää lupauksen sisältöä ja brändi-identiteettiä. Geopark-tunnuksen kaltaiset tuotemerkit asettavat kyllä raameja matkakohteen sisällölle auttaen brändi-identiteetin hahmottamisessa.

Suomeen liitetään Saraniemen mukaan mielikuvia kuten aitous, ainutlaatuisuus, tinkimättömyys ja innostunut yleisö. Maamme matkailutuotteet on jaoteltu teemoihin, joista Oulujoen seudulla korostuvat ainutlaatuiset jääkauden jättämät jäljet.

Lue juttu kokonaisuudessaan tiistain (31.5.) lehdestä.

31.5.2011 Tervareitti / Sauli Kallio

▲Alkuun


Liminganlahti valtakunnalliseen luontokeskusverkkoon (9.6.2011)

Liminganlahden Virkkulaan 1988 rakennettua luontokeskusta laajennetaan ja korjataan. Hankkeen myötä Liminganlahti nousee valtakunnalliseksi toimijaksi Metsähallituksen luontokeskusverkostossa. Samalla Liminganlahdesta tulee seudullinen luontomatkailun ja virkistyskäytön keskus. Lue lisää...

6.6.2011 Oulu-lehti

▲Alkuun


Ahneus vie kalat vedestä (9.6.2011)

Kalastuskuntien edustajat toivovat muhoslaisilta vapaa-ajankalastajilta malttia. Kirjoittamattomat eettiset säännöt tuntuvat unohtuvan kalastajien ollessa saaliin perään talven jälkeen.

Muhoskylän kalastuskunnan varaesimies Tuomo Eskelinen toteaa, että etenkin kalanistutuksilta viedän pohjaa tekemällä kaikkea mahdollista suuren saaliin toivossa. Esimerkiksi keväällä nostettiin Montan yläpuolelta verkoilla jättisaaliita välittömästi sen jälkeen, kun sinne oli istutettu 350 kiloa taimenta. Liimanninkoskella puolestaan ongittiin virtapaikasta vasta istutetut kirjolohet pois.

Lue juttu kokonaisuudessaan perjantain (3.6.) lehdestä.

3.6.2011 Tervareitti / Arto Nenonen

▲Alkuun


Lähiluonto osaksi kaupunkilaisen arkea (8.6.2011)

Oulun luonnonsuojeluyhdistys käynnisti uuden hankkeensa avaamalla neljä luontopistettä Pateniemeen. Projektin tarkoituksena on jatkaa luontopisteiden avaamista kaupunkilaisten ehdotuksien perusteella ja tätä kautta tutustuttaa oululaisia lähiluontoonsa. Lue lisää...

Lue myös: Luontopiste

6.6.2011 Kaleva / Riikka Määttä

▲Alkuun


Kalanistutukset Linnanvirtaan alkoivat uudestaan (7.6.2011)

Kainuun Voima tukee Kajaanin Perhokerhoa seuraavat kolme vuota kalakannan elvyttämisessä. Linnanvirran kalakannan elvyttäminen Kajaaninjoessa on aloitettu uudestaan. Istutustyö piti aloittaa lähes alusta, koska Kainuun Voima laski voimalaitosten välisen jokiosuuden lähes kuivaksi toukokuun alussa. Syynä tähän oli Ämmäkosken voimalan padon korjaustyö.Veden mukana huuhtoutui myös suuri osa Kajaanin Perhokerhon istuttamista kaloista. Perhokerho ehti elvyttää Linnanvirran luontaista kalakantaa tätä ennen jo useamman vuoden. Lue lisää (sivu 4)...

4. - 5.6.2011 Koti-Kajaani

▲Alkuun


Kalat polskivat taas kuivana käyneessä joessa (7.6.2011)

Kajaaninjokea on herätelty tällä viikolla eloon toukokuun tyhjäksilaskun jälkeen. Jokeen istutettiin tiistaina harjuksia ja keskiviikkona järvitaimenia. Molempia istutettiin nyt sata kiloa. Lue lisää...

1.6.2011 YLE Kainuu / Maija Kautto

▲Alkuun


Niippaan pato kiinni (7.6.2011)

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tänään myöntänyt Fortum Power and Heat Oy:lle luvan poiketa väliaikaisesti Vuokkijärven säännöstelyn minimijuoksutusmääräyksestä. Lue lisää...

1.6.2011 Ylä-Kainuu / Sirkku Rautio

▲Alkuun


Talvivaaran päästöt kuriin uhkasakon uhalla (6.6.2011)

Kainuun ELY-keskus vaatii Talvivaaran kaivosyhtiötä laittamaan jätevesiasiansa kuntoon. Talvivaaraa kehotetaan uhkasakon tai toiminnan keskeyttämisen uhalla selvittämään syyt kuormituksen kasvuun ja ryhtymään toimenpiteisiin sen vähentämiseksi. Lue lisää...

3.6.2011 YLE Kainuu

▲Alkuun


Kalastuskorttivaroja palautui 342 707 euroa Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntiin (6.6.2011)

Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla palautettiin kalastuksenhoitomaksuista kertyneitä ns. kalastuskorttivaroja takaisin kentälle yhteensä 342 707 euroa. Määräraha nousi edellisestä vuodesta seitsemän prosenttia. Lue lisää...

30.5.2011 Kainuun ELY-keskus, Tiedote

▲Alkuun


Ensimmäisille yrityksille käyttöoikeus Geopark-logoon (1.6.2011)

Suomen ensimmäisen ja maailman pohjoisimman Geopark –kohteen, Rokua Geoparkin avajaisten yhteydessä lauantaina 28.5.2011, myönnettiin hakemusten perusteella viidelle yritykselle oikeus käyttää Rokua Geopark –logoa tuotteidensa / palveluidensa markkinoinnin yhteydessä. Lue lisää...

30.5.2011 Oulu-lehti

▲Alkuun


Istutuskaloja patoremontissa kuolleiden tilalle (1.6.2011)

Toukokuun alussa Kainuun Voima Oy joutui laskemaan Kajaaninjoesta vedet Ämmäkosken patoremontin vuoksi. Niin sanotun väliveden pinnan lasku aiheutti vesistön kalaston merkittävän vähenemisen. Pääosa kalakannasta huuhtoutui Oulujärveen ja osa jäi kuiville. Lue lisää...

30.5.2011 Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Oulujärvestä nousi kymmenen tonnia haukea (1.6.2011)

Hauenuistelun EM-kilpailut toivat tänä vuonna ennätyssaaliin. Oulujärvestä nousi lauantain ja sunnuntain aikana yhteensä 10 431 kilogrammaa haukea. Lue lisää...

29.5.2011 Kainuun Sanomat / Antti Hyvärinen

▲Alkuun


Kainuun ELY-keskus on jättänyt esitutkintapyynnön Kajaaninjoen tyhjennyksestä (30.5.2011)

Kainuun ELY-keskus on jättänyt tänään 27.5.2011 esitutkintapyynnön Kainuun Voima Oy:n (Kavo) tekemästä Kajaaninjoen tyhjennyksestä 2.5.2011. Vesi palautettiin jokeen 5.5.2011. Kainuun ELY-keskus on pyytänyt poliisia selvittämään esitutkinnassa, onko Kavon toiminnassa syyllistytty rikoslain 48 luvun tai vesilain luvun 13:3 § tunnusmerkistön täyttävään tahalliseen tai tuottamukselliseen tekoon. Lue lisää...

27.5.2011 Kainuun ELY-keskus, Tiedote

▲Alkuun


Kainuun vedet ovat yhä alhaalla (30.5.2011)

Kuivuus on hidastanut vedenpintojen nousua Oulujoen vesistössä. Voimayhtiö Fortum hakeekin poikkeuslupaa juoksutuksille, jotta vesistöjen virkistyskäytön tavoitetaso saavutettaisiin ennen juhannusta. Lue lisää...

27.5.2011 YLE Kainuu / Ville Kinnunen

▲Alkuun


Kuha on Oulujärven menestyjä (27.5.2011)

Kuhasaalis on edelleen kasvanut. Sadan tonnin raja ylittyi viime vuonna, kalataloussuunnittelija Markus Huolila Kainuun ely-keskuksesta kertoo Oulujärven kalatilanteesta.Hän kuvailee kuhaa Oulujärven menestystarinaksi. Lue lisää...

24.5.2011 Kainuun Sanomat / Nina Leinonen

▲Alkuun


Kajaaninjoen kalaistutukset alkavat ensi viikolla (26.5.2011)

Kajaaninjokeen istutetaan taimenta ja harjusta muutaman kerran tänä kesänä. Kajaanin Perhokerhon sihteeri Juha Väisänen iloitsee Kainuun Voiman liittymisestä yhdistyksen tukijoiden joukkoon. Lue lisää...

Lisää aiheesta: Tyhjennetyn Kajaaninjoen kalakannan elvytys alkaa

24.5.2011 YLE Kainuu / Katja Oittinen

▲Alkuun


Rokua Geoparkissa näkyy jääkauden perintö (23.5.2011)

Rokua on perinteisesti ollut paikallisten ja lähialueilta tulevien retkikohde. Siellä on käyty hiihtämässä ja retkeilemässä, sekä ihastelemassa komeita maisemia. Tämä hieman pimentoon jäänyt helmi on löydetty nyt kansainvälisellä tasolla, kun se liitettiin viime syksynä UNESCON alaiseen, geologialtaan arvokkaiden matkailualueiden Geopark-verkostoon. Mikä tahansa maa-alue ei sinne kelpaa, sillä kriteerit verkostoon pääsemiseen ovat tiukat. ”On oltava ainutlaatuinen alue, jolla on merkittävä ja kansainvälisesti tunnustettu geologinen perintö. Sen lisäksi siellä pitää olla voimakasta matkailua ja hyviä palvelukohteita” kertoo Rokua Geoparkin toiminnanjohtaja Vesa Krökki. Lue lisää (sivu 8)...

4.5.2011 Valtatie 20, Nro 16 / Aki Kipinä

▲Alkuun


S/S Kouta palaa Oulujärvelle (20.5.2011)

S/S Kouta on tällä hetkellä Uiton telakalla keula rantaan päin. Kesällä, juhannusviikolla suunta kääntyy, kun 90-vuotias lady puskee Oulujärven vesillä. Tulevan suvena risteilyt lähtevät Kajaanista Renforsin rannasta Paltaselälle, Ärjään ja Paltamoon. Lue lisää...

18.5.2011 YLE Kainuu

▲Alkuun


Talvivaaran kaivoksen vaikutukset näkyvät selvästi jätevesien lähimmissä purkuvesistöissä (20.5.2011)

Talvivaaran kaivoksen ympäristöluvan lupamääräyksissä on asetettu raja-arvot vesistöön johdettavan jäteveden happamuudelle, kiintoaineen, nikkelin, kuparin ja sinkin pitoisuudelle sekä jätevesimäärälle. Jätevesien johtaminen ei ole aiheuttanut haittavaikutuksia lupamääräyksissä mainittujen aineiden vuoksi. Sen sijaan jätevesi on sisältänyt ennakoitua enemmän mm. sulfaatteja, rautaa ja mangaania. Lue lisää...

18.5.2011 Kainuun ELY-keskus, Tiedote

▲Alkuun


Suositus: Älä käytä Talvivaaran naapurijärvien vettä saunassa (19.5.2011)

Jos muuta kuin järvivettä on käytettävissä, suosittelemme sen käyttämistä sauna- ja pesuvetenä, ympäristöterveydenhuollon toimialajohtaja Päivi Nykänen Kainuun maakunta -kuntayhtymästä kehottaa. Suositus menee Talvivaaran kaivoksen läheisyydessä oleville mökkiläisille ja asukkaille. Muun muassa Kivijärvestä, Kalliojärvestä, Ylä-Lumijärvestä, Lumijoesta ja Salmisesta otettua vettä ei kannata käyttää saunavetenä korkean mangaanipitoisuuden vuoksi. Lue lisää...

17.5.2011 Kainuun Sanomat / Nina Leinonen

▲Alkuun


Oulujärvi saavuttaa tavoitetason vasta heinäkuun lopussa (19.5.2011)

Aikainen kevät ja vähäiset sateet siirtävät Oulujärven vedenkorkeuden nousua virkistyskäytön tavoitetasoon pahimmillaan yli kuukaudella. Mikäli sadetta ei tule keskimääräistä enempää, saavuttaa Oulujärvi kesäajan tavoitetasonsa vasta heinäkuun lopussa. Lue lisää...

17.5.2011 Tervareitti / Sauli Kallio

▲Alkuun


Vedenkorkeudet ja virtaamat: Oulujoen vesistö ja Kitkajärvi (19.5.2011)

Oulujoen vesistöalueella seuravan touko-heinäkuun tulovirtaamien ennustetaan jäävän alle puoleen tavanomaisesta hyvin vähäsateisen ja lämpimän huhtikuun ja tavanomaista vähäisemmän lumimäärän johdosta. 1.4-16.5. välillä satoi keskimäärin vain noin 20 mm, kun tavanomainen sadesumma olisi 50 mm. Lisäksi haihdunnan arvioidaan olleen noin 25 mm tavanomaista suurempaa lämpimän ja aurinkoisen sään johdosta. Ilman touko-kesäkuun hyvin runsaita sateita vesistöalueen useiden järvien pinnat jäävätkin kesä-heinäkuussa tavanomaista tasoa alemmaksi.

Oulujoen virtaama on ajankohtaan nähden ennätyksellisen pieni ja pysynee pienenä pitkän aikaa kun Oulujärveä pyritään täyttämään. Oulujärven vedenkorkeuden nousu on hidastunut ja vedenkorkeus nousee kesäkuun puoliväliin mennessä enää 10-20 cm nykytasolta. Oulujärven touko-kesäkuun juoksutukset ovat hyvin pieniä johtuen pienistä tulovirtaamista, mutta tästä huolimatta Oulujärven vedenkorkeus jäänee ilman runsaita sateita kesäkuun lopussa 20-45 cm alle ajankohdan tavanomaisen ja 10-35 cm alle Oulujärven tavoitetason 122,50m +NN. Myös muiden vesistöalueen suurten säännösteltyjen järvien Kianta- ja Vuokki-, Nuas- ja Ontojärven tulovirtaamat jäävät selvästi tavanomaista pienemmiksi. Nuas- ja Ontojärven pinnat saadaan nousemaan lähelle tavanomaista, mutta Kianta- ja Vuokkijärvien pinnat jäävät todennäköisesti alkukesällä tavanomaista alemmalle tasolle. Kiantajärven ennustetaan olevan kesäkuun lopussa 10-40 cm alle vedenkorkeuden tavoitetason 198.50 m ja Vuokkijärven 50-100 cm alle tavaoitetason 188.50 m.

Sotkamon ja Hyrynsalmen reitin luonnontilaiset järvet ovat laskussa ja vedenkorkeudet ovat alle ajankohdan keskitason. Kevään vedenpinnan nousu jäi mm. Lammasjävessä, Lentuassa, Kellojärvessä, Hossajärvessä ja Niemelänjärvessä noin 30-40 cm tavanomaista pienemmäksi ja ajoittui useita viikkojan tavanomaista aikaisemmaksi. Ilman runsaita sateita vedenkorkeudet laskevat kesäkuun puoliväliin mennessä 15-35 cm. Luonnontilaisten järvien alkukesän vedenkorkeudet jäävät ilmasn runsaita sateita tavanomaista alemmas. Lammasjärvi laskee kesäkuun puoliväliin mennessä 20-35 cm ja on tuolloin 30-45 cm ajankohdan tavanomaista alempana.

Kuusamon Kitkajärven ja Muojärven vedenkorkeuksien nousu on pysähtynyt. Vedenkorkeudet pysyvät nykyisellään lähiviikkoina ja kääntyvät laskuun kesäkuun alussa. Kevään vedenkorkeusmaksimi on poikkeuksellisen alhainen alueen vähäisen lumimäärän ja vähäsateisen huhtikuun johdosta ja ajoittui useita viikkoja tavanomaista aikaisemmaksi. Ilman runsaita sateita toukokuussa ja alkukesällä myös kesän vedenkorkeudet jäävät Kitka- ja Muojärvellä 20-30 cm tavanomaista alemmaksi. Oulankajoen virtaama on laskussa.

www.ymparisto.fi/vesitilanne

17.5.2011 Suomen ympäristökeskus

▲Alkuun


Kuka korvaa Kajaaninjoen kalaston tuhoutumisen? (19.5.2011)

Kainuun Voima laski kuun alussa Koivukosken ja Ämmäkosken välin lähes kuivaksi Ämmäkosken vesivoimalaitoksen patoluukkujen uusimisen takia. Nyt kalaa ei tule, ja uusiutuminen vie vähintään vuosia. Lue lisää...

16.5.2011 YLE Kainuu / Jarmo Nuotio

▲Alkuun


Pohjaveden otto odottaa oikeuden päätöksiä (19.5.2011)

Viinivaaran pohjavesihanke puhuttaa edelleen. Oulun valtuustoseminaarissa käytiin maanantaina vilkas keskustelu pohjaveden puolesta ja vastaan. Yli 70 miljoonan euron hanketta käsitellään myös Vaasan hallinto-oikeudessa. Päätöksien vuoro on tuonnempana. Lue lisää...

16.5.2011 YLE Oulu

▲Alkuun


Teppanan asukasyhdistys järjestää kalatapahtuman (13.5.2011)

Teppanan asukasyhdistys järjestää kalatapahtuman alueen asukkaille ensi lauantaina kello 12-16. Paikka on Teppanan koulun piha-alue. Tapahtumassa paikkakunnan parhaat kala-asiantuntijat esittelevät kalan käsittelyä. Tapahtumassa myydään savustettua ja loimutettua lohikalaa paikalla syötäväksi tai kotiin vietäväksi. Tilaisuudessa on myös Teppanan asukasyhdistyksen toiminnan esittelyä. Paikalla voi liittyä yhdistyksen jäseneksi. Lue lisää (sivu 4)...

11.5.2011 Koti-Kajaani

▲Alkuun


Melojat arvostavat Kiekin reittiä (11.5.2011)

Melontaviikonloppu oli Kuhmossa vilkas. Lauantaina Kuhmossa järjestettiin Jongun hujaus ja sunnuntaina Kiekin koskisyöksy. Lisäksi viikonloppuna oli liikkeellä muita isompia koskimelontaryhmiä. Lue lisää...

9.5.2011 Kuhmolainen / Antero Komulainen

▲Alkuun


Kainuun vedet alhaalla – huolettaako veneilyn puolesta? (11.5.2011)

Kainuussa vedenpinnat ovat tavallista alempana. Säännösteltyihin järviin juoksutetaan kesäksi lisää vettä, mutta luonnontilaisten järvien pinnat laskevat. Lue lisää...

9.5.2011 Kainuun Sanomat / Antti Hyvärinen

▲Alkuun


Meren kutsu kuuluu jo (10.5.2011)

Oulu-laiva seisoo hieman apean oloisena Toppilansalmen laiturissa. Harmaa toukokuun alun päivä levittäytyy Toppilansalmen yli Toppilansaaren asuntomessualueelle, ja kolea tuuli puhaltaa salmensuulta, missä näkyvät vielä talveaan uhkuvat sääsohjot. Lue lisää...

5.5.2011 Pohjolan Työ / Auvo Veteläinen

▲Alkuun


Tervaveneelle uusi elämä (9.5.2011)

Huonokuntoinen Kajaanin kaupungin tervavene kunnostetaan. Lahjoituksena vuonna 1984 saadun veneen heikko kunto uhkasi lopettaa vuosittaiset tervansoutunäytökset Kajaanijoelta. Lue lisää...

5.5.2011 YLE Kainuu

▲Alkuun


Kajaanijoen vedenlasku tutkintaan? (9.5.2011)

Kainuun ELY-keskus harkitsee tutkinnan järjestämistä Kajaanijoen veden laskusta. Tarkoituksena on tutkia, toimiko Kainuun Voima lakien ja lupaehtojen mukaan vedenlaskun yhteydessä. Lue lisää...

5.5.2011 YLE Kainuu

▲Alkuun


Kajaaninjoessa vesi virtaa entiseen tahtiin torstaina (9.5.2011)

Ämmäkosken voimalaitoksen neulapatojen korjaus on edennyt suunnitellusti. Vesi lasketaan voimalaitosten väliin Kajaaninjoessa torstaiaamuna seitsemältä, ja pinta nousee entiselleen aamun aikana. Lue lisää...

4.5.2011 YLE Kainuu / Katja Oittinen

▲Alkuun


Kajaaninjoki kuivilleen voimalaitosten välistä (4.5.2011)

Kajaaninjoki on ainakin alkuviikon kuivillaan. Ämmäkosken ja vanhan Koivukosken välissä oleva niin sanottu väliveden pinta on laskettu alas. Lue lisää...

2.5.2011 Kainuun Sanomat / Nina Leinonen

▲Alkuun


Taimenet molskahtivat koskeen (4.5.2011)

Kesäinen kalastuskausi on alkamassa, ja ensimmäiset kalat on istutettu jo Kuhmonkin vesiin. Pajakkakosken rannalla kanneltiin torstaina saaveja täynnä kalaa. Tällä kertaa kaloja ei kannettu järvestä pois patoihin päin, vaan kyseessä oli kevään ensimmäinen Pajakkakoskeen istutettujen järvitaimenten satsi. Lue lisää...

2.5.2011 Kuhmolainen

▲Alkuun


Ärjän Onni alkaa kunnostaa Koutalahden venesatamaa (4.5.2011)

Koutalahden venesataman kunnossapidosta vastaaminen siirtyy kaupungilta yritykselle. Matkailupalveluja Oulujärvellä tarjoavan Ärjän Onnin yrittäjällä, Mika Kopsalla, on selvät suunnitelmat satamalle. ”Aloitamme siistimään paikkoja täällä. Satama-alueelta raivaamme ylimääräisen, kenellekään kuulumattoman tavaran pois. Aloitamme myös maisemointityöt sataman viihtyisyyden lisäämiseksi.” Lue lisää (sivu 5)...

30.4. - 1.5.2011 Koti-Kajaani

▲Alkuun


Taivaljärven kaivos hakee pian ympäristölupaa (2.5.2011)

Sotkamon Taivaljärven hopeakaivos hakee ympäristölupaa tämän kevään aikana. Silver Resources -yhtiön toimitusjohtaja Jouko Jylänki arvioi, että hakemus jätetään ympäristöviranomaisille toukokuussa. Luvan saamiseen menee noin vuosi. Lue lisää...

28.4.2011 YLE Kainuu / Ville Kinnunen

▲Alkuun


Talvivaara suunnittelee suurta laajennusta (2.5.2011)

Talvivaaran kaivokselle Sotkamossa suunnitellaan suurta laajennusta. Mikäli alustavat suunnitelmat toteutuvat, nousee nikkelituotanto 100 000 tonniin. Lue lisää...

28.4.2011 YLE Kainuu

▲Alkuun


Uraanin talteenotto tiukentaisi Talvivaaran turvatoimia (26.4.2011)

Talvivaara joutuu kiristämään turvatoimia, mikäli uraanin tuotanto alkaa Sotkamon kaivoksella. Kaivosalueen sisälle tuleva uraanin talteenottolaitos aidattaisiin erilleen muusta toiminnasta, ja sen valvonta olisi tarkempaa kuin muualla kaivoksen alueella. Lue lisää...

21.4.2011 YLE Kainuu / Ville Kinnunen

▲Alkuun


Ahmaksen runonlaulu alkoi noituudesta yli 300 vuotta sitten (26.4.2011)

Utajärven Ahmaksen kylällä on ainutlaatuinen historia, jossa elää väkevänä runonlaulajien perinne. Menneisyydestä kertoo kyläläisten talkoovoimin rakentama muistomerkki: kalevalainen perinnekylä. Lue lisää (sivu 10)...

1/2011 Uutispuuro / Sanna Keskinen

▲Alkuun


Vedenkorkeudet ja virtaamat: Oulujoen vesistö ja Kitkajärvi (21.4.2011)

Oulujoen vesistöalueella virtaamat ja vedenkorkeudet ovat lämminneen sään myötä kääntyneet nousuun. Kevään tulovirtaamien ja luonnontilaisten järvien vedenkorkeuksien nousun ennustetaan tällä hetkellä olevan keskimääräistä vähäisemmästä lumimäärästä johtuen hieman tavanomaista pienempää, tosin riippuen loppukevään säästä.

Oulujoen virtaama on lähellä ajankohdan keskitasoa ja pysyy lähiviikkoina lähellä nykyistä. Oulujoen sivuhaarojen Sanginjoen ja Utajoen virtaamat ovat kasvaneet melko suuriksi ja kasvavat vielä hieman lähipäivien aikana. Oulujärven vedenkorkeus on nousussa ja vedenkorkeus nousee toukokuun puoliväliin mennessä 40-60 cm, Oulujärven säännöstelypäätöksistä riippuen. Muut vesistöalueen suuret säännöstellyt järvet Kianta- ja Vuokki-, Nuas- ja Ontojärvi ovat kääntyneet tai kääntymässä nousuun. Säännöstyjen järvien vedenkorkeudet nousevat tavanomaisille kesätasoilleen kesäkuun loppuun mennessä.

Sotkamon ja Hyrynsalmen reitin luonnontilaiset järvet ovat kääntyneet nousuun hieman tavanaomaista aikaisemmin. Kevään vedenpinnan noususta ennustetaan hieman tavanomaisen pienempää. Esimerkiksi Lammasjärvessä toukokuun alkupuolelle ajoittuva vedenkorkeusmaksimi jäänee 10-30 cm tavanomaista pienemmäksi.

Kuusamon Kitkajärven ja Muojärven vedenkorkeus ja Oulankajoen virtaama ovat ajankohtaan nähden keskimääräisiä. Kitkajärven ja Muojärven vedenkorkeudet ovat kääntymässä nousuun lämpimän sään myötä. Kevään vedenpinnan nousun ennustetaan jäävän poikkeuksellisen pieneksi alueen keskimääräistä vähäisemmän lumimäärän johdosta. Lunta oli alueella ennen sulamisen alkamista noin 120 mm lumen vesiarvona mitattuna, kun tavallisesti lunta on tähän aikaan vuodesta noin 175 mm. Ilman runsaita sateita loppukeväällä ja alkukesällä, myös kesän vedenkorkeudet jäävät Kitka- ja Muojärvellä tavanomaista alemmaksi.

www.ymparisto.fi/vesitilanne

19.4.2011 Suomen ympäristökeskus

▲Alkuun


ELY-keskukselta kielteinen lausunto Kivisuon turvetuotannolle (21.4.2011)

Kivisuo sijaitsee Oulujoen pohjoispuolella Muhoksen, Utajärven ja Oulun alueella. Vapo Oy:n suunnitelmissa on avata Kivisuolle 752 hehtaarin laajuinen turvetuotantoalue. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi kuitenkin kielteisen lausunnon hankkeen YVA-selostuksesta todeten, että hanke ei ole ympäristöllisesti toteuttamiskelpoinen. Arviointia tulee täydentää, jos hankkeelle aiotaan hakea ympäristölupaa Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta.

Vapo Biofuelsin lakimies Martti Patrikainen kertoo yhtiön aikovan täydentää YVA-selostusta ja laittavan ympäristölupahakemuksen hakuun mahdollisesti jo tämän vuoden aikana.

Asian käsittelyssä mennee noin vuosi, joten jos lupapäätös on myönteinen eikä valituksia jätetä, alkaa turvetuotannon valmistelu talven 2012 aikana. Valituskierros myöhästyttäisi hanketta, jolloin tuotantoa aloiteltaisiin kenties vuoden 2015 puolella.

Anelma ja Kauko Pelkonen asuvat reilun kilometrin päässä Kivisuolta. He eivät ole ottaneet hankkeesen ehdottoman kielteistä kantaa, mutta arvioivat, että lisääntyvä rekkaliikenne saattaisi haitata, jos osa turvelasteista ajetaan kirkonkylän kautta. Turvepölyn ja melun he eivät usko kantautuvan heille asti.

Kilometri Sotkantietä itäänpäin on Väänäsen tila. Turvesuon vesistä on tarkoitus johtaa suuri osa vieressä virtaavaa Väänäsenojaa pitkin Kemilänaltaaseen. Vanhan isännän Aarto Väänäsen mielestä Kemilänaltaan vesitilanne tulisi laittaa ensin kuntoon. Vesi tulisi saada kunnolla virtaamaan altaassa esimerkiksi sulkemalla voimalaitospenkassa idempänä oleva pieni putous, "Ikä-Pekan voimalaitos", ja johtamalla vettä Kemilän altaan länsipäästä Oulujoen uomaan. Näin virtaus puhdistaisi allasta ilman mitään lisävesiä.

Muuten Väänäset eivät usko hankkeen pilaavan Kemilänaltaan vesiä. Aarto Kemilä uskoo valutuskenttien suodattavan enimmät turpeet vedestä, ja nuorempi isäntä Risto Väänänen on sitä mieltä, että energia on kuitenkin otettava jostain. Tuohan turvesuo myös työpaikkoja.

Utajärven kunnanvaltuutettu Ahti Moilanen asuu Ikäläntiellä Oulujoen pohjoispuolella. Hän arvelee, että kuivalla kesäsäällä turvesuolta saattaa tuuli tuoda mukanaan turvepilven.

- Kyllä turvetta tarvitaan energiaksi, mutta miksi sitä pitää näin läheltä ihmisasutusta ottaa. Ovatko kauemmat suot jo kenties suojeltu naturalla?

Lue juttu kokonaisuudessaan perjantain (15.4.) lehdestä.

15.4.2011 Tervareitti / Jari Riekki

▲Alkuun


Aamuvieras: Jäät lähteneet ilman isoja ongelmia (20.4.2011)

Oulun aamussa vieraana maanantaina käynyt Olli Utriainen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta kertoi, missä ovat hankalimmat tulvavaarapaikat alueellamme. Kokonaisuudessaan asiat ovat sujuneet Oulun seudulla hyvin. Lue lisää...

18.4.2011 Radio Mega / Mika Kuki

▲Alkuun


Kesän leväkukinnot näkyvät happivajauksena Kuivajärvessä (19.4.2011)

Suomussalmen Kuivajärvi on ollut tänä keväänä tavallista heikommassa hapessa. Happivajauksen syynä ovat viime vuosien voimakkaat leväkukinnot. Kesäaikaiset leväkukinnot näkyvät järvissä seuraavan talven aikana hapen vajauksena. Viime kesänä runsaita leväkukintoja esiintyi hiukan tavallista enemmän, ja ne jatkuivat aika myöhään syksyyn lämpimien säiden vuoksi. Lue lisää...

14.4.2011 Ylä-Kainuu

▲Alkuun


Oulujoen Vesistön Vuoden 2010 Vesistöteko-palkinto Jussi Kiviselle (18.4.2011)

Oulujoen reitti ry jakoi Oulujoen vesistön Vuoden 2010 Vesistöteko -palkinnon Jussi Kiviselle teoksesta Höyryä Kainuun vesillä. Yhteisöpalkinto myönnettiin Lions Club Muhokselle ja Muhoksen Rotaryklubille kanoottireitin raivaamisesta Muhosjoelle. Lisäksi LC Muhos on asentanut henkilönostimen Oulujoelle Muhoksen satamaan, joka mahdollistaa liikuntaesteisten pääsyn Oulujoelle.

Kivisen kirjan on kustantanut Suomen Höyrypursiseura. Kirja on kuvaus Kainuun höyrylaivahistorian 140 vuodesta. Se on 320-sivuinen, runsaasti kuvitettu, tarkka teos.

Kirja sai alkunsa jo 40 vuotta sitten. Jussi Kiviselle tuli tilaisuus toteuttaa nuoruusvuosien haave – ostaa oma Hyry-niminen laiva. Kivinen kiinnostui selvittämään laivan historiaa. Parinkymmenen vuoden ajan Kivinen haastatteli vanhoja laivamiehiä ja –naisia, keräsi tietoja ja valokuvia, kolusi arkistoja ja kirjastoja. Kertyneestä aineistosta hän eläkkeelle siirryttyään alkoi kirjoittaa kirjaa Hyrynsalmen reitin laivoista. Vähitellen harrastus laajeni käsittämään koko Kainuun höyrylaivahistorian.

Oulujoen sivuhaara, Muhosjoki, on ollut veneilijöiltä pääsemättömissä ja siksi jokivarren kauniit maisemat ovat monille tuntemattomia. Lions Club Muhos ja Muhoksen Rotaryklubi ovat raivannet vesistön melontakuntoon Isterinkoski - Syväys välille. Klubilaiset ovat tehneet kanoottien laskupaikan Isterinkosken alapuolelle Muhosjokivarteen.

Melontareitti tuo esille Oulujoen vesistöaluetta ja monipuolistaa sen käyttöä. Se tukee hienosti omalta osaltaan myös Rokuan Geopark –kohteiden saavutettavuutta.

Tunnustuspalkinnot myönsi Oulujoen reitti ry kahdeksannen kerran Oulujoen vesistöalueen ympäristön ja elävän kulttuuriin vaalimisesta.

Joen Juhlaa vietettiin Muhoksella Koivu ja tähti –kulttuurikeskuksessa sunnuntaina.

17.4.2011 Oulujoen reitti ry, Tiedote

▲Alkuun


Oulujärvelle ei uusia syvyysmittauksia (18.4.2011)

Oulujärvelle ei ole lähiaikoina tulossa uusia syvyysluotauksia. Vaikka merikorttisarjasta saadaan täksi kesäksi uusi painos, joutuvat veneilijät lukemaan siitä vanhoja, 50 - 100 vuoden takaisia syvyystietoja. Lue lisää...

15.4.2011 YLE Kainuu / Ville Kinnunen

▲Alkuun


Kainuun järvien happitilanne hiukan heikompi (18.4.2011)

Syksyllä 2010 vedenkorkeudet olivat pitkään ylhäällä, joten ravinteita liikkui vesistöissä vielä loppusyksystäkin normaalia enemmän. Lisäksi järvet jäätyivät Kainuussa syksyllä keskimääräistä aikaisemmin. Pitemmästä jääpeiteajasta johtuen happitilanne on laskenut hiukan keskimääräistä alemmalle tasolle. Suurissa järvialtaissa happitilanne on ollut kohtalainen ja happea on ollut normaalia heikompi lähellä pohjaa otetuissa näytteissä. Happitilannetta on ympäristökeskuksen toimesta seurattu hieman aiempaa harvemmalla verkolla, joten kaikista suurista järvialtaista ei ole mitattua tietoa käytössä. Talvena 2010-2011 on esim. Lentuan ja Änätin syvänteissä ollut keskimääräistä hieman heikompi happitilanne. Näiden säännöstelemättömien järvien syvänteiden happitilanne on ollut viime vuosina keskimääräistä parempi myös pohjan lähellä. Lue lisää...

14.4.2011 Kainuun ELY-keskus, Tiedote

▲Alkuun


Ilmarin soutu Kiantajärvellä heinäkuussa (18.4.2011)

Suomussalmen Kiantajärvellä soudetaan Ilmarin Kiannon elämään keskeisesti liittyneissä maisemissa perjantai-iltana 1. heinäkuuta.2011. Ensimmäisen kainuulaisen korpikirjailijan nimeä kantavan soututapahtuman reitti sivuaa Niettussaarta ja Turjanlinnaa, Kirkkosaarta, Suomussalmen kirkonkylää sekä Karhulanvaaraa. Lue lisää...

11.4.2011 Ylä-Kainuu

▲Alkuun


Tarinoilla Oulusta turistikaupunki – Pariisin malliin (18.4.2011)

Euroopan tapahtumia uutisoivalla toimittaja Helena Petäistöllä on sydämessään monta rakasta kaupunkia. EU: kaikki pääkaupungit ovat työkenttää, ylitse muiden ovat Pariisi ja Oulu. Lue lisää...

7.4.2011 Pohjolan Työ / Hilkka Kotkamaa

▲Alkuun


Tervan tiehen puhalletaan uutta vauhtia (14.4.2011)

Valtatie 22 sai matkailutien statuksen vuonna 2008. Tervan tie -kyltit pystytettiin vuonna 2009. Tervan tie -tuotemerkin käyttöoikeuksia on kuitenkin haettu sitä hallinnoivalta Valtatie 22 ry:ltä melko vitkaan. Lue lisää...

12.4.2011 Tervareitti / Arto Nenonen

▲Alkuun


Hassi kanteli oikeuskanslerille Talvivaarasta (14.4.2011)

Europarlamentaarikko Satu Hassi (vihr.) on jättänyt oikeuskanslerille kantelun Talvivaaran kaivosluvasta. Hassi arvostelee sitä, ettei nykyisessä luvassa ole mainintaa uraanista, vaikka kaivos on erottanut malmista uraanin toimintansa alusta alkaen. Hän on jättänyt aiheesta myös kirjallisen kysymyksen EU:n komissiolle. Lue lisää...

12.4.2011 YLE Uutiset

▲Alkuun


Patokalastus kukoisti Hossan kirkkailla vesillä (12.4.2011)

Hemmetin hemmetti. Meriarkeologi Eveliina Salo harmittelee Keihäslammen jäähän sahatun avannon pienuutta. Räpylän muotoisesta aukosta on vaikea ujuttautua pinnan alle raskaissa sukeltajan varusteissa. Lue lisää...

10.4.2011 Verkkouutiset, STT

▲Alkuun


Hossan kalapadot peräisin 1800-luvulta (11.4.2011)

Suomussalmen Hossan järvistä löydetyt kalapadot ovat peräisin 1800-luvulta, kertoo Metsähallitus. Vedenalaisen kulttuuriperinnön inventoinneissa viime ja toissa vuonna Hossasta löytyi yhteensä 33 kalapatorakennetta. Lue lisää...

8.4.2011 YLE Kainuu

▲Alkuun


Talvivaaran päästöt ylittyneet monta kertaa (11.4.2011)

Talvivaaran Sotkamon kaivoksen tuotannon ylösajo ei ole sujunut ilman ongelmia. Päästörajat ovat ylittyneet moneen kertaan sekä ilmaan että vesistöihin. Tiedot ilmenevät juuri valmistuneesta ympäristötarkkailun vuosiyhteenvedosta. Lue lisää...

8.4.2011 YLE Kainuu / Heikki Rönty

▲Alkuun


Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Tornator Oy allekirjoittivat merkittävän kiinteistökaupan luonnonsuojelutarkoituksiin (11.4.2011)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Tornator Oy ovat allekirjoittaneet kaupan, jolla valtion omistukseen hankittiin Haukiputaalta ja Oulusta yhteensä noin 1525 hehtaarin alueet. Alueet sijaitsevat pääosin Kraaselin saaressa ja sen ympärillä olevilla vesialueilla. Kaupalla toteutetaan pääosin Natura 2000 –verkostoon kuuluvia alueita, mutta Tornator Oy tarjosi samalla valtion ostettavaksi lähes 200 hehtaarin metsäalueet Kraaselin saaresta osana METSO-ohjelmaa. Saaren luonnonlaitumia on hoidettu jo usean vuoden ajan yhteistyössä paikallisen maanviljelijän kanssa. Lue lisää...

7.4.2011 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tiedote

▲Alkuun


Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa Vapo Oy:n Kivisuon (Muhos, Utajärvi, Oulu) turvetuotantohankkeen YVA-selostuksesta (7.4.2011)

Lausunnossaan ELY-keskus toteaa, että Kivisuon turvetuotantohankkeen ympäristövaikutusten arviointi on toteutettu pääosin riittävällä tavalla. Merkittävimmät puutteet liittyvät uhanalaisen lintulajin elinolojen ja vesistövaikutusten arviointiin. Kivisuon tuotantopinta-ala tulisi olemaan 752 hehtaaria. Arviointiselostuksessa tarkasteltiin erilaisia vesienkäsittelyvaihtoehtoja sekä hankkeen vaiheittaista toteutusta. Lue lisää...

5.4.2011 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tiedote

▲Alkuun


Oulujärven jäätie vetelee viimeisiään (6.4.2011)

Oulujärven jäätien ajokelit alkavat olla ohi tältä talvelta. Nopeasti lauhtunut sää on pehmentänyt jäätien sohjoiseksi, ja tiellä on myös runsaasti vettä. Lue lisää...

4.4.2011 YLE Kainuu / Ville Kinnunen

▲Alkuun


Asutko tulvariskialueella? - Pohjois-Pohjanmaan tulvariskialueet selvitetty (4.4.2011)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on arvioinut vesistöjen tulvimisesta sekä merenpinnan noususta aiheutuvat tulvariskit Pohjois-Pohjanmaalla. Arvioinnin perusteella ELY-keskus ehdottaa neljän alueen nimeämistä merkittäväksi tulvariskialueeksi: Kalajoella Alavieska-Ylivieska, Pyhäjoella Merijärven taajama ja Kalapudas, Siikajoella Rantsilan taajama sekä Iijoella Pudasjärven taajama. Lue lisää...

1.4.2011 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tiedote

▲Alkuun


Tulvariskit arvioitu Kainuussa (4.4.2011)

Kainuun ELY-keskus on arvioinut vesistöjen vedenpinnan noususta aiheutuvat tulvariskit Kainuun alueella. Tässä arvioinnissa on mm. kuvattu alueen vesistöt, kerätty tiedot esiintyneistä tulvista ja niistä aiheutuneista tulvavahingoista sekä arvioitu mahdollisia tulvia ja tulvariskejä. Merkittävän tulvariskialueen nimeämisessä otetaan huomioon tulvan todennäköisyys ja siitä aiheutuvat vahingolliset seuraukset. Seurausten merkittävyyttä arvioidaan yleiseltä kannalta. Arvioinnin perusteella Kainuun ELY-keskus ei ehdota nimettäväksi toimialueensa vesistöalueilta merkittäviä tulvariskialueita. Lue lisää...

1.4.2011 Kainuun ELY-keskus, Tiedote

▲Alkuun


Oulujärven ylitystie halutaan maakuntakaavaan (4.4.2011)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus haluaa, että Oulujärven maisematie merkitään Kainuun maakuntakaavaan. Maisematie tunnetaan myös nimellä Oulujärven ylitystie. Lue lisää...

31.3.2011 Pohjolan Työ

▲Alkuun


Oulujärven merikartat päivitetään (1.4.2011)

Oulujärven merikarttasarja päivitetään ensi kesäksi. Uudistuksessa karttojen värit, symboliikka ja koordinaattijärjestelmä muuttuvat kansainvälisen standardin mukaisiksi, eli esimerkiksi vesi näkyy sinisenä. Lue lisää...

30.3.2011 YLE Kainuu

▲Alkuun


Valtatien 22 Oulu - Kajaani kehittämisselvitys valmistunut (1.4.2011)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY-keskus) on valmistunut valtatien 22 Oulu-Kajaani välin kehittämisselvitys. Suunnitelma on tehty yhteistyössä Kainuun maakunta –kuntayhtymän ja alueen kuntien kanssa. Valtatien 22 linjaussuositukseksi esitetään tien parantamista nykyiselle paikalleen sekä varautumista maakunta-kaavoituksessa Oulujärven maisematiehen yhteystarve – merkinnällä. Lue lisää...

30.3.2011 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tiedote

▲Alkuun


Sonkajärvi nihkeänä uraanin talteenotolle (30.3.2011)

Sonkajärven kunta suhtautuu kriittisesti uraanin talteenottoon ja hyödyntämiseen Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella. Kunnanhallituksen esityslistan mukaan Sonkajärvi ei suoraan vastusta uraanin talteenottoa, mutta asettaa uraanin käsittelylle tiukat rajaukset. Lue lisää...

28.3.2011 YLE Savo

▲Alkuun


Vedenkorkeudet ja virtaamat: Oulujoen vesistö ja Kitkajärvi (30.3.2011)

Oulujoen vesistöalueella valunnat ovat talvelle tyypillisissä pienissä lukemissa. Virtaamien ja vedenkorkeuksien ennustetaan lähtevän kasvuun huhtikuun loppupuolella. Lunta on kertynyt vesistöalueelle keskimäärin 140 mm lumen vesiarvona, mikä on lähellä ajankohdan keskimääräistä.

Oulujärven vedenkorkeus on lähellä ajankohdan keskitasoa. Huhtikuun puoliväliin mennessä vedenpinta pysynee lähellä nykytasoaan. Oulujoen virtaama on alle ajankohdan keskitason ja pysyy lähiviikkoina nykyisellään tai kasvaa hieman, Oulujärven säännöstelypäätöksistä riippuen. Muista vesistöalueen suurista säännöstellyistä järvistä Kianta-, Vuokki-, Nuas- ja Ontojärvi ovat ajankohdan keskitason yläpuolella. Näiden Oulujärven yläpuolisten säännösteltyjen järvien pintoja lasketaan huhtikuun puoliväliin asti.

Sotkamon ja Hyrynsalmen reitin luonnontilaiset järvet ovat lähellä ajankohdan keskitasoja ja pysyvät lähiviikkoina lähellä nykytasoaan. Järvet kääntynevät nousuun huhtikuun loppupuolella ja kevään vedenpinnan noususta ennustetaan tavanomaisen suuruista.

Kuusamon Kitkajärven ja Muojärven vedenkorkeus ja Oulankajoen virtaama ovat ajankohtaan nähden keskimääräisiä. Kitkajärven ja Muojärven vedenkorkeudet pysyvät huhtikuun loppupuolelle asti lähellä nykyistä tasoa. Kevään vedenpinnan nousun ennustetaan jäävän hieman tavanomaista pienemmäksi alueen keskimääräistä vähäisemmän lumimäärän johdosta. Vaikka lunta on viime viikkoina kertynyt selvästi lisää, sitä on yhä alueella melko vähän, noin 120 mm lumen vesiarvona mitattuna. Tavallisesti lunta on tähän aikaan vuodesta noin 160 mm.

www.ymparisto.fi/vesitilanne

23.3.2011 Suomen ympäristökeskus

▲Alkuun


Oulujoen jäät heikkenemässä (29.3.2011)

Tällä hetkellä Oulujoen keskelle ei enää kannata mennä ollenkaan, kertoo Ahti Sipola Oulun Energialta. Hiihtoreitit rannan tuntumassa ovat sen sijaan turvallisia paksun jään ja virtaamattoman paikan vuoksi. Lue lisää...

25.3.2011 Kaleva / Niina Koskela

▲Alkuun


Talvivaaran kaivoksen uraanin talteenottoa koskeva ympäristölupahakemus on tullut vireille Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon (29.3.2011)

Talvivaara Sotkamo Oy on 17.3.2011 jättänyt Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon ympäristölupahakemuksen, joka koskee Talvivaaran kaivokselle suunnitellun uraanin talteenottolaitoksen toimintaa. Hakemusasiassa käsitellään muun muassa talteenottolaitoksen toiminnasta aiheutuvia päästöjä ja niiden rajoittamista. Ympäristölupa-asian yhteydessä ei käsitellä uraanin talteenoton aiheuttamasta säteilystä mahdollisesti aiheutuvien haitallisten vaikutusten estämistä, vaan niistä annetaan ratkaisu ydinenergialain nojalla tehtävässä päätöksessä. Tätä koskeva hakemus on parhaillaan vireillä työ- ja elinkeinoministeriössä. Lue lisää...

25.3.2011 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Tiedote

▲Alkuun


Kajaani rajaisi Talvivaaran uraanilupaa (24.3.2011)

Talvivaaran uraaniluvasta tulisi tässä vaiheessa rajata kokonaan muualta tuotava uraani pois, todetaan Kajaanin kaupunginhallituksen käsittelyssä olevassa lausuntoesityksessä. Oman uraanin talteenottoon ja käsittelyyn lausuntoesityksessä suhtaudutaan myönteisesti, joskin ympäristön turvallisuudesta pitäisi varmistua ennen luvan myöntämistä. Lue lisää...

22.3.2011 YLE Kainuu

▲Alkuun


Sanginjoen ulkometsä herättää tunteita (17.3.2011)

Oulussa paljon keskustelua herättänyt Sanginjoen ulkometsän kansallispuistohanke on asia, josta kaupunginvaltuusto ei ole koskaan saanut päättää. Maanantain valtuustossa kansallispuistoasia oli esillä Erkki Pulliaisen (vihr.) sitä koskevan valtuustokyselyn muodossa. Lue lisää...

15.3.2011 YLE Oulu

▲Alkuun


Viinivaarasta vettä aikaisintaan 2016 (15.3.2011)

Viinivaaran pohjavesihanketta jatketaan, vaikka kaupungilla on jo ehditty luulla toista. Viikolla saatiin Aluehallintovirastolta päätös, jossa hylättiin Oulun Veden hakemus siitä, että Ison Olvasjärven vettä olisi säännöstelty ja Vainionsuolle rakennettu tekoallas. Lue lisää...

12.3.2011 Oulu-lehti / Sanna Tarvainen

▲Alkuun


Kivesjärveltä etsitään kuparia (14.3.2011)

Paltamon Kivesjärvellä aloitetaan parin viikon kuluttua malminetsintä. Pyhäsalmi Mine -yhtiö ottaa maaperästä näytteitä Kivesjärven Haapalanmäellä, jossa yhtiö uskoo olevan kuparia. Lue lisää...

11.3.2011 YLE Kainuu / Ville Kinnunen

▲Alkuun


AVI hylkäsi hakemuksen korvausvesialtaista (14.3.2011)

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on hylännyt Oulun Veden hakemuksen rakentaa korvausvesialtaat Olvasjärvelle ja Vainionsuolle. Hankkeen oli tarkoitus kompensoida pohjavesivirtauman vähenemistä Viinivaarassa. Lue lisää...

10.3.2011 Kaleva / Niina Koskela

▲Alkuun


Hailuodon pengertie seuraavaan hallitukseen (14.3.2011)

Hailuodon kiinteä yhteys on Suomen seuraavan hallituksen ensimmäisiä päätösasioita. Ympäristövaikutusten arviointi on saatu päätökseen ja sillan yleissuunnittelu on käynnissä. Naturan lisäselvitysten odotetaan valmistuvan kevään aikana. Lue lisää...

10.3.2011 YLE Oulu

▲Alkuun


Talvivaaran ydinmateriaalia valvotaan tiukasti (14.3.2011)

Kainuussa Talvivaaran kaivoksen suunniteltuun uraanituotantoon tulee kansainvälinen valvonta. Valvojina ovat Suomen säteilyturvakeskus, kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA ja Euroopan komissio. Uraanintuotantoa valvotaan gramman tarkkuudella. Tarkoituksena on estää ydinasekelpoisen materiaalin leviäminen. Lue lisää...

10.2.2011 YLE Uutiset / Tapani Leisti

▲Alkuun


Vaalan Susisuon turvetuotantoalue ei saanut ympäristölupaa (10.3.2011)

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi 2.3.2011 hylkäävän päätöksensä Vapo Oy:n Susisuon turvetuotantoaluetta koskevan ympäristölupahakemuksesta.

Turvetuotantoalue on kooltaan 134,3 ha ja sijaitsee Otermanjärven vesistöalueen Paatinjärven valumaalueella. Alueesta on ojittamatonta suota 79,0 ha ja ojitettua 55,3 ha. Vapo Oy:n omistuksessa on 53 hehtaaria ja vuokramaata 128 hehtaaria.

Kuivatusvedet oli tarkoitus johtaa Susipuron ja Paatinjärven kautta Otermajärveen, josta edelleen Kutujokea pitkin Oulujokeen. Paatinjärveen on matkaa noin 1,5 kilometriä vesireittiä pitkin, ja Oulujokeen tuotantoalueelta kertyy matkaa noin 28 kilometriä.

Turvetuotantoalue on lähinnä luonnontilassa olevaa suota, joten kuivattaminen lisäisi alueelta vesistöön huuhtoutuvia kiintoaine- ja ravinnemääriä. Kuormitus voi lisääntyä huomattavasti myös ylivirtaama- ja häiriötilanteissa.

Hakemuksen hylkäämistä perusteltiin mm. sillä, että Susisuon kuormitus kohdistuisi suurimmaksi osaksi Paatinjärveen. Se on matala, pinta-alaltaan 916 hehtaarin laajuinen rehevöitynyt järvi, joka on voimakkaasti sisäkuormitteinen ja siinä on runsaasti vesikasvillisuutta. Ravinteiden vähäinenkin lisääntyminen vaarantaisi järven nykyisen hyvän ekologisen tilan säilyttämistä ja kunnostuksen vaikutuksia.

Paatinjärven kalastuksellinen merkitys on myös suuri, ja järvellä kalastaa kaksi sivuammattikalastajaa. Järvellä on lisäksi noin 50 kesäasuntoa, joiden asukkaat käyttävät järveä virkistyskäyttöön.

Kymmenisen vuotta sitten Paatinjärven laskupuroon rakennettu pohjapato nosti vedenkorkeutta noin 10 sentillä, mikä paransi järven tilaa.

Aluehallintoviraston päätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen.

Lue juttu kokonaisuudessaan tiistain (8.3.) lehdestä.

8.3.2011 Tervareitti / Sauli Kallio

▲Alkuun


Tervansoutaja-patsaalle kannatusta (8.3.2011)

Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen puheenjohtaja Kyösti Oikarinen kannattaa Oulun kainuulaisten aikoinaan tekemää ehdotusta Tervansoutaja-patsaan saamisesta Ouluun. Hän korostaa myös tervan merkitystä Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan historiassa ja esittää sen nostamista koko maakunnan brändityön yhdeksi kärjeksi.

Oikarinen puhui 3. helmikuuta Oulujokilaakson Tervareitistön avajaisissa. Hän totesi, että reitistö on merkitty jo vuonna 2003 vahvistettuun maakuntakaavaan eli nyt valmistunut reitistö on osa maakuntakaavan toteutusta.

Tervareitistön toteuttaminen on keskeinen osa Oulujokivarressa vuodesta 2000 toteutettua Oulujoki-strategiaa, jonka aiesopimuksen allekirjoittajatahoina ovat muun muassa jokilaakson kunnat, maakunnat ja valtion viranomaiset.

Oikarinen on huolissaan siitä, että esimerkiksi ELY-keskuksen ja myös kuntien mahdollisuudet toimia näin isojen hankkeiden toteuttajana ovat vaikeutumassa.

Lue juttu kokonaisuudessaan sunnuntain (6.3.) lehdestä.

6.3.2011 Oulu-lehti

▲Alkuun


Yleisö äänesti Hossan Vuoden Retkikohteeksi 2011 (8.3.2011)

Retki 2011 -messujen Vuoden Retkikohteeksi on yleisöäänestyksessä valittu Hossan retkeilyalue Suomussalmelta. Kilpailun teemana oli tänä vuonna vesiretkeily, johon Hossassa on erinomaiset mahdollisuudet. Äänestäjät valitsivat Hossan voittajaksi kymmenen loppukilpailu ehdokkaan joukosta ja se sai peräti neljäsosan annetuista äänistä. Lue lisää...

3.3.2011 Metsähallitus, Tiedote

▲Alkuun


Sadan kilometrin ulkoilureitistö valmis Sankivaarasta Rokualle (7.3.2011)

Muhoksen ja Utajärven kuntien, Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen yli kymmenvuotinen hiihto- ja patikkareitistö -hanke eli Tervareitistö on nyt virallisesti avattu. Lue lisää...

4.3.2011 Tervareitti / Arto Nenonen

▲Alkuun


Veden pumppaus Pyykösjärveen loppui (4.3.2011)

Veden pumppaaminen Oulujoesta Pyykösjärveen on päättynyt. Oulun tekninen keskus varoittaa jäälläkulkijoita heikoista jäistä Pyykösjärven lisäksi myös Oulujoen suistossa. Lue lisää...

2.3.2011 YLE Oulu

▲Alkuun


Kainuun ELY-keskus on antanut lausuntonsa Talvivaara Sotkamo Oy:n uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (3.3.2011)

Talvivaaran uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi on saatu päätökseen eli Kainuun ELY-keskus on antanut siitä tänään 1.3.2011 lausuntonsa. Arviointiselostuksesta annettiin yhteysviranomaiselle kaikkiaan 29 hanketta koskevaa lausuntoa ja mielipidettä. Lue lisää...

1.3.2011 Kainuun ELY-keskus, Tiedote

▲Alkuun


Säännöstellyt vedet pian talven pohjalukemissa (2.3.2011)

Säännöstellyt vesistöt alkavat olla lähellä talven alimpia tasojaan. Ympäristökeskuksen mukaan Oulujärven vedenpinta on nyt 40 senttimetriä alle ajankohdan pitkäaikaisen keskitason, ja vedenpintaa lasketaan todennäköisesti vain vähän lähiaikoina. Lue lisää...

28.2.2011 YLE Kainuu

▲Alkuun


Talvivaaran uraani-YVA päättyy tiistaina (2.3.2011)

Sotkamon Talvivaaran uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyy tiistaina 1.3., kun Kainuun Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus antaa oman lausuntonsa ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Lue lisää...

28.2.2011 YLE Kainuu

▲Alkuun


Tervatynnyri hiihdetään Rokualta Sankivaaraan (1.3.2011)

Oulujokilaakson Tervareitistön vihkimistapahtuma käynnistyi lauantaina Rokualta, josta pieni tervatynnyri kulki utajärvisten hiihtäjien mukana Muhoksen Pälliin. Sieltä tynnyri hiihdettiin muhoslaisvoimin sunnuntaiksi Korkalanvaaraan, josta matka jatkui Kallioselkään kantovastuun siirtyessä Oulun kaupungin ja Ely-keskuksen hiihtäjille.

Tervareitistön avajaistilaisuus alkaa torstaina 3.3. Oulun Sankivaarassa klo 10.

25.2.2011 Tervareitti

▲Alkuun


Kempeleenlahden matkaluistelureitti avattiin virallisesti (1.3.2011)

Kempeleenlahden matkaluistelureitti avataan tänään (25.2.2011). Tavoitteena on pitää reitti avoinna huhtikuun alkuun saakka. 12 kilometrin pituinen reitti on avoinna nyt kolmatta kautta. Lue lisää...

25.2.2011 Kaleva

▲Alkuun


Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Vapo Oy:n Pilkkasuon turvetuotantoalueen (Utajärvi) ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (28.2.2011)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus katsoo, että hankkeen merkittävimmät vaikutukset on tunnistettu ja hankekokonaisuus on vaikutusten arvioinnissa otettu huomioon. Arviointiselostuksessa on kuitenkin vielä esitettävä lisäselvityksiä ja täsmennyksiä, jotta hankkeen ympäristövaikutuksista voidaan saada kattavat arviot. Lue lisää...

25.2.2011 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tiedote

▲Alkuun


Hailuotoon edullisempi rakentaa kiinteä yhteys (25.2.2011)

Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus korvaisi Hailuodon lauttaliikenteen kiinteällä penger- ja siltayhteydellä. Kustannusarvioltaan noin 60 miljoonan euron hankkeessa Hailuodon ja Oulunsalon välille rakennettaisiin 6,2 kilometriä pengertietä sekä Huikun ja Riutukarin sillat syvänteiden ylitse. Lue lisää...

23.2.2011 Kaleva / Helge Murtovaara

▲Alkuun


Pirttijärven jäälle levitettiin kalkkia (25.2.2011)

Laitasaaren kalastuskunnan esimies Väinö Väänänen myhäilee tyytyväisenä kalkinlevitystalkoiden tauolla. Nuotion ympärillä on miehiä kuin vilkkilässä kissoja. Lue lisää...

22.2.2011 Tervareitti / Arto Nenonen

▲Alkuun


Kamppailu soista jatkuu Pohjois-Pohjanmaalla entiseen malliin (22.2.2011)

Tänään maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle luovutettava suostrategia ei ohjaa turpeenkaivuuta yksiselitteisesti jo ojitetuille ja luontoarvonsa menettäneille soille. Linjattomuudessaan strategia jää jopa nykyisestä poliittisesta ohjeistuksesta ja lainsäädännön tulkinnasta jälkeen. Strategiaan sisällytetty soiden luonnontilaisuusasteikko mahdollistaa turveteollisuuden keinottelun suo suolta entiseen malliin. Lue lisää...

16.2.2011 Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry, Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry, Tiedote

▲Alkuun


Hailuodon siltasuunnittelu etenee (21.2.2011)

Hailuodon tieyhteyden yleissuunnittelu on alkanut. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen käynnistämä yleissuunnitelma perustuu aiempaan ympäristöselvitykseen. Lue lisää...

18.2.2011 YLE Oulu

▲Alkuun


Nettikysely soiden käytöstä kainuulaisille (18.2.2011)

Kaikille Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan asukkaille avataan 16.2. mahdollisuus tuoda esiin näkemyksensä alueen soiden käytöstä. Nettikysely pidetään avoinna kaksi kuukautta ja sinne pääsee Metsäntutkimuslaitoksen sivuilta osoitteesta http://www.metla.fi/ppsuo/. Lue lisää...

16.2.2011 Kainuun ELY-keskus

▲Alkuun


Kunnalta puolto uraaniluvalle (18.2.2011)

Sotkamon kunta puoltaa Talvivaara Sotkamo Oy:n uraanin talteenottoa koskevan lupahakemuksen hyväksymistä sillä edellytyksellä, että hanke täyttää Säteilyturvakeskuksen ympäristö- ja turvallisuuskriteerit sekä kaikki ydinenergialain ja -asetuksen ja muiden ao. säädösten ja määräysten uraanin talteenottoa koskevat ehdot täysimääräisesti ja ehdottomasti kaikilta osin. Lue lisää...

16.2.2011 Sotkamo-lehti / Pertti Granqvist

▲Alkuun


Talvivaara mullisti Tuhkakylän elämän (17.2.2011)

Sotkamon Talvivaaran kaivos on tuonut työtä ja leipää Kainuuseen, mutta se on myös muuttanut merkittävästi kaivoksen lähiympäristössä asuvien ihmisten elämää. Kaivosalueen vieressä, 3-4 kilometrin päässä sijaitsevassa Tuhkakylässä elämä ei ole enää ennallaan. Lue lisää...

15.2.2011 Pohjolan Työ / Auvo Veteläinen

▲Alkuun


Sanginjoelle suunnitellaan virkistysaluetta (10.2.2011)

Sanginjoen ulkometsäalueen kehittämisestä valmistuneessa selvityksessä alueesta halutaan kehittää oululaisten tärkein ulkoilu- ja virkistysalue. Alueen käytön lisääminen edellyttää kuitenkin alueen palvelujen ja muun muassa opastusten parantamista. Lue lisää...

8.2.2011 YLE Oulu

▲Alkuun


Talvivaara sopi uraanitoimituksista kanadalaisyhtiön kanssa (10.2.2011)

Kaivosyhtiö Talvivaara on tehnyt yhteistyösopimuksen uraanitoimituksista kansainvälisen uraanintuottajan Cameco Corporationin kanssa. Uraania saadaan sivutuotteena Talvivaaran kaivoksesta. Yhtiö ei ole vielä saanut lupaa uraanin käsittelyyn kaivoksella. Kanadalainen Cameco on yksi maailman suurimmista uraanin tuottajista. Lue lisää...

8.2.2011 YLE Uutiset

▲Alkuun


Tölli puolustaa Hailuodon siltaa (9.2.2011)

Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli puolustaa mantereelta Hailuotoon suunniteltua siltaa. Ministeri esitti näkemyksiään hankkeesta vierailtuaan Hailuodossa maanantaina. Lue lisää...

7.2.2011 YLE Oulu

▲Alkuun


Mitä kuuluu pohjavedelle? (9.2.2011)

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi vuoden puolella Oulun Vedelle luvan pohjaveden ottoon Viinivaaran alueelta ja Ylikiimingin harjujaksolta. Miten lupa-asia etenee tällä hetkellä, Oulun Veden johtaja Jouni Lähdemäki? Lue lisää (sivu 5)...

3.2.2011 Forum24, Suoraan kysyen / Kari Utoslahti

▲Alkuun


Vuokkijärven Selkäsaaren hakkuut alkavat (7.2.2011)

Metsähallitus aloittaa hakkuut Suomussalmen Vuokkijärvellä sijaitsevassa Selkäsaaressa ensi viikolla. Selkäsaaren kokonaispinta-ala on 56 hehtaaria. Saareen on suunniteltu harvennushakkuita noin 20 hehtaarin verran ja uudistushakkuita noin 13 hehtaaria. Lue lisää...

4.2.2011 Ylä-Kainuu

▲Alkuun


Turvetuotanto jatkuu, mutta tiukemmin reunaehdoin (4.2.2011)

Oulujokilaakson alueella harjoitetaan turvetuotantoa paikoin voimallisesti ja uusia tuotanto-alueita ollaan suunnittelemassa lisää.

Ympäristöministeri Paula Lehtomäen näkemys on, että turpeella tuotetaan energiaa jatkossakin. Ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi turpeen hiilen talteenottoa täytyy kuitenkin kehittää. Lehtomäki sanoo joka tapauksessa kannattavansa mieluummin kotimaista turvetta kuin ulkomailta tuotua kivihiiltä.

Turvetuotantoa aiotaan keskittää erityisesti luonnontilansa menettäneille soille, ja turvetuottajien kanssa kehitetään arvokkaiden suokohteiden vapaaehtoista suojelua.

Kainuusta lähtöisin oleva Lehtomäki pitää Oulujärven ylittävää oikotietä varteenotettavana vaihtoehtona Oulu-Kajaani -tieyhteyden nopeuttamiseksi. Hankkeen toteutuminen ei kuitenkaan näytä kovin realistiselta rahoituksen puutteen vuoksi.

Lehtomäki kertoo olevansa valmis jatkamaan ympäristöministerinä tai jonain muuna ministerinä.

Lue juttu kokonaisuudessaan tiistain (1.2.) lehdestä.

1.2.2011 Tervareitti / Jari Riekki

▲Alkuun


Oulujärven ylitystie jää suunnitelmaksi (4.2.2011)

Oulujärven ylitystie ei toteudu lähiaikoina. Valtatie 22:n linjausta selvittänyt ohjausryhmä päätyi maanantaina esittämään nykyisen tielinjauksen kehittämistä. Ylitystielle suositellaan kuitenkin tehtäväksi yhteystietarve-merkintä päivitettävään maakuntakaavaan. Lue lisää...

31.1.2011 YLE Kainuu

▲Alkuun


Talvivaaran uraaniluvasta päätös vasta vaalien jälkeen (4.2.2011)

Talvivaaran uraaniluvan käsittely venyy loppukevääseen. Uraanin talteenottoa ja käsittelyä Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella koskevan luvan käsittely joudutaan siirtämään eduskuntavaalien yli aikapulan vuoksi, sanoo ylitarkastaja Eriika Melkas Työ- ja elinkeinoministeriöstä. Lue lisää...

28.1.2011 YLE Kainuu

▲Alkuun


Pilkkasuon turvetuotanto lisäisi rekkaliikennettä Puolangantiellä (4.2.2011)

Utajärven kunnanhallitus on antanut lausunnon Utosjoen ja Potkunjoen välissä sijaitsevan Pilkkasuon turvetuotanhankkeesta. Tämä 288 hehtaarin turvetuotantoalue sijaitsee kaavoittamattomalla alueella.

Kunta toteaa hankkeen lisäävän rekkaliikennettä Yli-Utoksentiellä ja Puolangantiellä enimmillään kymmenellä rekka-autolla päivässä, mikä asettaa rasitetta teiden kantavuudelle ja kevyen liikenteen turvallisuudelle. Vapon tulee ehdottaa parannuskeinoja ja resursseja ongelmien ratkaisemiseksi.

Kunta edellyttää, että myös hankkeen ympäristö- ja vesistövaikutukset arvioidaan oikein. Alueella on myös muita turvetuottajia, ja Utosjoki on yksi tärkeimmistä Oulujoen sivuhaaroista mm. valmisteilla olevassa lohiporrashankkeessa.

Muuten kunta suhtautuu työtä paikkakunnalle tuovaan hankkeeseen myönteisesti.

Lue juttu kokonaisuudessaan tiistain (18.1.) lehdestä.

18.1.2011 Tervareitti

▲Alkuun


Hossa ehdolla vuoden retkikohteeksi (2.2.2011)

Hossan retkeilyalue on ehdolla vuoden retkikohteeksi. Viiden tuhannen euron palkinnosta kilpailee yhteensä kymmenen kohdetta. Lue lisää...

31.1.2011 Ylä-Kainuu

▲Alkuun


Kainuun luonnonsuojelualueista jättikaupat (31.1.2011)

Ympäristöministeriö ja UPM ovat sopineet Kainuussa UPM:n metsissä sijaitsevien Natura 2000 -suojelukohteiden ja valtakunnallisiin suojeluohjelmiin kuuluvien kohteiden korvauksesta. Lue lisää...

28.1.2011 YLE Kainuu

▲Alkuun


Kivisuon turvekuljetukset ja kuivatusvedet huolettavat (31.1.2011)

Utajärven kunnanhallitus on antanut lausunnon Utajärven ja Muhoksen rajalla sijaitsevan Kivisuon turvetuotantoalueen suunnitelmaan. Tuotantoalue on isoimman vaihtoehdon mukaan kooltaan 752 ha vuotuisen tuotantomäärän ollessa 380 000 m3.

Alueen etäisyys Isoon Kivijärveen on 200 m, mutta kuivatusvedet johdetaan pääsääntöisesti Väänäsenojaa ja Kiviojaa pitkin Kemilän altaaseen ja sieltä edelleen Oulujokeen. Kunnanhallituksen mielestä vaikutusta Kemilän altaan vedenlaatuun on käsitelty selostuksessa puutteellisesti. Kuivatusvesien vaikutus saattaa olla arvioitua suurempi, sillä vedenvaihtuvuus on pieni tässä voimalaitosrakentamisen yhteydessä syntyneessä vähävetisessä altaassa.

Turvemäärän kuljettaminen edellyttää noin 30 yhdensuuntaista rekkakuormaa talvikaudella Oulujoen pohjoispuolta Ouluun päin tai Utajärven kirkonkylän läpi valtatie 22:n kautta, joten hankkeen liikenteellinen vaikutus on suuri. Kunnan mukaan kevyen liikenteen turvallisuus heikkenee pohjoispuolen tiellä varsinkin talviaikaan. Yhtiön tuleekin esittää parannuskeinoja ja resursointia liikenteellisten uhkien vähentämiseksi.

Lue juttu kokonaisuudessaan perjantain (21.1.) lehdestä.

21.1.2011 Tervareitti

▲Alkuun


Vedenkorkeudet ja virtaamat: Oulujoen vesistö ja Kitkajärvi (31.1.2011)

Oulujoen vesistöalueella valunnat ovat talvelle tyypillisissä pienissä lukemissa. Lunta on kertynyt vesistöalueelle keskimäärin 80 mm lumen vesiarvona, mutta alueellinen vaihtelu on suurta, noin ± 30 mm. Koko vesistöalueen lumen vesiarvo on lähellä ajankohdan keskimääräistä arvoa.

Oulujärven vedenkorkeus on 45 cm alle ajankohdan keskitason ja vedenkorkeus laskee helmikuun loppuun mennessä noin 30 cm juoksutuspäätöksistä riippuen. Oulujoen virtaama on hieman ajankohdan tavanomaista tasoa pienempi alhaisesta vedenkorkeudesta johtuen. Virtaama pysynee lähiviikkoina nykyisellään. Muista vesistöalueen suurista säännöstellyistä järvistä Kiantajärven vedenkorkeus on noin 40 cm alle ajankohdan keskitason, Vuokkijärven 70 cm alle ja Nuasjärven 30 cm alle ajankohdan keskitason. Ontojärven pinta on nostettu 45 cm keskitason yläpuolelle. Helmikuussa järvien pintoja lasketaan ajankohdalle tavanomaiseen tapaan.

Sotkamon reitin luonnontilaiset järvet ovat lähellä ajankohdan keskitasoa tai 5-10 cm sen alle ja ovat talvelle tavanomaiseen tapaan laskussa. Helmikuun loppuun mennessä järvet laskevat 5-10 cm ja ovat ennusteen mukaan helmikuussa hieman ajankohdan keskitasoja alempana.

Kuusamon Kitkajärvellä vedenkorkeus ja Oulankajoen virtaama ovat ajankohtaan nähden keskimääräisiä. Kitkajärven vedenkorkeus laskee 5-10 cm helmikuun loppuun mennessä. Lunta on Kuusamossa kertynyt hyvin vähän, vain n. 50-60 mm lumen vesiarvona mitattuna. Tavallisesti lunta on tammikuun lopulla kaksi kertaa enemmän.

www.ymparisto.fi/vesitilanne

27.1.2011 Suomen ympäristökeskus

▲Alkuun


Monen uuden turvesuon kuivatusvedet Oulujokeen (28.1.2011)

Vapo ja Turveruukki valmistelevat monen uuden turvesuon käyttöönottoa Oulujoen ja sen sivujokien lähellä. Soita jää pois käytöstä, mutta uusia pyritään saamaan käyttöön vielä enemmän.

YVA-prosessi on meneillään Utajärven Pilkkasuolla, jonka kuivatusvedet laskettaisiin Oulujokeen laskevaan Utosjokeen. Pääosin Muhoksen puolella sijaitsevat Kivisuolta kuivatusvedet johdettaisiin Utajärven Kemilänaltaan kautta Oulujokeen.

Vapon luvitusprosessien päällikön Kari Väisäsen mukaan soiden kuivatusvesien johtaminen Oulujokeen ja sen sivujokiin ei vaaranna yrityksiä palattaa lohi Oulujokeen. Samaa vakuuttaa myös Turveruukin ympäristöpäällikkö Tarja Väyrynen.

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiirin aluepäällikkö Merja Ylösen mukaan esimerkiksi kovien sateiden aikan vesistöt kuormittuvat turvesoilta tulevasta kiintoaineesta. Vesihaittojen lisäksi suon kaivaminen tuhoaa lountoarvoja. Suomi on sitoutunut soiden hiilivarastojen suojeluun.

Utosjoelle saatiin hiljattain 150 000 euroa kalojen lisääntymisalueiden kunnostukseen eikä ole tietoa mikä vaikutus uusilla turvesoilta tulevilla vesillä on, huomauttaa Oulujoen vaelluskalan palauttamista suunnittelevan projektin päällikkö Esa Laajala.

Lue juttu kokonaisuudessaan keskiviikon (26.1.) lehdestä.

26.1.2011 Kaleva

▲Alkuun


Yksityismaita luonnonsuojelualueiksi 127 hehtaaria Kainuussa (28.1.2011)

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hankki maa-alueita luonnonsuojelutarkoituksiin ja vaihtomaiksi yhteensä 127 hehtaaria vuoden 2010 aikana. Lue lisää (sivu 5)...

26.1.2011 Koti-Kajaani

▲Alkuun


Talvivaara ei laske prosessivesiä vesistöihin (28.1.2011)

Talvivaara Sotkamo Oy etsii ratkaisua sulfaatti-ongelmaan, eikä toistaiseksi laske kaivosprosessin jätevesiä vesistöihin. Lue lisää...

25.1.2011 Kainuun Sanomat / Katimari Partanen

▲Alkuun


Kainuun luontomatkailuun odotetaan kasvua (26.1.2011)

Kuhmon ja Suomussalmen itäosien suojelualueilla tulee olemaan entistä merkittävämpi rooli matkailun vetovoimatekijänä, ennakoidaan Metsähallituksen alueelle tekemässä luontomatkailusuunnitelmassa. Lue lisää...

20.1.2011 YLE Kainuu

▲Alkuun


Kainuun suoalueista valtaosa ojitettu (25.1.2011)

Kainuun vesistöt ovat hyvässä kunnossa, vaikka suoalueista valtaosa on ojitettu. Varmimmin ojittamattomia soita löytyy luonnonsuojelualueilta Suomussalmelta ja Kuhmosta. Lue lisää...

20.1.2011 YLE Kainuu / Arto Loukasmäki

▲Alkuun


Ilmastomuutos uhkaa jo vesistöjä (21.1.2011)

Maamme järvien jääpeite on lyhentynyt ajallisesti vuosisatojen aikana. Oulujärvellä jäätyminen on viivästynyt ja jäiden lähtö on aikaistunut. Vesistöjen käyttäjien tulisikin huomioida ilmastonmuutoksen tuomat muutokset. Lue lisää...

18.1.2011 YLE Oulu

▲Alkuun


Ilmastonmuutos näkyy järvien jäätymisessä (20.1.2011)

Järvien jäätymisen ajankohdan muuttuminen antaa vihjeitä ilmaston pitkän aikavälin lämpenemisestä. Esimerkiksi Oulujärvi jäätyy nyt Ympäristökeskuksen mukaan keskimäärin yhdeksän päivää myöhemmin kuin reilut 150 vuotta sitten. Lue lisää...

18.1.2011 YLE Kainuu

▲Alkuun


Kuha pitää verkot vedessä (19.1.2011)

Kuha on nyt kuluttajan makuun. Vaalea, siistin ruodottomaksi leikattu filee maksaa kaupungin kalatiskissä jopa 40 euroa kilolta. Trendi sopii oikein hyvin Oulujärven kalastajille. Hengettömänpienen muikun takia ei moni kehtaa talvinuottaa kiskoa, vaan pyytää jääajankin viisisenttisellä tai vähän isommalla verkkosilmällä kuhaa. Lue lisää...

17.1.2011 Kaleva / Petri Hakkarainen

▲Alkuun


Sanginjoen ulkometsästä halutaan oululaisten helmi (17.1.2011)

Luonnonsuojeluväki on käynnistämässä kansanliikettä Sanginjoen ulkometsän suojelemiseksi. Luonnonsuojeluyhdistys pelkää kaupungin aloittavan alueella hakkuut, silä ulkometsän toimenpidekielto loppui vuodenvaihteessa. Lue lisää...

14.1.2011 YLE Oulu / Timo Sipola

▲Alkuun


Kivisuon turvetuotantohankkeen YVA-selostusta esitellään Muhoksella 18.1.2011 (17.1.2011)

Kivisuon turvetuotantohankkeen ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 18.1.2011 Muhoksella OSAO:n Maa- ja metsätalouden toimipisteessä (Kirkkotie 1) klo 18-20. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja keskustelemaan. Lue lisää...

14.1.2011 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tiedote

▲Alkuun


Oulujärven kuhat odottavat talvimatkailijoita (17.1.2011)

Oulujärvelle halutaan houkutella talvikalastusturisteja. Moottorikelkkailuun yhdistetyn kalastusreissun uskotaan kiinnostavan ulkomaalaisia matkailijoita, mutta myös paikallista väkeä. Talvikalastus on katoavaa perinnettä. Lue lisää...

14.1.2011 YLE Kainuu

▲Alkuun


Oulujokivarren ja Kainuun kehittämistyö jatkuu (17.1.2011)

Oulujokivarren ja Kainuun kehittämisvyöhykeyhteistyö jatkuu vielä vuoden Oulu-Kainuu -hankkeena. Hanke on saanut rahoituksen vielä vuoden 2011 loppuun saakka Kainuun maakunta -kuntayhtymältä ja Pohjois-Pohjanmaan liitolta EAKR-rahoituksesta. Lue lisää...

13.1.2011 Oulu-lehti

▲Alkuun


Tervahiihtoreitit raivattiin (13.1.2011)

Tervahiihdon valmistelut ovat mukavassa vauhdissa. Maailman vanhin hiihtotapahtuma Tervahiihto järjestetään jälleen tuttuun tapaan maaliskuun toisena lauantaina eli 12. maaliskuuta. Lue lisää...

11.1.2010 Oulu-lehti

▲Alkuun


Uimalla Muhokselta Ouluun (13.1.2011)

Muhoslainen Matti Kellokumpu vetelee keskiviikkopäivänä rauhallista tahtia Oulujokea alajuoksulle päin. Madekosken silta jää taakse, seuraava pysähdyspaikka on Värtössä. Lue lisää...

19.7.2010 Oulu-lehti / Mirja Rintala

▲Alkuun


Kalastaja kroolaa Montasta Tuiraan (13.1.2011)

Muhoslainen Matti Kellokumpu tarttui ilmoille heitettyyn ajatukseen ja päätti uida saman matkan, minkä lohi kulkee Oulujoessa.

Kellokumpu aloitti retkensä Muhoksen voimalaitokselta uiden Laukan sillalle saakka, josta taival jatkui Madekoskelle seuraavana päivänä. Hänen aikomuksenaan on matkata päivittäin 8-10 kilometriä kroolaten ja rintauiden. Menoa eivät rantojen kaislikot haittaa, sillä hän ui keskellä jokea.

Haasteena on luovia turvallisesti veneiden joukossa. Kellokummulla onkin vyötäisille narulla sidottu lautta, josta seisoo merkkiviiri. Lautan varassa voi myös kellua hätätapauksen sattuessa ja sen voi ottaa avuksi, jos voimat meinaavat ehtyä. Lisäksi lautta toimii eväsreppuna.

Uidessa ei kuulemma ole tullut kylmä, sillä helteet ovat lämmittäneet veden. Kellokumpu on kuitenkin suojautunut märkäpuvusta saksitulla paidalla, joka myös kelluttaa.

- Tuntuuhan tämä uhkarohkealta, Kellokumpu myöntää.

Vaimo Minna saattelee miehensä rantaan ja lupaa tulla seuraavalle etapille vastaan. Häntä huolettaa, miten mies selviytyy taipaleelta, mutta tämä vakuuttaa, että hätää ei ole.

Kellokumpu ei ole vasta-alkaja vesillä, sillä hän on harrastanut triathlonia ja on entiseltä ammatiltaan liikunnanohjaaja. Hän huomauttaa kuitenkin, että veteen hypätessä huomasi, ettei se ole lasten paikka. Joessa on kova virtaus. Hän haluaa tempauksellaan hoksauttaa, kuinka tärkeä uimataito on.

Uimalla Ouluun -idea syntyi, kun perhokalastusporukan kesken pohdittiin lohen matkaa Oulujoella. Kellokumpu tarttui kiinni ilmoille heitetystä ajatuksesta, että jonkun täytyisi uida kuin lohi.

Lue juttu kokonaisuudessaan 16.7.2010 lehdestä.

16.7.2010 Tervareitti / Heidi Papinaho

▲Alkuun


Wanhat kartat kertovat historiasta (11.1.2011)

Vanhoista kartoista voi nähdä, mitä reittiä kotikunnan hevoskyydin aikaiset tiet ovat kaarrelleet ennen nykyaikaisten maanteiden rakentamista. Niistä näkyy myös vanhojen kantatilojen sijainti vesireittien äärellä ja tarkimpiin karttoihin on merkitty mm. kalapatojen sijainnit.

Utajärven kirjastossa on tammikuun ajan näytteillä vanhoja karttoja Oulujokivarresta. Vanhin kartoista, Sorsan talon tiluskartta Sotkan kylältä, on vuodelta 1909.

Suomen matkailijayhdistyksen turistikartan kopio vuodelta 1919 kertoo koskivenematkailun historiasta Oulujoella. Oulujärvi on ylitetty höyrylaivalla Kajaanista Vaalaan, sitten on laskettu koskiveneellä Niska- ja Ahmaskosken läpi. Koskisaaressa on ollut pysähdyspaikkana kahviasema, josta on jatkettu Pyhä-höyryaluksella Utajärven ohi Isolaan ja Merilään. Merilästä turistit kuljetettiin Sotkan- ja Pyhäkosken läpi Muhokselle ja sieltä laivalla Ouluun.

Vuonna 1954 Säräisniemestä muodostettiin Vaala liittämällä siihen Utajärven itäosia vuonna 1954, mutta turistikartassa ovat vielä nähtävillä vanhat Säräisniemen kunnan aikaiset kuntarajat.

Utajärven peruskartasta 50-luvulta nähdään, millainen Oulujoen uoma oli Utajärven kohdalla ennen voimalaitosrakentamista. Utajärvi oli vielä yhtenäinen järvi ilman voimalaitoskanavaa, ja Oulujoen uoma kiemurteli luonnollisessa uomassaan.

Voimalaitosten rakentamisen hintana maksettiin silvottu jokimaisema.

Lue juttu kokonaisuudessaan perjantain (7.1.) lehdestä.

7.1.2011 Tervareitti / Jari Riekki

▲Alkuun


Kainuun pohjavedet alhaalla jo kolmatta vuotta (7.1.2011)

Pohjavedet ovat Kainuussa selvästi pitkäaikaisia keskiarvoja alempana. Paikoin jopa 40 senttimetrin vajaukset pohjavesissä juontavat juurensa vuoden 2009 vähäsateiseen kesään. Lue lisää...

4.1.2011 YLE Kainuu / Ville Kinnunen

▲Alkuun


Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen Retkikerholle vuoden 2010 kestävän kehityksen tunnustuspalkinto (5.1.2011)

Retkikerhon tavoitteena on innostaa asukkaita luontoharrastuksen pariin ja lisätä kiinnostusta luonnon- ja ympäristönsuojelusta. Retkikerhon perusajatus lähiluonnon tuntemisesta ja arvostamisesta palvelee erityisesti myös vuonna 2010 vietetyn kansainvälisen luonnon monimuotoisuuden vuoden tavoitteiden saavuttamista. Lue lisää...

3.1.2011 Radio Mega / Henri Laukka

▲Alkuun


Kalavahingot tulivat kalliiksi Kajaanin paperitehtaalle (5.1.2011)

Vuosi sitten lakkautettu UPM:n Kajaanin-paperitehdas on määrätty korvauksiin sen aiheuttamista vesistöhaitoista. Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto päätti, että tehdas joutuu maksamaan vuosittaista kalatalousmaksua kalastukselle aiheutuvista vahingoista. Lue lisää...

28.12.2010 Ilta-Sanomat, STT

▲Alkuun

◄Vanhemmat