New Page 1
UUTISET

UUTISET

7.5.2015
Vesistön varrelta
Otsikot

19.12.2014
Muilta virroilta
Otsikot

19.12.2014
Lohisivu
Otsikot

15.12.2014
Energiasivu
Otsikot

16.12.2014
Saksittua
Otsikot

Vesistön varrelta

Ylä-Lumijärvessä suuria ainepitoisuuksia (22.2.2012)

Talvivaaran kaivosalueella marraskuun alussa sattuneesta kipsisakka-altaan vuodosta aiheutui poikkeuksellisen suuri ja monia eri aineita sisältävä jätevesipäästö.

Suomen ympäristökeskus tiedotti useaan otteeseen marraskuun aikana kipsisakka-altaan sisältämien aineiden leviämisestä ja mahdollisista vesistövaikutuksista. Viimeisimmässä tiedotteessa 28.11.2012 haitallisten aineiden pitoisuuksien todettiin pienentyneen lähijoissa merkittävästi. Samassa yhteydessä haitallisten aineiden kulkeutumisen todettiin pysähtyneen pääasiallisesti lähijärvien, Kivijärven ja Kalliojärven syvänteisiin. Lue lisää...

21.12.2012 10:02 Pertti Granqvist Sotkamo-lehti

▲Alkuun


Talvivaaran mönjän syvin olemus (22.2.2012)

Talvivaaran kaivoksen ulkopuolelta löytyi marraskuussa hehtaarikaupalla mönjää, jonka yhtiö pienen viivyttelyn jälkeen myönsi sinne saostaneensa. Suomen Luonto selvitti liejun koostumuksen. Lue lisää...

20.12.2012 Suomen Luonto Blogi

▲Alkuun


Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila vuoden 2012 joulukuussa (22.2.2012)

Talvivaaran kaivosalueella marraskuun alussa sattuneesta kipsisakka-altaan vuodosta aiheutui poikkeuksellisen suuri ja monia eri aineita sisältävä jätevesipäästö. Massiivisista torjuntatöistä huolimatta osa kipsisakka-altaasta vuotaneesta vedestä jouduttiin päästämään kaivosalueen ulkopuolelle ja alapuolisille vesistöreiteille. Happamia vuotovesiä neutraloitiin kalkilla ja lipeällä metallien saostamiseksi ja leviämisalueen rajaamiseksi mahdollisimman lähelle kaivosta. Lue lisää...

20.12.2012 Kainuun ELY-keskus

▲Alkuun


Avustukset kalatalouden alueelliseen edistämiseen vuodelle 2013 ovat haettavissa (17.12.2012)

ELY-keskusten erityisavustukset alueellisiin hankkeisiin sekä yleisavustukset kalastusaluetoimintaan vuodelle 2013 ovat haettavissa 17.12.2012–31.1.2013 klo 16.15. Myönnettävät määrärahat ovat kertyneet kalastajien maksamista kalastuksenhoitomaksuista. Lue lisää...

17.12.2012 Kainuun ELY-keskus

▲Alkuun


Oulun Vesi pohtii Viinivaara-hankkeen pienentämistä (17.12.2012)

Oulun Vesi saattaa hakea uutta lupaa pohjaveden ottamiselle Viinivaaran alueelta pienemmällä vesimäärällä. Viinivaara-hankkeen vastustajat ovat puolestaan ottaneet tiedon Vaasan hallinto-oikeuden kielteisestä päätöksestä huojentuneina vastaan. Lue lisää...

13.12.2012 klo 17:07 Kati Ronkainen Yle Oulu

▲Alkuun


Kysymyksiä Talvivaarasta (17.12.2012)

Vuodon mittaluokka alkaa hahmottua. Jos olettamukseni vuodon suuruudesta pitää paikkansa, luontoon ja "varoaltaisiin" kaivospiirin suokentille on päässyt 12 tonnia uraania, 80 tonnia nikkeliä, ehkä 20 tonnia sinkkiä, 100 000 tonnia sulfaattia, 4000 tonnia alumiinia jne. Lue lisää...

13.12.2012 Antti Lankinen, kaivosvastaava, Kainuun luonnonsuojelupiiri

▲Alkuun


Viinivaarasta ei saa ottaa pohjavettä oululaisille (17.12.2012)

Vaasan hallinto-oikeus ei ole antanut lupaa Oulun Vedelle ottaa pohjavettä kiistellyltä Viinivaaran alueelta. Oikeus päätti palauttaa asian takaisin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston käsiteltäväksi. Lue lisää...

13.12.2012 klo 15:51 Kati Ronkainen Yle Oulu

▲Alkuun


Vapon vastuullisuuslupaukset eivät lopeta turpeenkaivuun ongelmia (17.12.2012)

Vapo Oy on kertonut panostavansa turpeenkaivuun vastuullisuuteen ja investoivansa vesiensuojeluun. Yritys pitää tänään 12. joulukuuta vastuullisuusseminaarin Helsingin Musiikkitalolla. Suomen luonnonsuojeluliitto ja Luonto-Liitto arvioivat, että lupauksistaan huolimatta yhtiö jatkaa vesien ja suoluonnon turmelua. Lue lisää...

12.12.2012 Suomen luonnonsuojeluliitto

▲Alkuun


Lentuan- koskea kehitetään (17.12.2012)

Lentuankosken ja sen ympäristön kehittämisestä järjestetään avoin yleisötilaisuus Luontokeskus Petolassa maanantaina.

Metsähallitus laatii kosken länsirannan yksityiselle suojelualueelle hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Lue lisää...

12.12.2012 klo 11:50 Kuhmolainen

▲Alkuun


Talvikalastusta ja pilkkimistä Oulussa - Katso vanhat kuvat (17.12.2012)

Lue lisää...

11.12.2012 Kaleva

▲Alkuun


Talvivaaran kaivokseen liittyvien korvausasioiden käsittely Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa (12.12.2012)

Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistaminen sekä uraanin talteenottolaitoksen ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Sotkamo ja Kajaani (PSAVI/58/04.08/2011)

Vesien pilaantumisesta aiheutuvien vahinkojen käsittely jakautuu ns. luvan mukaisten ja muiden vahinkojen selvittämiseen. Ennen yksityiskohtaista perehtymistä korvausasioihin aluehallintovirasto käsittelee kaivoksen lupa-asiat. Korvausratkaisut edellyttävät vielä aikaa vieviä maasto- ja muita selvityksiä. Lue lisää...

10.12.2012 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

▲Alkuun


Korvaushakemuksia Talvivaaran vahingoista voi jättää pitkään (12.12.2012)

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto käsittelee Talvivaaran kaivoksen ympäristölupaan liittyvät korvausasiat erillään lupa-asiasta. Virasto on saanut poikkeuksellisen paljon ympäristö- ja uraanilupaan liittyviä korvausvaatimuksia ja vaatimusten määrä on lisääntynyt marraskuisen kipsisakka-altaan vuodon jälkeen. Lue lisää...

10.12.2012 klo 11:09 Heikki Rönty Yle Kainuu

▲Alkuun


VTT tekee Talvivaaralle selvityksen kipsisakka-altaan vuodosta tammikuun loppuun mennessä (12.12.2012)

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n hallitus on valinnut VTT:n tekemään riippumattoman selvityksen kipsisakka-altaan vuotoon johtaneista syistä ja olosuhteista.

VTT on ottanut toimeksiannon vastaan ja asiantuntijaryhmää kootaan parhaillaan. VTT käyttää tarvittaessa kotimaisia ja ulkomaisia alan parhaita asiantuntijoita. Lue lisää...

6.12.2012 klo 16:20 Pertti Granqvist Sotkamo-lehti

▲Alkuun


Stop Talvivaara väittää: Uraanilla saastutettu sadan hehtaarin alue (12.12.2012)

Stop Talvivaara- liike tulkitsee Säteiltyturvakeskuksen mittaustuloksia eri tavalla kuin itse mittaaja.

– Säteilyturvakeskuksen 4.12. julkaisemat uudet mittaustulokset kertovat uraanipitoisuuksien saastuneella Ylä-Lumijärven suoalueella olevan korkeita, todetaan Stop Talvivaara- liikkeen tiedotteessa. Lue lisää...

5.12.2012 klo 10:06 Pertti Granqvist Sotkamo-lehti

▲Alkuun


Kainuun ELY-keskus seuraa tehostetusti Talvivaaran Kuusilammen purkuvesien vaikutusta (12.12.2012)

Talvivaara on ryhtynyt purkamaan Kuusilampeen varastoimiaan vesiä Härkäpuron ja Kuusijoen sekä Kalliojoen kautta pohjoisen suuntaan. Yhtiö seuraa vesien laatua ja happamuutta päivittäin ja raportoi tuloksista Kainuun ELY-keskukselle. Kuusilammesta lähtevä vesi on ollut voimassaolevan ympäristöluvan ehtojen mukaista. Härkäpuron kalkitusasemalta syötetty kalkki on muuttanut veden voimakkaasti emäksiseksi. Kainuun ELY-keskus on perjantaina 30.11. mitannut alapuolisen vesistön happamuutta, jossa ilmeni suurta vaihtelua. Härkäpuron pH oli 11,7 ja Kuusijoessa pH oli 6,6. Kalliojoessa ennen Kolmisoppea pH oli 8,1. Kainuun ELY-keskus on pyytänyt yhtiöltä selvitystä Härkäpuron korkeasta pH:sta. Lue lisää...

30.11.2012 Kainuun ELY-keskus

▲Alkuun


Talvivaaran lähivesistöjen käyttösuosituksia tarkennettu (30.11.2012)

Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-altaalla 4.11.2012 tapahtuneen vuodon jälkeen kaivosalueen alapuolisten vesistöjen veden laatua on seurattu tehostetusti. Kainuun ELY-keskus ja muut viranomaiset ovat ottaneet jatkuvasti näytteitä altaasta purkautuneesta jätevedestä ja sen kulkeutumisreitiltä sekä pohjoiseen (Oulujoen vesistöalue) että etelään (Vuoksen vesistöalue) virtaavista vesistöistä. Lue lisää...

29.11.2012 Kainuun ELY-keskus

▲Alkuun


Talvivaaran valvontaa ei voida siirtää yhtiön vastuulle (30.11.2012)

Kainuun ELY-keskus tiedotti 28.11. siirtäneensä vastuun Talvivaaran ympäristön tarkkailusta yhtiölle. Suomen luonnonsuojeluliitto pitää ympäristöviranomaisen arviota ja ratkaisua tilanteessa täysin vääränä. Lue lisää...

29.11.2012 Suomen luonnonsuojeluliitto

▲Alkuun


Kaivosyhtiöltä jättivaraukset Vaalan, Utajärven ja Puolangan kuntien alueille (30.11.2012)

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on hyväksyi 12.11. kaksi Mawson Oy:n tekemää kaivoslain mukaista varausilmoitusta. Varausalueet sijaitsevat Vaalan, Utärven ja Puolangan kuntien alueelle ja ovat kooltaan yhteensä noin 460 neliökilometriä. Lue lisää...

29.11.2012 Sauli Kallio Tervareitti

▲Alkuun


Vilho Tervonen: Maitani on sotkettu ja kalaveteni tuhottu (30.11.2012)

Sotkamolaisen maanviljelijä Vilho Tervosen ärtymyksen ymmärtää.

Hänen isänsä Eino Tervonen osti 68 hehtaaria maata valtiolta 1950-luvulla. Kyse oli rintamamiehille valtion myymistä lisämaista.

– Isä maksoi palstasta kaksi miljoona vanhaa markkaa. Otti lainaa ja kitkutteli. Taisipa vekselilläkin muutaman lainaerän hoitaa. Lue lisää...

29.11.2012 klo 17:01 Pertti Granqvist Sotkamo-lehti

▲Alkuun


Talvivaaran jätevesivuodon puhdistusaikataulu arvoitus (30.11.2012)

Mahdollisesti vuosi riittää Talvivaaran vuotovesien alle jääneiden maiden puhdistamiseen, arvio kaivosyhtiön tuotantojohtaja Harri Natunen. Lue lisää...

29.11.2012 klo 10:17 Arto Loukasmäki, Heikki Rönty Yle Kainuu

▲Alkuun


Talvivaaran haitalliset aineet kertyneet lähimpiin järviin (30.11.2012)

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on analysoinut uusimpia Talvivaaran lähivesistöistä otettuja näytteitä. Haitta-ainepitoisuudet ovat pienentyneet lähijoissa merkittävästi. Kalliojärvessä ja Kivijärven syvänteessä pitoisuudet ovat edelleen suuret. Aineet eivät toistaiseksi näytä kulkeutuneen eteenpäin Laakajärveen ja Jormasjärveen. Lue lisää...

28.11.2012 Suomen ympäristökeskus

▲Alkuun


Vastuu ympäristön tarkkailusta siirtyi kaivosyhtiölle (30.11.2012)

Talvivaaran kaivosalueella 4.11.2012 havaitun kipsisakka-altaan vuodon vaikutusten seurannan vastuu on siirtynyt Talvivaaran kaivosyhtiölle ja sen konsulteille. Lue lisää...

28.11.2012 klo 19:16 Sotkamo-lehti

▲Alkuun


Kainuun luonnonsuojelupiiri vaatii ELY-keskuksen valvontatoimet esiin (30.11.2012)

Kainuun luonnonsuojelupiiri ry vaatii Kainuun ELY-keskusta tiedottamaan Talvivaara Sotkamo Oy:n valvontatoimista välittömästi! Onnettomuusviikot jatkuvat. Lue lisää...

27.11.2012 Kainuun luonnonsuojelupiiri

▲Alkuun


Talvivaaran jätevesien vaikutusalueelta löytyi kuolleita kaloja (30.11.2012)

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen viime viikon koekalastuksissa löytyi sata kuollutta kalaa. Lue lisää...

27.11.2012 klo 12:48 Hanne Kinnunen Yle Kainuu

▲Alkuun


Oulu ansaitsee parempaa vettä (30.11.2012)

Uuden Oulun valtuutettujen enemmistö tyrmää vedenoton Viinivaarasta. Vastustajien pitää esittää uskottava vaihtoehto veden laadun parantamiseksi ja varajärjestelmäksi. Lue lisää...

23.11.2012 Pääkirjoitus Kaleva

▲Alkuun


Tarkkailua Talvivaaran padoilla ja ympäristössä on jatkettu (27.11.2012)

Kainuun ELY-keskus on maanantaina jatkanut näytteenottoa ja tarkastuksia Talvivaaran kaivosalueella sekä lähiympäristössä.

Kortelammen turvapadon korotustyö on edennyt viikonlopun aikana. Patoaltaan ulkopuolelta tulevien puhtaiden sade- ja sulamisvesien ohjaus allasalueen ohi jatkuu edelleen pumppauksilla. Kortelammen padon vuoto on pysynyt ennallaan eikä uusia vuotoja ole havaittu. Vuotovesi pumpataan padotulle alueelle. Talvivaara jatkaa kaivosalueen patojen tarkkailua tehostetusti. Padoilla käy tarkastaja kahden tunnin välein. Tarkkailuraportit toimitetaan Kainuun ELY-keskukselle. Lue lisää...

26.11.2012 Kainuun ELY-keskus

▲Alkuun


Dosentti Heikki Simola: Pahimmat pelot kävivät toteen (27.11.2012)

Itä-Suomen yliopiston dosentti Heikki Simola sanoo Talvivaaran päästöjen olevan niin suuria, että pitoisuudet saadan hänen edustamassakin laitoksessa mitattua. Lue lisää...

25.11.2012 klo 10:51 Pertti Granqvist Sotkamo-lehti

▲Alkuun


Luonnonsuojeluliitto kokoontui Hämeenlinnassa ja esitti keinot Talvivaarojen välttämiseksi (27.11.2012)

Suomen luonnonsuojeluliiton valtuusto esitti keinot Talvivaaran tapaisien kaivosonnettomuuksien estämiseksi. Kaivosasiat olivat esillä myös, kun Talvivaaran päästöjä Savon vesiin vastustanut Iisalmen Luonnon Ystäväin Yhdistys valittiin vuoden paikallisyhdistykseksi. Luonnonsuojeluliiton valtuusto kokoontui 24.–25.11.2012 Lammin biologisella asemalla Hämeenlinnassa. Liiton hallitukseen valittiin myös uusia kasvoja. Lue lisää...

25.11.2012 Suomen luononsuojeluliitto

▲Alkuun


Mökinomistaja valittanut Talvivaarasta useita kertoja: ”Vapaa-ajan vietosta on tullut työleiri (27.11.2012)

Sinikka Peroniuksen kesämökki Kivijärven rannalla on käytännössä mökki kuivalla maalla. Järvivettä ei ole voinut käyttää kahteen vuoteen. Lue lisää...

23.11.2012 klo 7:19 Hanna Eskonen Yle Uutiset

▲Alkuun


Kortelammen padossa ei ole vuotoja (22.11.2012)

Kainuun ELY-keskus teki keskiviikkona ympäristönsuojelua ja patoturvallisuutta koskevan tarkastuksen Talvivaaran kaivosalueelle.

Tarkastuksessa Kortelammen turvapadossa ei havaittu vuotoja. Padolle juoksutetaan vesiä jälkiselkeytysalueen ylemmistä altaista. Turvapadon rakennustyöt ja ulkopuolisten puhtaiden vesien ohjaus patoalueen ulkopuolelle jatkuvat edelleen. Padon läpi suotautuvat vedet kerätään ja pumpataan takaisin padotulle alueelle. Suotautuminen maapatojen läpi on normaalia ja se huomioidaan patojen suunnittelussa. Kaivosalueen patoja tarkkaillaan edelleen tehostetusti. Lue lisää...

21.11.2012 Kainuun ELY-keskus

▲Alkuun


Vuotava Talvivaara käynnistyy ilman varojärjestelmää (22.11.2012)

Talvivaaran metallitehtaan käynnistyessä jätevesille ei ole riittävää allaskapasiteettia, minkä seurauksena ympäristöonnettomuus uhkaa toistua. Suomen luonnonsuojeluliitto on huolestunut, vuotaako myös kipsisakka-altaan alapuolelle rakennettu Talvivaaran Kortelammen hätäpato. Lue lisää...

21.11.2012 Suomen luonnonsuojeluliitto

▲Alkuun


Professori: Talvivaaran pahin ympäristöuhka jäänyt huomiotta (22.11.2012)

Helsingin yliopiston maa- ja ympäristökemian professori Helinä Hartikaisen mukaan Talvivaaran alueella muhii vielä suurempi ympäristöuhka kuin viime aikoina kuohuttaneisiin vesistöihin.

– Maaperän pilaantuminen on peruuntumattomampaa kuin vesistöjen pilaantuminen, Hartikainen kertoo Helsingin yliopiston tiedotteessa. Lue lisää...

20.11.2012 klo 18:14 Antti Ylönen Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Talvivaaran vesistöissä uraanipitoisuudet yhä koholla (21.11.2012)

Kainuussa Talvivaaran vesistöissä uraanipitoisuudet ovat laskeneet mutta ovat yhä normaalia korkeampia. Lue lisää...

19.11.2012 klo 18:18 Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Tehostettu seuranta jatkuu Talvivaaran lähivesillä (21.11.2012)

Kainuun ELY-keskus teki myös tiistaina tarkastuksen Talvivaaran kaivosalueelle. Kortelammen turvapadon rakennustyöt jatkuvat edelleen. Kainuun ELY-keskus on sopinut Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry:n kanssa kaivoksen lähialueen kaivovesien näytteenotosta ja analysoinnista. Lue lisää...

20.11.2012 Kainuun ELY-keskus

▲Alkuun


Viinivaara-jupakkaan odotetaan ratkaisua lähiviikkoina (21.11.2012)

Vaasan hallinto-oikeus pyrkii päättämään loppuvuoteen mennessä, pitääkö se voimassa Oulun Vedelle myönnetyn luvan ottaa talousvedeksi pohjavettä Viinivaaran alueelta. Hanketta on vastustettu voimakkaasti Lue lisää...

20.11.2012 klo 7:47 Kirsi Karppinen Yle Oulu

▲Alkuun


Talvivaaran vesistöissä haitallisten aineiden pitoisuudet pienentyneet, mutta ovat paikoin vesieliöille vahingollisia (20.11.2012)

Talvivaaran välittömässä läheisyydessä olevien Lumijoen ja Salmisenpuron haitallisten aineiden pitoisuudet ovat viime viikon aikana pienentyneet merkittävästi, mutta ovat edelleen vesieliöstölle haitallisella tasolla. Kivijärvessä haitallisten aineiden pitoisuudet ovat kasvaneet alusvedessä. Kalliojärvessä pitoisuudet ovat sen sijaan pienentyneet. Haitallisten aineiden ympäristövaikutukset rajoittuvat tässä vaiheessa lähivesiin. Pääosin tilanne on edennyt aiempien ennusteiden mukaisesti. Lue lisää...

19.11.2012 Suomen ympäristökeskus

▲Alkuun


Valvontaviranomaiset tekivät yhteistarkastuksen Talvivaarassa (20.11.2012)

Valvontaviranomaiset Kainuun ELY-keskus, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) sekä Säteilyturvakeskus tekivät maanantaina yhteistarkastuksen Talvivaaran kaivosalueelle. Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää metallitehtaan käynnistämisen kokonaisturvallisuutta sekä edellytyksiä häiriötilanteen hallinnan näkökulmasta. Lue lisää...

19.11.2012 Kainuun ELY-keskus

▲Alkuun


Väärin sytytetty (20.11.2012)

Talvivaara on tavallinen projekti.

Ensin syntyy valtava innostus. Sitä seuraa mieletön hämminki. Lopussa on käsittämätön sekaannus. Lue lisää...

19.11.2012 Lauri Kantro Maaseudun Tulevaisuus

▲Alkuun


Talvivaaran päästöt näkyvät kalastajan verkossa ja tuntuvat kukkarossa (20.11.2012)

Parinkymmenen kilometrin päässä kaivokselta sijaitsevassa Kiltuanjärvessä kaivos näkyi paikallisten mukaan vaahtona jo kaksi vuotta sitten Talvivaaran toimitusjohtajaksi palanneen Pekka Perän toivotaan laittavan ympäristöasiat kuntoon. Lue lisää...

19.11.2012 klo 8:08 Pekka Niiranen Yle Savo

▲Alkuun


Kansalaisen ottama vesinäyte täydentää Talvivaaran ”verenkuvaa” (20.11.2012)

Suomen ympäristökeskus on kiinnostunut vesinäytteistä, jotka paikallinen kesäasukas Ari Korhonen on ottanut Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodosta. Lue lisää...

16.11.2012 klo 17:50 Jaana Polamo Yle Keski-Suomi

▲Alkuun


Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja vaatii Talvivaara-valvontaa pois paikallistasolta (17.11.2012)

Eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtajan Martti Korhosen (vas) arvion mukaan Talvivaarassa ympäristöä suojeleva päätöksenteko on ollut "liian lähellä kohdetta".

Näin taloudelliset edut ovat voineet hämärtää ympäristösuojelutavoitteita.

Korhosen mielestä ely-keskusten roolia on tällaisissa hankkeissa syytä arvioida uudelleen. Niillä on ollut päätöksenteossa liian iso rooli paikallistasolla, Korhonen sanoi HS:lle perjantaina. Lue lisää...

16.11.2012 klo 11:14 Juha-Pekka Raeste Helsingin Sanomat

▲Alkuun


Pekka Perä vahvistaa kipsisakka-altaassa olleen vääränlaista vettä (17.11.2012)

Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-altaassa oli varastoituna liian hapanta vettä. Se lienee liuottanut kipsisakasta muun muassa uraania, joka vuodon myötä kulkeutui luontoon. Arvion esitti torstain Helsingin Sanomissa Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Jaakko Mannio. Lue lisää...

15.11.2012 klo 21:30 Samuli Laita Helsingin Sanomat

▲Alkuun


Talvivaaran alueen pohjavedet tutkitaan (17.11.2012)

Kainuun ely-keskus tutkii parhaillaan, päätyvätkö Talvivaaran raskasmetallit pintavesistä pohjavesiin. Näytteitä otetaan kaivoista ja muualta pohjavesistä. Lue lisää...

15.11.2012 Kaleva

▲Alkuun


Talvivaaran alapuolisissa vesistöissä ei ole havaittu kalakuolemia (17.11.2012)

Kainuun ELY-keskus on jatkanut vesien tilan tehostettua seurantaa Sotkamon Talvivaaran kaivoksen alapuolisissa vesistöissä. Mahdollisia kalastovahinkoja on selvitetty Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen koekalastuksilla sekä Metsähallituksen ja ELY-keskuksen maastotarkastuksilla Vuoksen vesistöalueella kaivosalueen eteläpuolella. Lue lisää...

15.11.2012 Kainuun ELY-keskus

▲Alkuun


Talvivaarassa näkyvät keskustan kädenjäljet (15.11.2012)

Suomen ympäristöhallinto arvioitiin Maailman talousfoorumin vertailussa vain muutama vuosi sitten maailman tehokkaimmaksi. Suomi nousi myös kestävän kehityksen mallimaaksi. Sitten alkoi ympäristöhallinnon alasajo. Lue lisää...

13.11.2012 Liisa Jaakonsaari Kaleva Vieras

▲Alkuun


Politikointi pois Talvivaarasta (15.11.2012)

Nyt ei ole aika sättiä muita siitä, mitä joidenkin olisi pitänyt tehdä joskus, vaan saada Talvivaaran kaivoksen jätevesialtaan vuodot kuriin ja toiminta kestävälle pohjalle. Lue lisää...

13.11.2012 Pääkirjoitus Kaleva

▲Alkuun


Talvivaaralla 31 miljoonan ympäristövakuus (15.11.2012)

Talvivaaralla on yli 31 miljoonan euron ympäristövakuus. Se on Suomen suurimpia. Vakuus on annettu niin sanottuna first demand -takuina, joka tarkoittaa sitä, että takuiden antajan on edunsaajan (ely-keskus) ensimmäisestä pyynnöstä suoritettava vakuuden maksu. Takuut Talvivaaralle on myöntänyt luottovakuutusyhtiö Atradius. Atradius on suuri saksalais-hollantilainen luottovakuutusyhtiö. Lue lisää...

13.11.2012 klo 07:32 Antti Ylönen Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Yksi vuotava päivä maksa 500000 euroa (15.11.2012)

Yksi päivä sakka-altaasta vuotavaa jätevettä maksaa Talvivaaralle reilusti yli puoli miljoonaa euroa. Nelisenkymmentä maansiirtokonetta, kaivuria ja pillaria uutterine työntekijöineen tekevät päivässä 100 000 euron loven kaivosyhtiön kassaan. Lue lisää...

13.11.2012 klo 07:00 Toni Viljanmaa Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Oulun poliisi aloittaa rikostutkinnan Talvivaaran jätevuodoista (14.11.2012)

Oulun poliisin talousrikosyksikkö aloittaa oma-aloitteisesti rikostutkinnan Talvivaaran metallikaivoksen jätevesivuodosta. Oulun poliisi pyrkii esitutkinnassa selvittämään vuotoon johtaneet syyt sekä vuodosta mahdollisesti ympäristövahingot ja ympäristön, erityisesti vesien, mahdollinen pilaantuminen. Rikosnimikkeenä on ympäristön turmeleminen. Lue lisää...

12.11.2012 klo 20:36 Antti Ylönen Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Saatanan tunarit (14.11.2012)

Talvivaara: Tietääköhän yhtiön johto edes, minkälaisen vahingon se on koko maakunnalle aiheuttanut.

Koko Kainuu on nyt kaivosyhtiölle vihainen. Lähialueen asukkaat ja ympäristöihmiset ovat vihaisia kaivoksen aiheuttamista haitoista ja päästöistä. Kaivokseen luottaneet ovat vihaisia siitä, miten perusteellisesti yhtiö on pettänyt siihen asetetut odotukset. Lue lisää...

12.11.2012 klo 16:23 Pääkirjoitus Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Talvivaaran Natunen: Neljättä kertaa ei tule (13.11.2012)

Kaivosyhtiön toimitusjohtaja lupaa, että vuodoista aiheutuneet vahingot eivät tule veronmaksajan maksettavaksi. Konkurssiinkaan Natunen ei vielä usko. Lue lisää...

13.11.2012 klo 7:34 Karoliina Kantola Yle Uutiset

▲Alkuun


Talvivaaran päästöjen ympäristövaikutukset vakavoituneet viime viikosta (13.11.2012)

Suomen ympäristökeskus arvioi, että Talvivaaran vuodon aiheuttamat ympäristövaikutukset ovat vakavoituneet viime viikosta. Uusien mittaustulosten perusteella näyttää siltä, että etenkin kaivosalueen eteläinen alue on kuormittunut. Alueelle on päässyt huomattavia määriä raskasmetalleja, joista erityisesti nikkeli on tämän hetkisten arvioiden mukaan ongelmallinen. Myös eri aineiden yhteisvaikutus on huolestuttava, mutta siihen liittyviä tarkempia arvioita saadaan vasta pitkällä aikavälillä. Lue lisää...

12.11.2012 Suomen ympäristökeskus

▲Alkuun


Talvivaara paljasti ympäristöhallinnon voimavarojen ja riippumattomuuden puutteet (13.11.2012)

Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä Talvivaaran kaivosonnettomuus osoittaa, että ympäristöhallinnon voimavaroja ja itsenäisyyttä tulee lisätä. Lue lisää...

12.11.2012 Suomen luonnonsuojeluliitto

▲Alkuun


Talvivaarassa nikkeliä valuu etelänpuolisiin vesistöihin (13.11.2012)

Vaikka vuoto Talvivaarassa saataisiin tukittua, jo veden mukana karanneet raskasmetallit etenevät vesistöissä.

Nikkeliä on karannut veden mukana tuhansia kiloja Talvivaaran vuodossa.

Etelään päin nikkeliä on päässyt 2000 kiloa, josta vesistöön 900 kiloa. Pohjoiseen päin nikkeliä on päässyt noin 220 kiloa. Lue lisää...

12.11.2012 klo 16.39 Aimo Vainio Maaseudun Tulevaisuus

▲Alkuun


THL: Talvivaaran vuodosta merkittävää hyvinvointihaittaa - terveyshaitat eivät ole vakavia (13.11.2012)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Talvivaaran kipsisakka-altaan vuoto aiheuttaa huolta, epätietoisuutta, pelkoa ja aiheellista suuttumusta ympäristön pilaantumista kohtaan. Osalle ihmisistä huolet aiheuttavat terveyshaittaa kuten unettomuutta ja stressiä. Sen sijaan vuodosta ei aiheudu tällä hetkellä välitöntä vaaraa ihmisten terveydelle, sanoo THL. Lue lisää...

12.11.2012 klo 16:21 Yle Kainuu

▲Alkuun


Ympäristöviranomainen: Talvivaaran riskejä ei osattu arvioida (13.11.2012)

Pohjois-Savon ELY-keskuksen johtaja myöntää virheet Talvivaaran kaivoksen lupaprosessissa.

Viranomaiset eivät olleet täysin selvillä suuren nikkelikaivoksen ympäristövaikutuksista myöntäessään Talvivaaralle lupia, myöntää Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen johtaja Jari Mutanen. Lue lisää...

12.11.2012 klo 14:42 Riikka Nurmi Yle Savo

▲Alkuun


Talvivaaran uusi turvapato valmis (12.11.2012)

Talvivaaran neljäs turvapato on saatu valmiiksi. Kipsisakka-allas vuotaa edelleen, mutta jätevedet eivät enää valu luonnonvesiin. Lue lisää...

12.11.2012 klo 8:08 Arto Loukasmäki Yle Kainuu

▲Alkuun


Jari Tervo: Paskavaara (12.11.2012)

Tietoni kaivostoiminnasta vaihtelevat täydellisestä tietämättömyydestä muutamaan itsestäänselvyyteen. Enempää minun ei tarvitsekaan tietää. Tunnistan kyllä katastrofin, kun se tulee vastaan, kirjoittaa Jari Tervo blogissaan. Lue lisää...

12.11.2012 klo 7:00 Jari Tervo Yle Uutiset Blogi

▲Alkuun


Professori: Tämä olisi "kaikkein kauhein skenaario" Talvivaarasta (12.11.2012)

Moni on vaatinut Talvivaaran kaivoksen sulkemista ympäristöongelmien takia.

Perusteena on, että Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-altaasta valui useita päiviä hapanta ja metallipitoista jätevettä ympäristöön. Kerta ei ollut ensimmäinen.

Jos kaivos suljettaisiin, ongelmat eivät katoaisi, päinvastoin. Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun mekaanisen prosessi- ja kierrätystekniikan professori

Kari Heiskanen kertoo, että Talvivaaran sulkemista seuraisi mittava ympäristökatastrofi. Lue lisää...

12.11.2012 klo 6:57 Ilta-Sanomat

▲Alkuun


Talvivaaran allas vuotaa yhä – juoksutus vesistöön saatu katkaistua (12.11.2012)

Kipsisakka-allas vuotaa edelleen Talvivaaran kaivosalueella Sotkamossa. Jäteveden juoksutus kaivosalueen ulkopuolelle etelään Vuoksen vesistön suuntaan on kuitenkin saatu katkaistua iltapäivällä. Pohjoisessa vuotovettä ei myöskään pääse luonnonvesistöihin, vaan vuoto on saatu hallituksi suojapumppauksilla. Lue lisää...

11.11.2012 Kainuun ELY-keskus

▲Alkuun


Luonnon tuhoaminen saatava loppumaan Talvivaaran ympäristössä (12.11.2012)

Suomen luonnonsuojeluliitto hämmästelee valtiovallan suhtautumista Talvivaaraa ympäröivän vesistön ja luonnon pilaamiseen. Monet alueen järvistä on pilattu pitkäksi aikaa kun niihin on valunut jo viikon ajan kymmeniä tuhansia kuutioita raskasmetallien saastuttamaa vettä. Lue lisää...

11.11.2012 Suomen Luonnonsuojeluliitto

▲Alkuun


Onko pahin nyt ohi? (12.11.2012)

Kainuun ely-keskuksen mukaan viranomaistyön painopiste on siirtymässä Talvivaaran kaivosalueelta ulos päässeiden vuotovesien mahdollisiin ympäristö- ja muihin vaikutuksiin ja niiden takia tarvittaviin käytännön toimiin. Onko akuutti kriisi nyt ohi, ympäristöasioiden yksikön päällikkö Unto Ritvanen Kainuun ely-keskuksesta?

– Me toivomme sitä hartaasti, että kriisi on ohi. Että patojärjestely pitää ja että vaikka kipsisakka-altaan ensimmäinen lohko vuotaisi tyhjäksikin, se pysyy kaivosalueen sisällä. Lue lisää...

11.11.2012 23:54 Marjukka Väisänen Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Raskasmetallit Talvivaaran jätevesivuodon suurin ympäristöriski – vuodon haitat kaivosalueen ulkopuolella ovat toistaiseksi vähäisiä (12.11.2012)

Suomen ympäristökeskus on selvittänyt Talvivaaran poikkeustilanteen jätevesipäästön vaikutuksia ympäristöön käytettävissä olleiden mittaustulosten perusteella, ja arvioi, ettei päästö ole vielä ratkaisevasti huonontanut alapuolisten vesistöjen tilaa. Suurimmat haitat liittyvät raskasmetallien pitoisuuksien nousuun. Ympäristöön päässeiden haitallisten aineiden pitkän aikavälin vaikutusten arviointi tarkentuu, kun raskasmetalleiden pitoisuuksista saadaan tietoa ensi viikon alussa. Lue lisää...

9.11.2012 Suomen ympäristökeskus

▲Alkuun


Talvivaaran kipsisakka-altaan vuoto on hidastunut (12.11.2012)

Veden vuoto kipsisakka-altaasta Sotkamon Talvivaaran kaivosalueella on hidastunut. Vuoto pohjoiseen eli Oulujoen vesistön suuntaan on jo tyrehtynyt. Etelän eli Vuoksen vesistön suunnan vuoto jatkuu, mutta on pienentynyt alkuviikosta merkittävästi. Talvivaara jatkaa vuodon tukkimista. Lue lisää...

8.11.2012 Kainuun ELY-keskus

▲Alkuun


Oppositio hiillosti hallitusta Talvivaarasta (12.11.2012)

Ville Ninistö vakuutti eduskunnassa, että yritys joutuu oikeudelliseen vastuuseen ja ihmiset voivat hakea yhtiöltä vahingonkorvauksia. Lue lisää...

8.11.2012 klo 19:09 Stina Brännare Yle Uutiset

▲Alkuun


Kaksi työryhmää selvittämään kaivosalan ongelmia (12.11.2012)

Ympäristöministeri Ville Niinistö (vihr.) lupasi torstaina tiedotustilaisuudessa Talvivaarassa, että kaivosyhtiön ja viranomaisten toimet sekä ministeriöiden vastuut kaivosalan ongelmissa selvitetään eri työryhmissä Lue lisää...

8.11.2012 klo 17:21 Yle Kainuu

▲Alkuun


Altaat eivät riittäneet – Talvivaara juoksuttaa nyt vettä läpi (12.11.2012)

Talvivaara joutuu juoksuttamaan vettä etelään Vuoksen vesistön suuntaan. Vedenkorkeus oli pitkään kriittisellä rajalla, mutta iltapäivällä vesi nousi liian korkealle. Lue lisää...

8.11.2012 17:14 Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Talvivaaran varoaltaat käyneet liian pieniksi (12.11.2012)

Jätevesivuoto etelän suuntaan on pienentynyt, mutta vettä joudutaan silti juoksuttamaan Vuoksen alueelle. Lue lisää...

8.11.2012 klo 17:05 Yle Kainuu

▲Alkuun


HS Talvivaarassa: Saastunut vesi voi imeytyä suoraan maaperään (12.11.2012)

Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodossa karannutta saastunutta vettä otetaan talteen altaisiin, joista osa on moreeni- ja turvepohjaisia. Käytännössä raskasmetalleja ja uraania sisältävää myrkkyvettä voi imeytyä suoraan maaperään, koska altaassa ei ole suojarakennetta. Lue lisää...

8.11.2012 17:00 Heli Saavalainen ja Heli Väntönen Helsingin Sanomat

▲Alkuun


Ministeri Niinistö: Hakekaa korvauksia kaivosyhtiön vahingoista (12.11.2012)

Ympäristöministeri Ville Niinistö (vihr.) kannustaa kansalaisia hakemaan korvauksia Talvivaaran kaivosyhtiön aiheuttamista vahingoista.

Käyttäkää kaikkia mahdollisia oikeudellisia keinoja korvauksia hakiessanne. Jos yhtiö olisi noudattanut alkuperäisiä lupaehtoja, mitään näitä ongelmia ei olisi syntynyt, Niinistö sanoi vieraillessaan Talvivaaran kaivoksella. Lue lisää...

8.11.2012 klo 16.17 Maaseudun Tulevaisuus

▲Alkuun


Onnettomuustutkintakeskus harkitsee Talvivaaran tutkimista (12.11.2012)

Onnettomuustutkintakeskus selvittää, pitäisikö sen tutkia ympäristölle vahinkoa aiheuttaneita Talvivaaran vuotoja.

Sotkamolainen asianajaja Ari Korhonen jätti eilen tutkintapyynnön Talvivaarassa sattuneesta patovuodosta. Korhosen mukaan kyseessä voisi olla suuronnettomuuden kriteerit täyttävä ympäristötuho Lue lisää...

8.11.2012 klo 6.03 Panu Sivula Kaleva

▲Alkuun


Oikeusoppineet: Talvivaara häviäisi varmasti mahdolliset oikeudenkäynnit (12.11.2012)

Ympäristöoikeuden asiantuntijat pitävät Talvivaaraa varmana häviäjänä, jos mahdollisista päästöistä kärsineet lähtevät hakemaan korvauksia oikeudessa.

"Se on ankara vastuu, siltä ei pelasta mikään", sanoo ympäristöoikeuden professori Vesa Majamaa.

"Oma erikoisuutensa on se, että tämä oli jo kolmas kerta. Luulisi viranomaistenkin jo huolestuvan." Lue lisää...

7.11.2012 klo 10:24 Tapio Mainio Helsingin Sanomat

▲Alkuun


Talvivaarassa tilanne karkaamassa käsistä (8.11.2012)

Kipsisakka-altaan vuotokohta löydettiin keskiviikkona. Etelän puoleiset varoaltaat ovat kuitenkin täyttymässä ja niistä joudutaan mahdollisesti juoksuttamaan vettä Vuoksen alueen suuntaan. Lue lisää...

7.11.2012 klo 17:00 Minna Heikura Yle Kainuu

▲Alkuun


Talvivaaran vuoto paikannettiin, vedessä runsaasti uraania (8.11.2012)

Talvivaaran vuotovedessä on kohonneita uraanipitoisuuksia, kertoo Säteilyturvakeskus STUK.

Kainuun ely-keskus puolestaan ilmoitti keskiviikkona iltapäivällä, että Talvivaaran kaivoksen jätevesialtaan vuotokohta on saatu paikannettua. Jätevesialtaan reikä löytyi viistokaikuluotauksen avulla.

Vuodon tukkiminen eli injektointi aloitettiin välittömästi. Reiän tiivistämisessä eli injektoinnissa käytetään mineraalivillaa ja turpoavaa bentoniittikuitua. Lue lisää...

7.11.2012 klo 16:46 Helsingin Sanomat

▲Alkuun


Talvivaarassa varaudutaan pahimpaan (7.11.2012)

Kipsisakka-altaan sunnuntaina huomattua jätevesivuotoa ei ole vieläkään pystytty tukkimaan. Kaivosyhtiö varautuu nyt siihen, että tekeillä oleva pato ei valmistu ajoissa. Silloin karkaavaa jätevettä jouduttaisiin suolaamaan, mikä nostaisi myös vesistöjen suolapitoisuutta. Lue lisää...

6.11.2012 klo 17:11 Jarmo Nuotio Yle Kainuu

▲Alkuun


Talvivaaran vuotoa jo satojatuhansia kuutioita (7.11.2012)

Talvivaaran nikkelikaivoksella etsittiin maanantaina kuumeisesti vuotavaa saumaa. Altaan vallin päällä oli peräkkäin puolenkymmentä autoa ja lisäksi joitakin työkoneita. Altaalla risteili kaksi venekuntaa miehiä kaikuluotaimien ja muiden mittareiden kanssa. Lue lisää...

6.11.2012 klo 14:44 Antti Goman Kainun Sanomat

▲Alkuun


Talvivaara: Nyt laskevat sekä lähivesistöjen pH-arvot että osakkeen arvo (7.11.2012)

Talvivaaran kaivosyhtiö seuraa sunnuntaina havaitun jätevesivuodon vaikutuksia tehostetusti, kertoo kaivosyhtiö internet-sivuillaan.

pH-arvot lähiseudun vesistöissä ovat jo laskeneet jäteveden levittyä ympäristöön. Talvivaaran mukaan Salmisen purosta otetut näyttet kertovat, että puron pH-arvo on laskenut 4,5:en. Lue lisää...

6.11.2012 klo 08:20 Uusi Suomi

▲Alkuun


Eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja väläytti kaivoksen sulkemista (7.11.2012)

Eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Martti Korhonen (vas.) väläytti hallintopakkoa Talvivaaran kaivokselle. Korhonen otti hallintopakon esille MTV3-kanavan uutislähetyksessä maanantaina. Lue lisää...

6.11.2012 klo 08:15 Pertti Granqvist Sotkamo-lehti

▲Alkuun


Hapanta ja nikkelipitoista vettä virtaa kohti Sotkamon vesistöä (7.11.2012)

Talvivaarassa tehdään töitä 24 tuntia vuorokaudessa kipsisakka-altaan vuotojen tukkimiseksi.

Metallitehtaan tuotanto on toistaiseksi keskeytetty, samoin malmin louhinta

Metallitehtaan johtaja Mikko Korteniemi kertoi kipsisakka-altaasta virtaavan noin 5 000 kuution tuntivauhdilla vettä. Suurin osa karanneesta vedestä lähtee vedenjakajalla olevasta altaasta kohti Laakajärveä Lue lisää...

6.11.2012 08:15 Pertti Granqvist Sotkamo-lehti

▲Alkuun


Kipsisakka-altaan vuoto jatkuu Talvivaarassa (7.11.2012)

Kipsisakka-allas vuotaa edelleen vettä Sotkamossa Talvivaaran kaivosalueella. Vettä vuotaa altaasta samalla vauhdilla kuin maanantaina, noin 6 000 kuutiometriä tunnissa. Talvivaaran kaivosyhtiö ei ole jatkuvista yrityksistä huolimatta onnistunut löytämään kipsisakka-altaan vuotokohtaa. Lue lisää...

6.11.2012 Kainuun ELY-keskus

▲Alkuun


Sote-johtaja huolissaan Talvivaaran vaikutuksista (7.11.2012)

Useat eri onnettomuudet ovat syöneet yhtiön luotettavuutta. Toiveissa on, että yhtiön lupa-asioihin otettaisiin tiukempi linja. Ylä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ympäristöjohtajan mielestä Talvivaaran kaivoksen viimeaikaiset ongelmat vähentävät entisestään yhtiön luotettavuutta. Ympäristöjohtaja Martti Veteli pitää viikonloppuna paljastunutta kipsisakka-altaan vuotoa erittäin huolestuttavana. Vetelin mielestä asian pitäisi heijastua lupaehtoihin, kun viranomaiset ottavat kantaa Talvivaaran ympäristöluvan päivitykseen ja lupahakemukseen uraanin talteenotosta. Lue lisää...

6.11.2012 klo 7:02 Markku Malinen Yle Savo

▲Alkuun


Kaukana tavoitteista (7.11.2012)

Ensimmäinen periaate Talvivaaran kestävän kehityksen raportissa on viime vuonna kirjattu näin: ”Talvivaara pyrkii vastuullisen kaivostoiminnan edelläkävijäksi.” Myöhemmin todetaan: ”Keskeisen tärkeäksi kohteeksi on määritelty vesipäästöt.”

Sunnuntaina paljastuneet kipsisakka-altaan vuodot ovat kuitenkin uusi esimerkki siitä, kuinka kaukana Talvivaara on omista tavoitteistaan. Allas on vuotanut nyt kahden vuoden välein: 2008, 2010 ja 2012. Vuotoja on ollut tasan kolme kertaa liikaa näin uudelle kaivokselle. Lue lisää...

6.11.2012 00:05 Pääkirjoitus Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Katso kartasta, mistä Talvivaara vuotaa (7.11.2012)

Suurempi vuoto suuntautuu tehtaan eteläisiin varoaltaisiin, mutta pohjoispuolella varoaltaita ei ole. Lue lisää...

5.11.2012 klo 14:59 Tuuli Toivanen Yle Uutiset

▲Alkuun


Vireillepano ELY-keskukselle/Talvivaara (7.11.2012)

Kainuun luonnonsuojelupiiri ry pyytää Kainuun ELY-keskusta keskeyttämään Talvivaara Sotkamo Oy:n metallinjalostuksen sekä määräämään Talvivaara Sotkamo Oy:n selvittämään toiminnastaan aiheutuvat ympäristövaikutukset ja ryhtymään toimenpiteisiin ympäristövahinkojen estämiseksi. Lue lisää...

5.11.2012 Kainuun luonnonsuojelupiiri

▲Alkuun


Talvivaaran jäteveden vuotokohta täsmentymässä (6.11.2012)

Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-altaan vuotokohdan etsimisessä on edistytty. Vuoto on muutaman metrin syvyydessä, mutta tarkka paikka ei ole tiedossa. Lue lisää...

5.11.2012 klo 14:14 Yle Kainuu

▲Alkuun


Jätevesivuoto 5000-6000 kuutiota tunnissa (6.11.2012)

Talvivaaran kaivoksen jätevesivuodoksi arvioidaan nyt 5 000-6 000 kuutiota tunnissa. Suurin osa jätevedestä jää kaivoksen alueelle, mutta osa vuotaa edelleen kohti Salmista.

Kipsisakka-altaan vuotokohtaa tai -kohtia ei ole vieläkään saatu varmistetuksi. Lue lisää...

5.11.2012 klo 13:39 Matti Haapavaara STT ja Taru Paavoseppä Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Talvivaaran metallitehdas pysyy suljettuna useita päiviä (6.11.2012)

Talvivaaran kaivosyhtiön metallitehdas Sotkamossa pysyy suljettuna ainakin keskiviikkoon saakka jätevesivuoden takia. Yhtiö ilmoitti arvionsa kiinnioloajan pituudesta pörssitiedotteella maanantaiaamuna. Lue lisää...

5.11.2012 klo 12:57 Yle Uutiset

▲Alkuun


Talvivaara - koska loppuu kärsivällisyys? (6.11.2012)

Sotkamolaisessa nikkelikaivoksessa sattuu ja tapahtuu. Päättäjien ja lupaviranomaisten usko yhtiön ympäristönsuojelutoimiin alkaa horjua. Kuinka pitkälle sinun kärsivällisyytesi riittää? Lue lisää...

5.11.2012 klo 12:44 Antti Saarenpää Yle Uutiset

▲Alkuun


Silminnäkijä: Talvivaaran vuoto kasvanut eilisestä selvästi (6.11.2012)

Kainuussa Talvivaaran kaivokselta vuotava jätevesi on levinnyt jo ympäristöön. Helsingin Sanomien paikkalla olevan toimittajan Tapio Mainion mukaan vuoto muistuttaa vuolasta puroa.

Jormaskylä-Korholanmäen osakaskunnan puheenjohtajan Leo Schroderuksen mukaan virtaus on kiihtynyt sunnuntaista, vaikka paikalla on ollut maanantaista alkaen järeä pumppu pumppaamassa ohivuotoa takaisin kipsisisakka-altaaseen. Lue lisää...

5.11.2012 klo 12:33 Helsingin Sanomat

▲Alkuun


Talvivaaran kaivosalueelta jätevettä myös ympäristöön (6.11.2012)

ELY-keskus arvioi, että todennäköinen vuodon syy olisi altaan pohjan muovikalvorakenteissa. Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-altaasta vuotaa jätevettä ympäristöön. Talvivaaran kaivoksen edustajan mukaan tarkkaa vuotokohtaa ei ole vielä löydetty, mutta Kainuun ELY-keskus pitää todennäköisenä, että kipsisakka-allas vuotaa aiemmista vuotokohdista tai kohdista, joihin on korjaustöissä syntynyt sauma. Lue lisää...

5.11.2012 klo 10:59 Irmeli Kangaspunta Yle Uutiset

▲Alkuun


Tarkastaja: Talvivaaran kaivoksen vuoto ei ole päässyt vesistöön (6.11.2012)

Kainuussa Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-altaassa havaittiin aamulla vuoto. Kainuun ELY-keskuksen ylitarkastaja Unto Ritvanen kertoo MTV3 Uutisille, että yhtiö seuraa tilannetta tunnin välein.

– Vuoto ei kuitenkaan vaikuta kovin vakavalta. Palaamme asiaan yhtiön kanssa huomenna, Ritvanen arvioi. Lue lisää...

4.11.2012 klo 21.30 mtv3.fi

▲Alkuun


Kainuun ELY-keskus seuraa tiivisti Talvivaaran kaivoksen patovuotoa (6.11.2012)

Sotkamon Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-altaan padolla havaittiin vuoto sunnuntaina 4.11.2012 aamulla. Kainuun ELY-keskus sai asiasta tiedon välittömästi ja on valvovana viranomaisena tarkastanut tilanteen yhdessä Talvivaaran edustajien kanssa paikan päällä. Kainuun ELY-keskus seuraa tilannetta tiiviisti ja ryhtyy valvonta- ja patoturvallisuusviranomaisena tarvittaviin toimiin heti uutta tietoa saatuaan. Tärkein asia tässä vaiheessa on padon vuotokohteen paikantaminen ja vuodon tukkiminen. Lue lisää...

4.11.2012 Kainuun ELY-keskus

▲Alkuun


Ajankohtainen vesitilanne - vedenkorkeus ja virtaama. Oulujoen vesistö ja Kitkajärvi (1.11.) (4.11.2012)

Oulujoen vesistössä on satanut kuluneen vuoden aikana noin 750 mm eli jopa 200 mm enemmän kuin keskimäärin. Suurien juoksutusten ansiosta vesistön säännöstellyt järvet ovat kuitenkin lähellä keskimääräisiä korkeuksiaan. Jokien virtaamien, erityisesti Oulujoen, odotetaan pysyvän keskimääräistä suurempana vuoden loppuun asti. Lauha sää tuo alueelle lisää vesisateita, noin 20 mm seuraavan viikon aikana. Lue lisää...

1.11.2012 Suomen ympäristökeskus

▲Alkuun


Oulujoen vesistö ja Kitkajärvi (25.10.) (27.10.2012)

Oulujoen vesistössä on satanut kuluneen vuoden aikana noin 750 mm eli noin 200 mm enemmän kuin keskimäärin. Vesistön järvet pysyvät hieman keskimääräistä korkeammalla ainakin vuoden loppuun asti. Syyssateiden takia säännösteltyjen järvien juoksutukset jatkuvat keskimääräistä suurempina ja pitävät myös jokien virtaamat runsaina. Lue lisää...

26.10.2012 Suomen ympäristökeskus

▲Alkuun


Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistuksesta runsaasti palautetta (27.10.2012)

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 1. vaihekaavan luonnos oli nähtävillä syyskuussa. Kaavaluonnoksesta jätettiin yhteensä 78 lausuntoa ja 97 mielipidettä Pohjois-Pohjanmaan liitolle. Lue lisää...

25.10.2012 Helge Murtovaara Kaleva

▲Alkuun


Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausunnon maakuntakaavasta (18.10.2012)

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistamisen 1. vaiheen luonnos on ollut nähtävillä. Maakuntakaavan luonnos on ns. vaihekaava, jossa käsitellään energiatuotantoon ja –siirtoon, kaupan palvelurakenteeseen ja aluerakenteeseen, liikenneväyliin sekä luonnonympäristöön liittyviä maankäyttöratkaisuja. Uudistamisen läpileikkaavina teemoina ovat ilmastomuutos ja energiakysymykset. Lue lisää...

17.10.2012 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

▲Alkuun


Kalastusturismilla kasvumahdollisuuksia Oulussa (18.10.2012)

Siian lippoaminen kaupungin keskustassa voisi olla vetonaula. Ainakaan toistaiseksi turistit eivät ole tarttuneet kalastusmatkoja järjestävien yritysten täkyyn, vaikka opastusta olisikin tarjolla. Lue lisää...

17.10.2012 klo 11:34 Soile Suvanto, Hanna Juopperi Yle Oulu

▲Alkuun


Ympäristöministeriö ilmoittaa haettavaksi hallinnonalansa vuoden 2013 harkinnanvaraiset valtionavustukset. (16.10.2012)

Avustukset myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2013 valtion talousarviossa tähän varoja. Lue lisää...

15.10.2012 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

▲Alkuun


Vesihuoltoavustukset haettavana (16.10.2012)

Yhdyskuntien vedenhankintaa ja viemäröintiä sekä jätevesien käsittelyä ja sen yhteydessä syntyvän lietteen hyötykäyttöä palveleviin toimenpiteisiin, jotka on suunniteltu tehtäväksi kalenterivuonna 2013, myönnettävät vesihuoltoavustukset julistetaan haettaviksi. Lue lisää...

15.10.2012 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

▲Alkuun


Vaalan Vesalansuon turpeenottohanke vesiensuojeluongelma (16.10.2012)

Luonnonsuojelupiiri vastustaa Vaalan Vesalansuon turpeenottohanketta

Ympäristölupahakemus on hylättävä ympäristönsuojelulain ja vesienhoitolain vastaisena, luonnonsuojelupiiri vaatii Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle jättämässään mielipiteessä. Hanke vaarantaa Rokuanharjun 1-luokan pohjavesialueen antoisuutta, Oulujoen raakavesilähteen laatua ja heikentää mahdollisuutta päästä Muhosjoella vesienhoitolain mukaiseen tilatavoitteeseen sekä aiheuttaa merkittävän viihtyvyys- ja terveyshaitan lähialueen pysyvälle asutukselle. Lue lisää...

15.10.2012 Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry

▲Alkuun


Ajankohtainen vesitilanne - vedenkorkeus ja virtaama. Oulujoen vesistö ja Kitkajärvi (4.10.) (8.10.2012)

Oulujoen vesistöön on luvassa runsaita sateita loppuviikosta. Säännösteltyjen järvien juoksutukset pysyvät edelleen keskimääräistä suurempina ja pitävät myös jokien virtaamat runsaina. Kulunut vuosi on tähän mennessä ollut selkeästi keskimääräistä sateisempi ja järvien odotetaan pysyvän keskimääräistä korkeammalla lähes koko loppuvuoden. Lue lisää...

8.10.2012 Suomen ympäristökeskus

▲Alkuun


Oulujärven vedenpinta pysyttelee vielä pitkään keskimääräistä korkeammalla (8.10.2012)

Oulujärven vedenpinta on edelleen yli 20 senttiä keskimääräistä korkeammalla. Ennusteen mukaan Kainuun järvien vedenpinnat pysyttelevät vielä jonkin aikaa poikkeuksellisen ylhäällä.

Oulujärven vedenpinta oli keskiviikkona NN +122,74 eli 23 senttiä pitkäaikaisen keskiarvon yläpuolella.

- Tästä tulee poikkeuksellisen märkä vuosi. Tänä vuonna vuoden keskimääräinen sadanta tuli Kainuussa täyteen jo elokuun puoliväliin mennessä, toteaa rakennusmestari Jouko Juntunen Kainuun Ely-keskuksesta. Lue lisää...

8.10.2012 Sauli Kallio Tervareitti

▲Alkuun


Maakuntakaavaa uudistetaan ja päivitetään: Soidensuojelu saa täydennystä (8.10.2012)

Vaihekaavaluonnoksessa hyvää on soiden lisäsuojelu: noin 36 000 suohehtaaria esitetään suojeltaviksi joko suojelualueena tai luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeänä suoalueena (SL-1 ja luo-1 -merkinnät). Lue lisää...

8.10.2012 Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri

▲Alkuun


Talvivaaran korvausasiat käsitellään vasta ympäristöluvan jälkeen (8.10.2012)

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt, että Talvivaaran kaivoksen ympäristöluvan päivityksen yhteydessä ei käsitellä korvausvaatimuksia. Ne käsitellään vasta sitten, kun varsinainen lupa-asia on käsitelty. Lue lisää...

8.10.2012 klo 11:26 Paula Hiljanen Yle Kainuu

▲Alkuun


Pohjois-Pohjanmaalla ei tulvariskiä (8.10.2012)

Pohjois-Pohjanmaalla ei ole tällä hetkellä tulvariskiä, kertoo johtava hydrologi Bertel Vehviläinen Suomen ympäristökeskuksesta. Alueella ei ole ollut runsaita sateita, eikä sellaisia ole myöskään ennustettu.

Tulvan mahdollisuutta ei voida kokonaan sulkea pois, sillä tilanteet ja sääennusteet voivat muuttua nopeastikin Lue lisää...

7.10.2012 Jaana Kangas Kaleva

▲Alkuun


Aluehallintoviraston tarkastus Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistamista ja uraanin talteenottolaitoksen ympäristölupaa koskevassa asiassa (4.10.2012)

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto toimittaa tarkastuksen Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistamista ja uraanin ympäristölupaa koskevassa asiassa maanantaina ja tiistaina 8. - 9.10.2012 sekä torstaina ja perjantaina 11. - 12.10.2012. Lue lisää...

1.10.2012 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

▲Alkuun


Talvivaaraa uhkaavat isot korvaukset (4.10.2012)

Kaivosyhtiö Talvivaara on joutumassa miljoonien eurojen korvausvaateiden kohteeksi vesialueiden pilaantumisen vuoksi.

Korvausvaatimuksiaan virittelevät Metsähallitus ja kymmenet muut vesialueiden omistajat, jotka ovat ilmoittaneet Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle vaativansa korvauksia kaivosyhti Lue lisää...

29.9.2012 klo 18:52 Simo Roth Iisalmen Sanomat

▲Alkuun


Kainuun vesistöissä levähaittoja keskimääräistä vähemmän (27.9.2012)

Kainuun vesistöissä oli kesällä 2012 selvästi vähemmän levähaittoja edellisvuoteen nähden. Leviä oli keskimääräistä vähemmän myös pitkäaikaiseen keskiarvoon verrattuna (ks. liitteen taulukko 1, Kainuun vesistöjen levähaitat 1985-2012). Tähän vaikuttivat kesän tuuliset ja runsassateiset säät, jolloin leväkukinnat eivät päässeet niin helposti lauttaantumaan vesistöjen pinnalle. Lue lisää...

27.9.2012 Kainuun ELY-keskus

▲Alkuun


Talvivaara haluaa eroon päästöjen litrakiintiöistä (27.9.2012)

Yhtiö esittää, että kaivoksen jälkikäsittelyyn johdettavan liuoksen litramääräisestä kiintiöstä luovuttaisiin ja että päästöjen rajat sidottaisiin ainoastaan tonneihin. Lue lisää...

26.9.2012 klo 16:42 Jouni Pilto Yle Kainuu

▲Alkuun


Suomussalmen Vienan reitin kunnostus on valmistunut (27.9.2012)

Kainuun ELY-keskus on saanut valmiiksi kunnostustyöt historiallisella Vienan reitillä Suomussalmella. Reitti siltoineen ja muine rakenteineen luovutetaan Suomussalmen kunnalle, joka jatkossa vastaa sen käytöstä ja kunnossapidosta. Luovutustilaisuus pidetään Suomussalmen kunnanvirastolla perjantaina 28.9.2012 klo 9.00. Tilaisuuden jälkeen Vienan reittiä esitellään paikan päällä. Maastoon mennään kunnanvirastolta omilla autoilla Lue lisää...

26.9.2012 Kainuun ELY-keskus

▲Alkuun


Haussa Kainuun kaunein kulttuuriympäristö (27.9.2012)

Missä sijaitsee kaunein kainuulainen kulttuuriympäristö? Sitä etsitään nyt kaikille avoimella valokuvakilpailulla. Haussa on kohde, joka kertoo kainuulaisuudesta, elämästä ja elinkeinoista Kainuussa. Lue lisää...

25.9.2012 07:44 Sinikka Viirret Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Juntusrannan sotahistoria matkailukäyttöön (24.9.2012)

Jatkosodan aikana Suomussalmen Juntusrannassa asui noin 2000 saksalaista, joiden jäljet näkyvät ympäristössä edelleen. Lue lisää...

20.9.2012 klo 13:52 Hanne Kinnunen Yle Kainuu

▲Alkuun


Talvivaaran päästöt laimenevat - paitsi lähijärvissä (24.9.2012)

Kaivoksen alapuolisten suurten järvien sulfaatti-, mangaani- ja natriumpitoisuudet alenevat ennusteiden mukaan. Sen sijaan pienet lähijärvet eivät toivu päästöistä ilman ihmisen apua. Lue lisää...

20.9.2012 klo 13:29 Heikki Rönty Yle Kainuu

▲Alkuun


Talvivaaran jätevedet näkyvät edelleen pitkällä Savossa (24.9.2012)

Talvivaaran kaivoksen jätevesien vaikutus näkyy edelleen kaukana, Juankoskella saakka. Vesistöjen tila on kuitenkin parantunut. Talvivaaran jätevesissä olevan sulfaatin, natriumin ja mangaanin määrää on saatu vähennettyä Lue lisää...

20.9.2012 klo 13:05 Keijo Salokangas Yle Savo

▲Alkuun


Talvivaaran luvat: Viranomaiset neljä päivää Sotkamossa (24.9.2012)

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto järjestää kuulemistilaisuuksia saadakseen lisätietoa nikkelikaivoksen ympäristöluvan päivittämiseksi ja uraanierotuksen lupaharkintaan. Tilaisuuksiin odotetaan runsaasti asianosaisia puolustamaan etujaan. Lue lisää...

19.9.2012 klo 11:27 Heikki Rönty Yle Kainuu

▲Alkuun


Kesätulvista ennätysmäärä korvaushakemuksia (24.9.2012)

Kesätulvat aiheuttivat Siikalatvan Mankilan kylässä suuret satovahingot. Hakemuksia tulee edelleen maaseutuhallinnolle. Tulva-arvioinnit ovat vielä kesken. Lue lisää...

19.9.2012 klo 7:45 Pekka Loukkola Yle Oulu

▲Alkuun


Jätevettä valui Kajaaninjokeen vajaat 200 kuutiota (24.9.2012)

Kajaanin Veden Tehdaskadun jätevedenpumppaamossa havaittu tihkuvuoto saatiin korjattua tiistai-iltapäivänä puoli neljän aikaan.

Korjauksen aikana kello 14.40–15.25 jätevedenpumppaamo oli poissa käytöstä.

Ylivuotona Kajaaninjokeen pääsi jätevettä vajaat 200 kuutiota. Lue lisää...

19.9.2012 klo 07:38 Tanja Nuotio Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Ympäristölupa Puolangan Pihlajavaaran kaivokselle (24.9.2012)

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 18.9.2012 myöntänyt Mondo Minerals B.V. Suomen sivuliikkeelle Pihlajavaaran kaivosta koskevan ympäristö- ja vesitalousluvan. Ympäristölupa koskee talkkimalmin louhintaa, malmin ja sivukivien varastoimista, sivukivien murskausta ja kaivannaisjätteen jätehuoltoa alueella sekä muodostuvien jätevesien johtamista Pihlajavaaran kaivokselta Heinijokeen. Vesitalouslupa koskee pohjaveden pumppaamista avolouhoksesta. Lupa mahdollistaa eräin rajoituksin toiminnan aloittamisen kaivospiirillä muutoksenhausta huolimatta. Lue lisää...

17.9.2012 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

▲Alkuun


Kainuun soiden tulevaisuutta pohditaan seminaarissa 5.10.2012 (24.9.2012)

Miltä Kainuun soiden tulevaisuus näyttää? Mitä soiden hyödyntämisessä ja suojelussa on suunnitteilla Kainuussa ja muualla Suomessa?

Keväällä 2010 käynnistetyn suoselvitysprojektin tavoitteena on ollut parantaa soiden käyttömuotojen yhteensovittamisen edellytyksiä Kainuussa ja samalla nostaa esille alueen soihin liittyviä mahdollisuuksia. Lue lisää...

13.9.2012 Kainuun ELY-keskus

▲Alkuun


Tiilikkajärven kansallispuisto on kolmekymppinen (14.9.2012)

Tiilikkajärven kansallispuisto juhlii kolmikymppisiään retkeilyn merkeissä ensi sunnuntaina.

Metsähallituksen luontopalvelut järjestää Tiilikkajärvellä 16.9 klo 10-15 syysretkipäivän kansallispuiston 30-vuotisen taipaleen kunniaksi. Uiton kämpällä retkeläisille on tarjolla nokipannukahvit ja makkaraa. Lapsille tiedossa on puujaloilla kävelyä. Lue lisää...

13.9.2012 klo 13:09 Pertti Granqvist Sotkamo-lehti

▲Alkuun


Talkkikaivoshanke poiki katselmuksia (14.9.2012)

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto järjestää Paltamon Mieslahden kaivoshankkeesta katselmustilaisuuksia lokakuussa. Erityisesti kiinnostavat Oulujärven rannalle suunnitellun kaivoksen naapureiden vesiasiat. Lue lisää...

13.9.2012 klo 10:24 Heikki Rönty Yle Kainuu

▲Alkuun


Mieskuoro Huutajat ikuisti Merikosken komeat kuohut (14.9.2012)

Mieskuoro Huutajat julkaisi maanantaina Youtubessa videotaltioinnin kappaleestaan Oulujoki. Videon miljöönä on ohijuoksutuksista kuohuva Merikoski. Lue lisää...

10.9.2012 Kaleva

▲Alkuun


Talvivaara saa jatkossakin ottaa vettä Nuasesta (13.9.2012)

Sotkamon kunnanhallitus lievensi maanantaina kunnan virkamiesten tekemään esitystä ja päätti sallia Talvivaaralle vedenoton Nuasjärvestä. Virkamiesten pohjaesityksessä vedenotto olisi kielletty kokonaan. Lue lisää...

11.9.2012 klo 17:20 Antti Goman Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Sulfaattipitoisuus Talvivaaran läheisten järvien pohjalla yhä korkea (8.9.2012)

Talvivaaran kaivoksen läheisten Salmisen, Kalliojärven ja Kivijärven pohjalla on edelleen runsaasti sulfaattipitoista vettä. Se ei ole kuitenkaan sekoittunut, vaikka kyseisten järvien pintaosassa vesi on vaihtunut ja sulfaattipitoisuudet ovat laskeneet. Samojen järvien mangaanipitoisuudet pohjalla ovat myös hyvin korkeat. Lue lisää...

8.9.2012 klo 00:40 Antti Ylönen Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Talvivaara: Lähijärvien kunnostustarve selviää ensi vuoden alussa (8.9.2012)

Sotkamossa Talvivaaran kaivoksen läheisten Salmisen, Kalliojärven ja Kivijärven pohjalla on edelleen sulfaattipitoista vettä, joka ei ole sekoittunut, vaikka järvien pintaosassa vesi on vaihtunut ja sulfaattipitoisuudet laskeneet. Lue lisää...

7.9.2012 klo 16:11 Yle Kainuu

▲Alkuun


Kunnanhallitus tulee vaatimaan takarajaa Talvivaaran vesien puhdistusmenetelmän käyttöön ottamiselle (8.9.2012)

Sotkamon kunnanhallitus tulee vaatimaan takarajan asettamista Talvivaaran vesien aktiivisen puhdistusmenetelmän käyttöön ottamiselle.

Kunnanhallitus vaatii myös luparajojen asettamista magnaanille, sulfaatille ja natriumille. Luparajoja asetettaessa on otettava huomioon vastaanottavien vesistöjen sietokyky. Lue lisää...

7.9.2012 klo 11:26 Pertti Granqvist Sotkamo-lehti

▲Alkuun


Talvivaaran ympäristötarkkailuraportit nettiin (8.9.2012)

Talvivaaran kaivosyhtiö aloittaa ympäristötarkkailun väliraporttien julkaisemisen omilla nettisivuillaan. Kaikkea ei kuitenkaan heti julkaista Lue lisää...

6.9.2012 klo 15:13 Heikki Rönty Yle Kainuu

▲Alkuun


Sotkamolta tukku vaatimuksia Talvivaaran ympäristölupiin (7.9.2012)

Sotkamon Talvivaaraan ei saa tuoda uraania muualta, vaaditaan kunnanhallituksen esityksessä. Myös päästöihin ja altaiden turvallisuuteen on tukku vaatimuksia. Lue lisää...

7.9.2012 klo 6:56 Heikki Rönty Yle Kainuu

▲Alkuun


Vaalalaismiehet elvyttivät vanhaa perinnettä. Tervanpoltto on tosi miesten hommaa (6.9.2012)

Vaalan keskustassa leijaili viikonloppuna aika ajoin mieto tervan tuoksu. Veneen tervauksen sijaan tuoksun lähteeksi paljastuikin muutamien kilometrien päässä kylätaajamasta tuulen yläpuolella muhinut tervahauta. Lue lisää...

5.9.2012 Sauli Kallio Tervareitti

▲Alkuun


Veden keittokehotus päättyi Kuhmon taajamassa (6.9.2012)

Vesinäytetulosten perusteella Kuhmon taajama-alueen vesijohtovettä ei ole tarpeen enää keittää.

Kuhmon kaupungin vesihuoltolaitos tiedotti, että veden kloorausta jatketaan Hetesuon ottamolta pienellä määrällä (noin 0,5 mg/l) toistaiseksi. Klooraus päättyy tänään 5. päivänä syyskuuta Tönölän ja Mammankaivon ottamoilla, joten natriumhypokloriitin määrä verkostovedessä pienenee. Lue lisää...

5.9.2012 klo 14:51 Kuhmolainen

▲Alkuun


Vesitilanne elokuun lopussa 2012: Vettä runsaasti Itä-Suomessa ja Kainuussa, suurten järvien pinnat pysynevät talveen saakka korkealla (6.9.2012)

Maan itä- ja myös keskiosan suurten järvien vedenpinnat ovat korkealla ja laskussa tai pian kääntymässä hitaaseen laskuun. Pielinen ja Kallavesi, vaikka laskevatkin syyskuussa 10–25 cm, pysyvät ennusteen mukaan selvästi tavanomaista ylempänä todennäköisesti ainakin marraskuun alkuun saakka, ja Saimaa talveen asti. Lue lisää...

4.9.2012 Suomen Ympäristökeskus

▲Alkuun


Suomen Luonto: Kivijärven syvänteessä ei edes mikrobitoimintaa (6.9.2012)

Kainuun luonnonsuojelupiiri järjesti tiistaina avoimen tiedotus- ja keskustelutilaisuuden vesistöjen tilasta Sotkamon Talvivaaran kaivoksen vaikutusalueella. Tilaisuus pidettiin Vuokatin Viinillä.

Tilaisuudessa Suomen Luonto -lehden keräysvaroilla teettämää tutkimusta vesistöjen tilasta avasi Itä-Suomen yliopiston ympäristötieteen dosentti Heikki Simola. Hän kertoi muun muassa Vuoksen reitin Laakajärvessä ja Kivijärvessä kesällä tehtyjen vesi- ja sedimenttitutkimusten tuoreista tuloksista. Lue lisää...

29.8.2012 10:25 Jonna Karjalainen Sotkamo-lehti

▲Alkuun


Lupaviranomainen jalkautuu taas Talvivaaraan (30.8.2012)

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto järjestää tarkastusmatkan Sotkamon Talvivaaran lupa-asioissa. AVI järjestää erilliset kuulemistilaisuudet kaivoksen etelä- ja pohjoispuolen asukkaille ja viranomaisille. Aluehallintovirasto myös harkitsee korvausasioiden käsittelyn eriyttämistä varsinaisista ympäristölupapäätöksistä. Lue lisää...

30.8.2012 klo 8:27 Heikki Rönty Yle Kainuu

▲Alkuun


Vaihtelua luentosaleissa istumiseen (30.8.2012)

Kajaanin kolmannen vuoden opettajaopiskelijat tutustuivat tiistaina Hiukassa paikallisiin ekosysteemeihin ekologian kurssillaan.

– Meillä on tarkasteltavana kolme erilaista ekosysteemiä eli järvi, suo ja metsä. Etsimme niistä muun muassa erilaisia pieneliöitä, kertoo kurssia opettava Sari Partanen.

Kurssilla on mukana noin 40 oppilasta. Partanen haluaa kannustaa tulevia opettajia tutustumaan luontoon muutenkin kuin kirjojen kautta. Lue lisää...

29.8.2012 klo 09:46 Iiro Kerkelä Sotkamo-lehti

▲Alkuun


Talvivaara näkyy järvien pohjaliejussa (30.8.2012)

Talvivaaran kaivosyhtiö myöntää kaivoksen vaikutuksen näkyvän metallipitoisuuksien nousuna lähijärvien pohjasedimentissä. Yhtiö ei kuitenkaan pidä pitoisuuksia hälyyttävinä. Lue lisää...

28.8.2012 klo 10:39 Heikki Rönty Yle Kainuu

▲Alkuun


ELY: Suuria muutoksia Talvivaaran vesienhallintaan (25.8.2012)

Kainuun elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus esittää lausunnossaan Talvivaaran ympäristöluvan päivitykseen muun muassa kalliopohjaveden keräysjärjestelmän rakentamista. Lisäksi ELY-keskus esittää muutoksia vesienkäsittelyn ja jätealueiden pohjarakenteiden rakennusmääräyksiin, lisäyksiä vesienkeräysjärjestelmiin ja jatkuvatoimisten mittareiden käyttöönottoa vesipäästöjen havaitsemiseksi. Lue lisää...

24.8.2012 klo 18:19 Heikki Rönty Yle Kainuu

▲Alkuun


Kuhmossa vesi joudutaan klooraamaan (25.8.2012)

Kuhmossa aloitetaan veden klooraaminen tänään tai huomenna. Tällä hetkellä kaupungin alueelle on annettu juomaveden keittokehotus. Vedestä on löytynyt koliformisia bakteereja, eikä vettä saa juoda ilman 5-10 minuutin keittämistä. Lue lisää...

24.8.2012 klo 17:26 Yle Kainuu

▲Alkuun


Talvivaara -muistutusten vyöry jatkui (25.8.2012)

Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon on perjantain aikana saapunut noin 40 uutta muistutusta ja mielipidettä. Yhteensä Talvivaaran ympäristöluvan päivityksestä ja uraanierotusluvasta on annettu tähän mennessä lähes 300 lausuntoa. Lue lisää...

24.8.2012 klo 16:48 Heikki Rönty Yle Kainuu

▲Alkuun


Oulujoen juoksutuksia pienennettiin (24.8.2012)

Fortum tiedottaa, että Oulujärven vedenpinta on laskenut alle säännöstelyn ylärajan. Tiistaina vesi oli sentin alle ylärajan, keskiviikkoaamuna kaksi senttiä. Lue lisää...

22.8.2012 klo 13:27 Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Oulujärven ranta-asukkaat ja Fortum riidoissa tulvavahingoista (24.8.2012)

Energiayhtiö Fortum on saanut jo yli 150 vahinkoilmoitusta järven tulvimisesta yli säännöstelyluparajojen. Rannat ovat vyöryneet veteen ja mökkejä on jouduttu hätäpelastamaan sortumiselta. Myös rantametsät ja tiet ovat kärsineet vahinkoja. Lue lisää...

22.8.2012 klo 10:04 Heikki Rönty Yle Kainuu

▲Alkuun


Oulujärven, Onto- ja Sotkamonjärvien sekä Kianta- ja Vuokkijärven säännöstelyä koskeva tiedote (24.8.2012)

Oulujärven, Onto- ja Sotkamonjärvien sekä Kianta- ja Vuokkijärven säännöstelyä koskevien lupaehtojen tilapäinen muuttaminen tulvavahinkojen vähentämiseksi ja estämiseksi Oulujärvellä sekä Oulujoella (Päätös nro 55/12/2, Dnro PSAVI/48/04.09/2012) Lue lisää...

21.8.2012 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

▲Alkuun


Haussa Kainuun kaunein kulttuuriympäristö (24.8.2012)

Missä sijaitsee kaunein kainuulainen kulttuuriympäristö? Sitä etsitään nyt kaikille avoimella valokuvakilpailulla. Haussa on kohde, joka kertoo kainuulaisuudesta, elämästä ja elinkeinoista Kainuussa. Lue lisää...

20.8.2012 klo 11:13 Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Fortum sai luvan vesien varastointiin (18.8.2012)

Fortum on saanut aluehallintoviranomaiselta luvan ylittää tilapäisesti Oulujärven yläpuolisten järvien syysajan yläraja. Yhtiö saa myös juoksuttaa vettä Oulujokeen aiempaa vapaammin. Lue lisää...

17.8.2012 klo 17:23 Heikki Rönty Yle Kainuu

▲Alkuun


Uusien kalastusmääräysten noudattamista valvotaan (18.8.2012)

Sotkamon kalastusalueen kutsumat kalastuksenvalvojat ovat partioineet tällä viikolla Sotkamossa. Liikkeellä ovat olleet Metsähallituksen palkkalistoilla olevat erätarkastaja Sami Kovalainen ja kalastuksenvalvoja Jari Lauronen.

Valvojat paheksuivat Ontojoen koskikalastusalueella havaittua väärinkäytöstä. Koskeen on istutettu kirjolohta virvelöitäväksi, mutta apajalla on ollut muitakin. Lue lisää...

17.8.2012 klo 16:28 Päivi Eskelinen Sotkamo-lehti

▲Alkuun


Oulujokilaakso säästynyt suurilta tulvavahingoilta (18.8.2012)

Koko Suomea koetelleet runsaat kesätulvat ovat jättäneet Oulujokilaakson pääosin rauhaan. Korkeat vedenpinnat ovat aiheuttaneet pientä vahinkoa etenkin Muhoksella jokivarressa, mutta suurilta ongelmilta on vältytty.

Ennätyskorkealla oleva vesi on tehnyt haittaa laiturirakenteille. Muhoksella osa laitureista on rikkoutunut tai lähtenyt voimakkaan virran mukaan. Lue lisää...

17.8.2012 Elina Mäyrä Tervareitti

▲Alkuun


Talvivaara saa varastoida ylitevettä avolouhoksessa sekä valumavettä Kuusilammessa (17.8.2012)

Kainuun ELY-keskus hyväksyy kipsisakka-altaan ylitevesien tilapäisen varastoinnin Kuusilammen avolouhoksessa Sotkamon Talvivaaran kaivoksella sekä Kuusilammen avolouhoksen eteläosan valumavesien tilapäisen varastoinnin Kuusilammessa. Lue lisää...

16.8.2012 Kainuun ELY-keskus

▲Alkuun


Sateisesta kesästä jälkipyykkiä (16.8.2012)

Poikkeuksellisen sateinen kesä on aiheuttanut moninkertaisesti vahinkoilmoituksia Oulujärven säännöstelijälle energiayhtiö Fortumille sekä Kajaanin kaupungille. Kipuraja ylittyi viime viikolla, kun rankkasateet tulvivat asuntojen kellareihin Kajaanissa ja Oulujärven vedenkorkeus ylitti vesioikeuden säännöstelijälle määrittelemän vedenkorkeuden ylärajan. Järven pinta on nyt 11 cm yli säännöstelyvälin ylärajan Lue lisää...

15.8.2012 klo 17:23 Jouni Kantola Kainuun Sanomat

▲Alkuun


"Kauhulla odotamme, että tuulet alkavat isolta selältä puhaltamaan" (16.8.2012)

Ennätyskorkea vedenpinta on aiheuttanut monelle Oulujärven ranta-asukkaalle suuria vaikeuksia. Vesi on noussut paikoin kauas maalle, katkoen teitä, vyöryttäen rantapenkkoja ja uhaten rakennuksia. Lue lisää...

15.8.2012 klo 16:37 Harri Nousiainen Yle Kainuu

▲Alkuun


Oulujärven pinta edelleen yli luparajan (14.8.2012)

Veden pinnan nousu on pysähtynyt, mutta on edelleen 10 senttiä yli luparajan. Voimakkaiden juoksutusten takia veneiden kiinnityksistä kannattaa pitää huolta. Lue lisää...

13.8.2012 klo 12:13 Paula Hiljanen Yle Kainuu

▲Alkuun


Pohjois-Pohjanmaan jokien tulvahuippu ohitettu (13.8.2012)

Siikajoen vedenpinta on laskenut lauantain tulvahuipusta kymmenisen senttiä. Ennusteen mukaan vedenpinta alkaa nyt laskea nopeasti.

Pohjois-Pohjanmaan tulvahuippu on ohitettu, ja viimeisenkin tulvajoen vedenpinta on lähtenyt laskuun. Lue lisää...

13.8.2012 klo 7:48 Hanna Juopperi Yle Oulu

▲Alkuun


Tulvatuhot vaativat korjauksia Kajaanin ympäristössä (13.8.2012)

Tiet, talojen kellarit ja maatilojen viljelmät ovat kärsineet vesivahinkoja. Muutaman päivän aikana Kajaanissa on satanut yhtä paljon vettä kuin tavanomaisen elokuun aikana Lue lisää...

9.8.2012 klo 17:08 Jouni Pilto Yle Kainuu

▲Alkuun


Tulvivia jokia aletaan tarkkailla ilmasta (13.8.2012)

Tulvatilanne Pohjois-Pohjanmaan jokivarsissa jatkuu vaikeana. Vastoin alkuviikon odotuksia tulvat jatkuvat vielä päivien ajan. Virtaamien odotetaan kääntyvän laskuun vasta ensi viikon puolella. ELY aloittaa lentotähystykset tilanteen kartoittamiseksi. Lue lisää...

9.8.2012 klo 16:41 Arto Veräjänkorva Yle Oulu

▲Alkuun


Oulun Ainolanpuiston kulkuväylät jäivät veden alle (13.8.2012)

Ainolanpuistossa tunnelma on kuin köyhän miehen Venetsiassa. Pyörätiet ovat monin paikoin veden vallassa ja puistossa kulkevalle vastaan tuli kanssaihmistä todennäköisemmin tiellä polskuttelevia lintuja. Lue lisää...

9.8.2012 klo 16:38 Hanna Juopperi Yle Oulu

▲Alkuun


Oulujärvi on nyt täynnä - mökkilaitureita jäänyt veden alle (13.8.2012)

Oulujärveen ei mahdu enää lisää vettä, ja ohijuoksutukset on aloitettu kaikilla Oulujoen voimalaitoksilla.

Juoksutuksia lisätään vuorokausittain niin, että ensi lauantaina Oulujärvestä ryöppyää vettä 700 kuutiometriä sekunnissa. Lue lisää...

9.8.2012 klo 13:00 Anna Leinonen, Petri Hakkarainen Kaleva

▲Alkuun


Talvivaaran keino hallita vesiä ei miellytä (13.8.2012)

Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta arvostelee Sotkamon Talvivaaran kaivosta vesien hallinnasta.

Sotkamon Talvivaaran kaivos haki aiemmin kesällä Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta lupaa varastoida kipsisakka-altaan ylitevesiä Kuusilammen avolouhoksen pohjalle entistä enemmän. Talvivaara on käynnistänyt kipsisakka-altaan korotustyöt, joiden on määrä valmistua syyskuun loppuun mennessä. Lue lisää...

9.8.2012 klo 7:56 Heikki Rönty ja Minna Heikura Yle Kainuu

▲Alkuun


Oulujärvi on vettä täynnä (8.8.2012)

Rankat sateet nostattavat vesistöjen pintoja Kainuussa Ouluen vesistöalueella. Kainuussa sateet ovat paikoin aiheuttaneet tulvia ja teitä on suljettu liikenteeltä.

Lue lisää...

8.8.2012 klo 16:08 Minna Heikura Yle Kainuu

▲Alkuun


Sateet pahentavat tulvatilannetta Pohjois-Pohjanmaalla (8.8.2012)

Paikoin jopa vuorokauden jatkunut sade on saanut aikaan lisää ongelmia. Jokien virtaamat ovat voimakkaat ja esimerkiksi Oulaisissa ja Ylivieskassa jokiin on ohjattu jätevesiä keskiviikkoaamusta alkaen. Lue lisää...

8.8.2012 klo 17:54 Hanna Juopperi Yle Oulu

▲Alkuun


Pohjois-Pohjanmaalle odotetaan tulvia (6.8.2012)

Rankkasateet nostavat tällä viikolla Kala-, Siika- ja Oulujokien virtaamia tulvalukemiin.

Pohjois-Pohjanmaalla on satanut viime päivinä runsaasti, ja myös tulevalle viikolle odotetaan rankkasateita. Kala-, Siika- ja Oulujokien virtaamien ennustetaan nousevan sateiden myötä tulvalukemiin. Lue lisää...

6.8.2012 klo 10:40 Jenna Vehviläinen Yle Uutiset

▲Alkuun


Suopursuruoste värjää vettä Pohjois-Pohjanmaalla (3.8.2012)

Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus on saanut lukuisia ilmoituksia ruskeista lautoista veden pinnalla. Kyseessä ei ole levä, vaan kuusia kiusaava suopursuruoste. Lue lisää...

1.8.2012 klo 16:26 Hanna Juopperi / Yle Oulu

▲Alkuun


Kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnittelu käynnistyy Neittävänjoen valuma-alueella (3.8.2012)

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskukset käynnistävät maatalousalueiden monivaikutteisten kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnittelun Neittävänjoen valuma-alueella Vaalassa ja Kestilässä. Samalla päivitetään aiemmin laaditut suojavyöhykkeiden yleissuunnitelmat Maastotyöt tehdään syyskesällä 2012 ja suunnitelma valmistuu keväällä 2013 Lue lisää...

1.8.2012 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / Tiedotteets

▲Alkuun


Talvivaarassa on liikaa vettä (31.7.2012)

Kaivoksella painittiin liian veden kanssa jo huhtikuussa ja kesän runsaat sateet ovat pahentaneet tilannetta. Yhtiö joutuu rakentamaan vedelle runsaasti lisätilaa. Lue lisää...

27.7.2012 klo 6:52 Minna Heikura / Yle Kainuu

▲Alkuun


Ajankohtainen vesitilanne - vedenkorkeus ja virtaama / Oulujoen vesistö ja Kitkajärvi (27.7.) (31.7.2012)

Oulujoen vesistöalueella on satanut huhtikuun alusta lähtien noin 330 mm, kun keskimäärin vastaavalla ajanjaksolla sataa vain 200 mm. Runsaiden sateiden vuoksi järvien pinnat ovat korkealla. Säännösteltyjen järvien juoksutukset ovat hyvin suuria ja tämä pitää jokien virtaamat runsaina. Lue lisää...

27.7.2012 Suomen ympäristökeskus

▲Alkuun


Komissio pyytää ympäristöministeriöltä tietoja Talvivaaran ympäristöongelmiin liittyen (27.7.2012)

EU:n komissio pyytää Suomen viranomaisilta tietoja Talvivaaran kaivoksesta. Komissio selvittää EU:n ympäristödirektiivien (mm. IPPC-direktiivi, YVA-direktiivi, vesipuitedirektiivi, kaivannaisjätedirektiivi) vaatimusten noudattamista Talvivaaran toiminnan yhteydessä. Ympäristöministeriö laatii komission selvityspyyntöön vastauksen syksyn kuluessa. Lue lisää...

20.7.2012 Ympäristöministeriö / Tiedotteeet

▲Alkuun


Vaalan Jaalangan turvetuotantohankkeen YVA-selostuksessa on paljon puutteita (27.7.2012)

Kainuun ELY-keskus on havainnut lukuisia puutteita energiayhtiö Vapon Vaalaan suunnitteleman turvetuotantohankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa. Arviointiselostus täyttää yleisellä tasolla YVA-lain ja -asetuksen mukaiset sisällölliset vaatimukset. Hanke edellyttää kuitenkin paljon lisäselvityksiä, mikäli sille haetaan ympäristölupaa. Lue lisää...

20.7.2012 Kainuun ELY-keskus / Tiedotteet

▲Alkuun


Oulun seudun uimarannoilla hyvä vedenlaatu (22.7.2012)

Lämpimintä vesi on Kiimingin Jäälinjärvellä ja Oulun Valkiaisjärvellä, missä polskitaan 22 asteisessa vedessä. Parissa kohteessa on havaittu sinileväsamentumaa. Lue lisää...

20.7.2012 klo 14:08 Hanna Juopperi / Yle Oulu

▲Alkuun


Öjyturman poliisitutkinta syksyyn (19.7.2012)

Kajaanin öljyturman poliisitutkinta alkaa käytännössä syksyllä. Varmuusvarastosta vuotaneesta polttoöljystä puolet on yhä luonnossa. Lue lisää...

17.7.2012 klo 8:10 Jouni Pilto / Yle Kainuu

▲Alkuun


Rokuan vesiongelmia ratkotaan tieteellisen mallin avulla (19.7.2012)

Rokuan harjualueen järvien vedenpinta on viime vuosina vaihdellut rajusti Soiden ojittaminen ja säiden vaihtelut ovat osatekijöitä, mutta niiden keskinäistä merkitystä halutaan vielä tarkentaa. Lue lisää...

16.7.2012 klo 7:21 Risto Degerman / Yle Oulu

▲Alkuun


Vaara-Kainuun kansallispuistosta esitys (19.7.2012)

Kainuun luonnonsuojelupiiri, Luonto-Liitto, Mustarinda-seura ja Nature Point Paljakka esittävät kansallispuiston perustamista Hyrynsalmen ja Puolangan kuntien alueelle. Alustava esitys Vaara-Kainuun kansallispuistosta julkistettiin Puolangan Latvan kylällä Metlan ympäristönäytepankilla torstai-iltana. Lue lisää...

14.7.2012 klo 16:48 Juhani Mustonen / Ylä-Kainuu

▲Alkuun


Pohjavettä ei luvassa (19.7.2012)

Oulun luottamushenkilöt haluavat siirtää Oulun Veden pohjavesihankkeen hamaan tulevaisuuteen. Suunnitelmaa pumpata pohjavettä Oulun talousvedeksi Kiiminkien harjujaksolta sekä Viini- ja Kälväsvaarasta, noin 70 kilometrin päästä Oulusta, pidetään kalliina ja ympäristöä vahingoittavana. Lue lisää...

5.7.2012 klo 08:38 Forum24

▲Alkuun


EU:n komissio pyytää tietoja Talvivaarasta (16.7.2012)

EU:n komissio on aloittamassa tutkimuksen, jota varten se pyytää Suomelta tietoja Talvivaaran kaivoksesta. Komissio on pyytänyt Suomelta selvitystä erityisesti siitä, miten eräät kaivannaisjätedirektiivin säännökset on pantu käytäntöön. Lue lisää...

13.7.2012 klo 16:25 Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Utosjoen kunnostus täyteen vauhtiin tänä kesänä (14.7.2012)

Utosjoen kalataloudellinen kunnostaminen ja uittorakenteiden purkaminen on päässyt tänä kesänä toden teolla vauhtiin Utajärven Yli-Utoksella. Juhannusviikolla Pitkäkoskelta aloitettu kunnostustyö oli tiistaihin mennessä edennyt Kulperinnivan ja -kosken kohdalle. Lue lisää...

13.7.2012 Jari Riekki / Tervareitti

▲Alkuun


Ajankohtainen vesitilanne - vedenkorkeus ja virtaama (12.7.2012)

Oulujoen vesistö ja Kitkajärvi (6.7.)

Sateisen kevään ja alkukesän takia Oulujärven vedenpinta on noin 30 cm keskimääräistä ylempänä tasolla NN+122,92 m, josta se nousee ensi viikolle ennustettujen sateiden takia vielä noin 5 cm seuraavien kahden viikon aikana. Oulujoen virtaama on hieman ajankohdan keskimääräistä suurempi ja nousee todennäköisesti hieman seuraavan viikon aikana, Oulujärven juoksutuksista riippuen. Muiden vesistöalueen suurten säännösteltyjen järvien, kuten Vuokki- ja Kiantajärven, vedenkorkeudet ovat saavuttaneet tavanomaiset kesävedenkorkeutensa ja pysyvät lähellä nykytasoaan tai nousevat hieman seuraavien viikkojen ajan. Nuasjärven pinta on noin 10 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa korkeammalla, mutta laskee seuraavien viikkojen kohti heinäkuun keskivedenkorkeuksia. Ontojärvi on yli 20 cm keskimääräistä matalammalla tasolla, mutta nousee heinäkuun puoleen väliin mennessä noin 5 cm.

Toukokuussa korkean vedenkorkeuden saavuttaneet luonnontilaiset järvet mm. Lammasjärvi, Lentua ja Änättijärvi ovat laskeneet ajankohdan keskimääräisen vedenkorkeuden tuntumaan. Nämä sekä muut Sotkamon ja Hyrynsalmen reittien luonnontilaiset järvet jatkavat hidasta laskuaan tai pysyvät nykyisellään heinäkuun ajan. Viime viikkojen sateiden aikana lähes 20 cm keskimääräistä korkeamalle nousseet Hossanjärvi ja Iso Parvajärvi pysyvät nykytasollaan.

Kuusamon Kitkajärven vedenkorkeus on noin 20 cm ajankohdan tavanomaista korkeammalla ja se pysyy nykytason tuntumassa seuraavat viikot. Muojärven vedenkorkeus on noussut kesäkuun runsaiden sateiden takia noin 7 cm ajankohdan keskitasoa korkeammalle. Järven pinta laskee heinäkuun loppuun mennessä 5-15 cm. Lue lisää...

11.7.2012 (Päivitetty) Suomen ympäristökeskus

▲Alkuun


Oulun Toppilassa öljyvahinko (12.7.2012)

Oulun poliisi selvittää parhaillaan, onko Toppilansalmeen päässyt jäteöljyä. Öljy on peräisin korjaamosta, joka ei ole ollut toiminnassa vuosikausiin. Lue lisää...

11.7.2012 klo 17:43 Tiina-Leena Kurki / Yle Oulu

▲Alkuun


Kalliojärven ja Kivijärven vedet yhä uimakelpoisia – ei pesu- ja löylyvedeksi (12.7.2012)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on arvioinut, että Kalliojärven ja Kivijärven vesi on edelleen uimakelpoista, ja myös lapset voivat uida siinä. Vettä ei kuitenkaan suositella pesu- ja löylyvedeksi. Lue lisää...

11.7.2012 klo 10:49 Hanna-Mari Hiltunen / Kainuun Sanomat

▲Alkuun


Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistamista sekä uraanin talteenottolaitoksen ympäristölupaa koskeva asia annetaan tiedoksi (6.7.2012)

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto tiedottaa Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistamista sekä uraanin talteenottolaitoksen ympäristölupaa koskevasta asiasta kuuluttamalla Sotkamon, Kajaanin ja Sonkajärven kunnissa. Lue lisää...

4.7.2012 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto / Tiedote

▲Alkuun


Sonkajärven vesinäytteistä odotetaan tuloksia (5.7.2012)

Itä-Sonkajärven vesistöalueella asuvat ovat huolissaan terveysoireista ja he epäilevät niiden johtuvan Talvivaaran päästöistä. Asian tutkiminen on vielä kesken.

Kainuun ELY-keskus odottaa tarkempia tutkimustuloksia järviveden laadusta Sonkajärvellä. Ylä-Savon Soten ympäristölautakunta on antanut suosituksen, että Nilsiän reitillä Laakajärvestä Sälevään käytetään sauna- ja pesuvetenä muuta kuin järvivettä, jos muuta vettä vain on saatavilla. Lue lisää...

5.7.2012 klo 8:19 Sini Ojanperä / Yle Savo

▲Alkuun


Öljyonnettomuuden siivoustyöt siirtyvät (5.7.2012)

Kajaanin Kuluntalahdessa öljyvuodon pilaamat maat päästään poistamaan aikaisintaan elokuussa maaperän märkyyden vuoksi. Vapun alla tapahtuneessa valtion varmuuskeskuksen öljysäiliöonnettomuudessa karkasi 20 000 litraa kevyttä polttoöljyä, josta luonnossa on yhä noin puolet. Lue lisää...

5.7.2012 klo 6:55 Jouni Pilto / Yle Kainuu

▲Alkuun


Sotkamon Silverin on tiedotettava aktiivisesti mahdollisista ympäristövahingoista (3.7.2012)

Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta katsoo, että Taivaljärven hopeakaivokselle voidaan myöntää ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa. Lautakunnan lausuntoa pyysi Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. Lue lisää...

2.7.2012 klo 10:11 Sotkamo-lehti

▲Alkuun


Rantapusikoiden raivaus tuo kauniit maisemat takaisin (3.7.2012)

Keskiviikkona Säräisniemen koululla järjestetyllä raivauskurssilla käytiin läpi lyhyt oppimäärä maisemanhoidosta. Kurssilla käytiin läpi keskeiset asiat, miten ranta-alueita avaamalla saadaan kauniit perinnemaisemat ja vesistöt oikeaoppisesti esille. Lue lisää...

2.7.2012 Sauli Kallio / Tervareitti

▲Alkuun


Muhosjoen yläosissa 10 euron lupamaksu (3.7.2012)

Kylmälänkylän yhteisen kalaveden osakaskunta on päättänyt, että kalastuskunnan alueella kalastettaessa on oltava maksettuna kalastuskunnan 10 euroa maksava lupa. Lupa on ruokakuntakohtainen ja lupa on esitettävä pyydettäessä kalastuksenvalvojalle. Lue lisää...

2.7.2012 Tervareitti

▲Alkuun


Oulujoen ja Oulujärven kunnostuksen ja moninaiskäytön toteutus jatkuu (2.7.2012)

Oulujoen ja Oulujärven kunnostuksen ja moninais­käytön puitesopimusta on toteutettu vuodesta 1998 lähtien. Kunnostus- ja moninaiskäyttöohjelman tarkoituksena on vähentää Oulu­järven säännöstelystä ja Fortumin vesivoima­laitosten käytöstä aiheutuvia haittoja toteuttamalla virkistyskäyttöä, kala­taloutta ja matkailun kehittämistä tukevia hankkeita Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien alueella. Rahoituksen kohdentamisesta päättää vuosittain sopijapuolten edustajista koostuva seurantaryhmä. Lue lisää...

28.6.2012 Pohjois-Pohjanmaan ELY / Tiedote

▲Alkuun


◄Vanhemmat